Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 127263-2018

23/03/2018    S58

Гepмaния-Карлсруе: Ремонт и поддръжка в областта на техниката за измерване и контрол на процесите за технически инсталации в JRC Карлсруе

2018/S 058-127263

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Joint Research Centre (JRC), Карлсруе
Пощенски адрес: PO Box 2340
Град: Karlsruhe
код NUTS: DE12 Karlsruhe
Пощенски код: 76125
Държава: Германия
Лице за контакт: Abteilung Auftragsvergabe
Електронна поща: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/
Адрес на профила на купувача: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Ремонт и поддръжка в областта на техниката за измерване и контрол на процесите за технически инсталации в JRC Карлсруе

Референтен номер: JRC/KRU/2017/G.1/0078/RC
II.1.2)Основен CPV код
50000000 Услуги по ремонт и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

JRC Карлсруе планира да проведе следните дейности по поддръжка, модернизация и ремонт, изпълнени по съоръженията за измерване и контрол на процесите на инфраструктурните инсталации чрез рамков договор.

Договорът включва поддръжка, строителни и ремонтни работи по контролните табла (електрически и хидравлични) и съоръжения за измерване и контрол на процесите.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 478 240.00 EUR
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50413000 Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за проверка
50700000 Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: DE12 Karlsruhe
Основно място на изпълнение:

European Commission

JRC Karlsruhe

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1

76344 Eggenstein-Leopoldshafen

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Ремонт и поддръжка в областта на техниката за измерване и контрол на процесите за технически инсталации в JRC Карлсруе.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2724
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 139-284576
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

Ремонт и поддръжка в областта на техниката за измерване и контрол на процесите за технически инсталации в JRC Карлсруе

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
23/02/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Gesellschaft für Meß-, Steuerungs-, Regelungs- und Elektrotechnik mbH (GME mbH)
Пощенски адрес: Am Sandfeld 6
Град: Karlsruhe
код NUTS: DE122 Karlsruhe
Пощенски код: 76149
Държава: Германия
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 520 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 478 240.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/03/2018