Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 12716-2020

10/01/2020    S7

Polska-Poznań: Usługi publicznego transportu kolejowego

2020/S 007-012716

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: al. Niepodległości 34
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-714
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Stanisław Taciak
E-mail: stanislaw.taciak@umww.pl
Tel.: +48 616267009
Faks: +48 616267001
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umww.pl
I.2)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich pasażerskich przewozów kolejowych

Numer referencyjny: DT-III.8050.1.20
II.1.2)Główny kod CPV
60210000 Usługi publicznego transportu kolejowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi

Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu kolejowego
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo Wielkopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wojewódzkie pasażerskie przewozy kolejowe będą wykonywane przez jednego lub większą liczbę operatorów w ramach pasażerskiego transportu kolejowego na liniach komunikacyjnych w zakresie Województwa Wielkopolskiego jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, w trakcji elektrycznej, w wymiarze do 1 200 000 pociągokilometrów pracy eksploatacyjnej. Przedmiot zamówienia może zostać podzielony. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego od 12.12.2021 r. do 14.12.2024 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.) zamówienie zostanie udzielone w trybie ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)
II.2.7)Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 12/12/2021
Okres w miesiącach: 36

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Procedura przetargowa (art. 5 ust. 3 rozporządzenia 1370/2007)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:

Przewidywana data rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia: 15.1.2021 r.

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/01/2020