Usluge - 127001-2014

Prikaži smanjeni prikaz

15/04/2014    S74    Europska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Studija o „Pregledu opsega univerzalne usluge” — SMART 2014/0011

2014/S 074-127001

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, OU Komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologija, Uprava B: Mreže i usluge elektroničke komunikacije, Jedinica B2: Regulatorna koordinacija i korisnici
Poštanska adresa: BU33 04/035
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Na pažnju (osoba za kontakt): g. Vesa Terävä
E-pošta: cnect-bos@ec.europa.eu

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=451

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
Drugo: Komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologija.
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Studija o „Pregledu opsega univerzalne usluge” — SMART 2014/0011
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Prostorije izvoditelja.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Cilj je studijom pružiti činjeničnu i čvrstu socio-ekonomsku procjenu koja će omogućiti, zajedno s podacima koji će se prikupiti od nacionalnih regulatornih vlasti, donošenje odluke o tome treba li, i kako, promijeniti opseg univerzalne usluge na razini EU-a. Stoga će se studijom, između ostalog, ocijeniti: (i) socio-ekonomske, izravne i neizravne koristi i troškovi osiguranja (minimalne) kvalitete širokopojasne usluge na razini EU-a; (ii) do koje mjere je vjerojatno da tržišne inicijative te inicijative u području politike (osim univerzalne usluge) osiguraju korisnicima širokopojasne veze (npr. uzimajući u obzir primjenu LTE-a i nacionalnih širokopojasnih planova; strukturne fondove EU-a, državnu pomoć), (iii) primjerenost trenutačnih zahtjeva i modaliteta univerzalne usluge; (iv) moguće smanjenje trenutačne obvezatnosti univerzalne usluge u mjeri u kojoj tržište pruža te usluge (npr. pristup javno dostupnim telefonskim uslugama, imeniku i uslugama traženja podataka iz imenika, javnim govornicama). Osim toga, studijom će se procijeniti pristupačnost tarifa unutar režima univerzalnih usluga, kao i mogućnost dodatne obvezatnosti univerzalne usluge širokopojasne veze, odnosno izvedivosti i troškova povezivanja javnih mjesta od posebnog interesa kao što su škole, knjižnice i domovi zdravlja. Osim toga, procijenit će se pozitivni i negativni aspekti različitih financijskih mehanizama za univerzalne usluge (npr. iz javnih sredstava, financijskih doprinosa iz sektora elektroničkih komunikacija, i/ili od korisnika fiksnih linija i bežičnih usluga u obliku dodatnih naknada).
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000, 73200000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Najveća vrijednost: 150 000 EUR.
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 10 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Vidi upute na nadmetanje i primjer ugovora o pružanju usluga.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Vidi upute za nadmetanje i primjer ugovora o pružanju usluga.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Vidi upute za nadmetanje.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Vidi upute za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Vidi upute za nadmetanje.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Vidi upute za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: da

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
SMART 2014/0011.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Prethodna (informacijska) obavijest

Broj objave u SLEU: 2013/S 252-441252 od 31.12.2013

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
12.5.2014 - 16:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 19.5.2014 - 10:30

Mjesto:

Zgrada Komisije BU33, 4. kat, soba 04/65, avenue de Beaulieu 33, 1160 Bruxelles, BELGIJA.

Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da

Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: Pri otvaranju ponuda može biti nazočan 1 ovlašteni predstavnik svakog ponuditelja. Ponuditelji koji žele nazočiti otvaranju ponuda o tome trebaju obavijestiti g. Vesu Terävä e-poštom (cnect-bos@ec.europa.eu) ili telefaksom (+32 22961507) te navesti ime osobe koja će nazočiti otvaranju, najmanje 48 sati unaprijed.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Uputa na projekt(e) i/ili program(e): Politika za elektroničke komunikacije.
VI.3)Dodatni podaci
Dokumentacija za nadmetanje bit će dostupna na adresi navedenoj u naslovu I.1. Mrežna će se stranica redovito ažurirati, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom natječajnoga razdoblja.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem prigovora Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Europska komisija, OU Komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologija, Uprava B: Mreže i usluge elektroničke komunikacije, Jedinica B2: Regulatorna koordinacija i korisnici, na pažnju (osoba za kontakt): g. Vesa Terävä
Poštanska adresa: zgrada BU33 04/035
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: vesa.terava@ec.europa.eu
Internetska adresa: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.5)Datum slanja ove objave:
3.4.2014