Palvelut - 127000-2014

Näytä suppea näkymä

15/04/2014    S74

Belgia-Bryssel: Tutkimus Euroopan unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsystä

2014/S 074-127000

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto
Postiosoite: SPA2, 01/51
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://ec.europa.eu/comm/dgs/internal_market/calls_en.htm

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=419

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Virallinen nimi: Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto
Postiosoite: SPA2, 01/51
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu
Internet-osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=419

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Tutkimus Euroopan unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsystä
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 10: Markkinatutkimus- ja otantatutkimuspalvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen ilmoittamissa toimitiloissa. Brysselissä järjestetään hankintaviranomaisen kanssa enintään kolme koordinointikokousta.
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy julkisia hankintoja koskeva sopimus
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Sopimuksen kohteena on yksityiskohtaisen ja jäsennellyn tiedon toimittaminen sellaisten EU:n tärkeimpien kauppakumppanien julkisten hankintojen markkinoista, jotka eivät ole liittyneet julkisia hankintoja koskevaan WTO:n sopimukseen (GPA) (kuten Brasilia, Intia, Kiina, Meksiko, Turkki ja Venäjä), sekä sellaisten mahdollisten protektionististen (sääntelevien ja muiden kuin sääntelevien) toimenpiteiden määrittäminen, joilla rajoitetaan pääsyä julkisten hankintojen markkinoille.
Prioriteettien määrittämiseksi ja EU:n aseman vahvistamiseksi kanssakäymisessä useiden kolmansien maiden kanssa (etenkin tulevien julkisia hankintoja koskevaan WTO:n sopimukseen (GPA) liittymisten osalta) tarvitaan täsmällistä tietoa julkisten hankintojen markkinoiden rakenteesta, tasosta ja järjestäytymisestä. Tällä hetkellä on saatavilla vain vähän tietoa julkisten hankintojen markkinoiden avoimuudesta kolmansissa maissa. Merkityksellisen tiedon keräämiseksi tarvitaan monimutkaista taloudellista ja tilastollista analyysiä.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79300000 Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot, 79311400 Taloustutkimuspalvelut, 79330000 Tilastointipalvelut, 79310000 Markkinatutkimuspalvelut

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Kaikkien tässä tarjouspyynnössä mainittujen tehtävien suorittamista varten varattu enimmäismäärä on arviolta 300 000 euroa. Määrään sisältyvät kaikki maksut ja kulut, mukaan luettuina matka- ja oleskelukustannukset. Tämän määrän ylittävää sopimustarjousta ei harkita.
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 300 000 EUR
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 8 (sopimuksen tekemisestä)

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
Komissio voi vaatia tarjoajia toimittamaan takauksen tai toimitustakauksen tarjouseritelmissä esitettyjen ehtojen mukaisesti.
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Ilmoitetaan tarjousasiakirjoissa.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
Ei sovelleta.
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: tarjoajien on täytettävä tarjouseritelmiin sisältyvä lomake ja toimitettava siinä vaaditut asiakirjat.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: katso tekniset eritelmät.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
katso tekniset eritelmät.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: kyllä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet

Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon jäljempänä mainitut perusteet

1. Ehdotettujen menettelyjen laatu ja asiaankuuluvuus. Painotus 50

2. Työn organisointi. Painotus 30

3. Laadunvalvontatoimet. Painotus 10

4. Tarjouksen luettavuus, selkeys ja johdonmukaisuus. Painotus 10

IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
MARKT/2014/011/C.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
21.5.2014
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 2.6.2014 - 14:00

Paikka:

rue de Spa 2, 1. kerros, huone SDR A030, 1000 Bryssel, BELGIA.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä

Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: Avaustilaisuuteen voi osallistua yksi tarjoajan edustaja. Yrityksiä, jotka haluavat osallistua avaustilaisuuteen, pyydetään ilmoittamaan aikomuksestaan vähintään 48 tuntia etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu Tässä ilmoituksessa on oltava tarjoajan valtuuttaman virkailijan allekirjoitus, ja siihen on merkittävä sen henkilön nimi, joka aikoo osallistua tarjousten avaustilaisuuteen tarjoajan puolesta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Puhelin: +352 4303-1
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi.
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.4.2014