Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Usługi - 12716-2020

10/01/2020    S7

Polska-Poznań: Usługi publicznego transportu kolejowego

2020/S 007-012716

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: al. Niepodległości 34
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-714
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Stanisław Taciak
E-mail: stanislaw.taciak@umww.pl
Tel.: +48 616267009
Faks: +48 616267001
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umww.pl
I.2)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich pasażerskich przewozów kolejowych

Numer referencyjny: DT-III.8050.1.20
II.1.2)Główny kod CPV
60210000 Usługi publicznego transportu kolejowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi

Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu kolejowego
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo Wielkopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wojewódzkie pasażerskie przewozy kolejowe będą wykonywane przez jednego lub większą liczbę operatorów w ramach pasażerskiego transportu kolejowego na liniach komunikacyjnych w zakresie Województwa Wielkopolskiego jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, w trakcji elektrycznej, w wymiarze do 1 200 000 pociągokilometrów pracy eksploatacyjnej. Przedmiot zamówienia może zostać podzielony. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego od 12.12.2021 r. do 14.12.2024 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.) zamówienie zostanie udzielone w trybie ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)
II.2.7)Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 12/12/2021
Okres w miesiącach: 36

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Procedura przetargowa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:

Przewidywana data rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia: 15.1.2021 r.

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/01/2020