Lavori - 127033-2014

Mostra versione ridotta

15/04/2014    S74    Lavori - Informazioni complementari - Procedura aperta 

Bulgaria-Sofia: Stazione della metropolitana

2014/S 074-127033

„Метрополитен“ ЕАД, 000632256, ул. „Княз Борис I“ № 121, отдел „Обществени поръчки, ик. анализи и прогнози“, All'attenzione di: инж. Красимира Георгиева, инж. Искра Илиева, София1000, Bulgaria. Telefono: +359 29212034 / 29212722. Fax: +359 29877892. Posta elettronica: ob_por_metro@abv.bg

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2.4.2014, 2014/S 65-110144)

Oggetto:
CPV:45234125 Stazione della metropolitana, 45221200 Lavori di costruzione di gallerie, pozzi e sottopassaggi, 71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Stazione della metropolitana

Lavori di costruzione di gallerie, pozzi e sottopassaggi

Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

anziché: 

Информация относно обособените позиции - Обособена позиция № 3: Участък от км 6+561,05 (край на МС 8) до км 4+950 с 2 бр. метростанции и тунелен участък; Раздел 5) Допълнителна информация относно обособените позиции

т. 8) Механизация за изпълнение на тунелна проходка по нов австрийски тунелен метод (НАТМ) - 1 комплект.

III.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или ползване наразпоредбите, които ги уреждат - след т. 3

Плащанията по т. 2 и т. 3 се извършват в срок не по-дълъг от 60 дни от съответното плащане.

III.2.2) Икономически и финансови възможности - в т. 2

В случай, че участникът е представил ЕИК и при положение, че документите са видими чрез сайта на търговския регистър при Агенцията по вписване е допустимо позоваване на тези обстоятелства вместо представяне на документите по т. 2.

III.2.3) Технически възможности в т. 16.

16. Валидни сертификати – ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, издадени от акредитирани институции или агенции или еквивалентни сертификати, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда с обхват, включващ съответната дейност, която ще изпълнява участника в настоящата поръчка.

IV.3.4) Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

29.05.2014 (12:00)

IV.3.3) Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

19.05.2014 (12:00)

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите

29.05.2014 (14:00)

leggi: 

Информация относно обособените позиции - Обособена позиция № 3: Участък от км 6+561,05 (край на МС 8) до км 4+950 с 2 бр. метростанции и тунелен участък; Раздел 5) Допълнителна информация относно обособените позиции

т. 8) Механизация за изпълнение на тунелна проходка по нов австрийски тунелен метод (НАТМ) - 1 комплект. Изисква се само от участниците, които предвиждат изпълнение по нов австрийски тунелен метод.

III.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или ползване наразпоредбите, които ги уреждат - след т. 3

Плащанията по т. 2 и т. 3 се извършват в срок не по-дълъг от 60 дни от съответното плащане, съобразено със разплащанията по ОП "Транспорт".

III.2.2) Икономически и финансови възможности - в т. 2

В случай, че участникът е представил ЕИК и при положение, че документите са обявени на сайта на търговския регистър при Агенцията по вписване е допустимо позоваване на тези обстоятелства вместо представяне на документите по т. 2.

III.2.3) Технически възможности в т. 16.

16. Валидни сертификати – ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, издадени от акредитирани институции или агенции, в съответствие с чл. 53, ал. 3 от ЗОП или еквивалентни сертификати, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда с обхват, включващ съответната дейност, която ще изпълнява участника в настоящата поръчка.

IV.3.4) Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

12.06.2014 (12:00)

IV.3.3) Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

02.06.2014 (12:00)

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите

12.06.2014 (14:00)

Altre informazioni complementari

Informazioni da correggere o aggiungere nel relativo capitolato d'appalto.

Per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto.

Промени са направени в Том 1, Том 2 , Том 3А, Том 3Б и Том 3В от документацията.