Paslaugos - 127001-2014

Pateikti glaustą rodinį

15/04/2014    S74    Europos Komisija - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Belgija-Briuselis: „Universaliųjų paslaugų apimties apžvalgos“ tyrimas – SMART 2014/0011

2014/S 074-127001

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Ryšių tinklų, turinio ir technologijų GD, B direktoratas: Elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos, B2 skyrius: Norminio koordinavimo ir vartotojų
Adresas: BU33 04/035
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Kam: Vesa Terävä
El. paštas: cnect-bos@ec.europa.eu

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Pirkėjo profilio adresas: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=451

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
Kita: ryšių tinklai, turinys ir technologijos.
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
„Universaliųjų paslaugų apimties apžvalgos“ tyrimas – SMART 2014/0011.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 11: Valdymo konsultavimo [6] ir susijusios paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: rangovo patalpos.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Tyrimo tikslas – pateikti faktinį ir tvirtą socialinį ir ekonominį vertinimą, kuris kartu su iš NRA surinktais duomenimis sudarys galimybę nuspręsti, keisti ar nekeisti ir, jei keisti, tai kaip, universaliųjų paslaugų lygmenį ES lygiu. Todėl tyrimas, be kita ko, turi apimti vertinimą: i) socialinį ir ekonominį, tiesioginės ir netiesioginės naudos ir išlaidų užtikrinant plačiajuosčio ryšio paslaugų ES lygiu (minimalią) kokybę; ii) kokiu mastu rinkos ir politikos iniciatyvos (kitos nei universaliosios paslaugos) galėtų teikti vartotojams plačiajuostį ryšį (pvz., atsižvelgiant į ilgalaikės raidos tinklų diegimą ir nacionalinius plačiajuosčio ryšio planus; ES struktūrinius fondus; valstybės pagalbą), iii) esamų universaliųjų paslaugų reikalavimų ir modalumų tinkamumą; iv) esamų universaliųjų paslaugų įsipareigojimų galimą sumažinimą tam, kad šias paslaugas teiktų rinka (pvz., prieiga prie viešai prieinamų telefoninių paslaugų, katalogo paslaugų ir informacijos telefonu paslaugos, viešieji mokami telefono automatai). Be to, tyrimu bus įvertintas tarifų prieinamumas universaliųjų paslaugų režime, taip pat papildomų universaliųjų paslaugų plačiajuosčio ryšio įsipareigojimų galimybė, būtent specialiųjų interesų jungiančių viešųjų vietų, pvz., mokyklų, bibliotekų ir sveikatos priežiūros centrų, galimybės ir išlaidos. Taip pat bus vertinami universaliųjų paslaugų skirtingų finansavimo mechanizmų teigiami ir neigiami aspektai (pvz., viešosios priemonės, elektroninių ryšių sektoriaus ar kitų naudos gavėjų finansiniai įnašai ir (arba) fiksuotojo ryšio ir belaidžio ryšio paslaugų vartotojai, juos papildomai apmokestinant).
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

79419000, 73200000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Didžiausia vertė: 150 000 EUR.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 10 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Žr. konkurso specifikacijas ir standartinę paslaugų sutartį.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Žr. konkurso specifikacijas ir standartinę paslaugų sutartį.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Žr. konkurso specifikacijas.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: žr. konkurso specifikacijas.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: žr. konkurso specifikacijas.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Žr. konkurso specifikacijas.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
SMART 2014/0011.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

Išankstinis informacinis skelbimas

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2013/S 252-441252 31.12.2013

IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
12.5.2014 - 16:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 9 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 19.5.2014 - 10:30

Vieta:

Komisijos pastatas BU33, 4-as aukštas, 04/65 kabinetas, avenue de Beaulieu 33, 1160 Briuselis, BELGIJA.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip

Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti po 1 kiekvieno konkurso dalyvio atstovą. Konkurso dalyviai, kurie pageidauja dalyvauti vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje, turi informuoti Vesa Terävä el. paštu (cnect-bos@ec.europa.eu) arba faksu (+32 22961507) likus ne mažiau nei 48 valandoms, nurodydami procedūroje dalyvausiančio asmens vardą ir pavardę.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: taip
Nuoroda į projektą(-us) ir (arba) programą(-as): Elektroninių ryšių politika.
VI.3)Papildoma informacija
Konkurso dokumentus bus galima rasti I.1 punkte nurodytu adresu. Tinklalapis bus nuolat atnaujinamas, todėl konkurso laikotarpiu konkurso dalyvis turėtų tikrinti jo atnaujinimus ir pakeitimus.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius nuo dienos, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei pranešimas neparengiamas, nuo dienos, kai apie tai tampa žinoma. Europos ombudsmenui pateiktas skundas neturi galios šio laikotarpio sustabdyti ar inicijuoti naujo apeliacijų pateikimo laikotarpio.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Ryšių tinklų, turinio ir technologijų GD, B direktoratas: Elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos, B2 skyrius: Norminio koordinavimo ir vartotojų, būtent: Vesa Terävä
Adresas: biuras BU33 04/035
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
El. paštas: vesa.terava@ec.europa.eu
Interneto adresas: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
3.4.2014