Leveringen - 127376-2021

15/03/2021    S51

België-Brussel: Aankoop van netwerk-, telecommunicatie- en videoconferencingapparatuur en aanverwante diensten (Natacha IV)

2021/S 051-127376

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 025-057352)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, DIGIT — Informatics, DIGIT.A.3 — ICT Procurement and Contracts
Postadres: 15 07/P001, rue Montoyer 15
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zie de lijst van deelnemende entiteiten in de aanbestedingsstukken
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aankoop van netwerk-, telecommunicatie- en videoconferencingapparatuur en aanverwante diensten (Natacha IV)

Referentienummer: DIGIT/2021/OP/0004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32420000 Netwerkuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aankoop van oplossingen voor netwerken, netwerkbeveiliging-, audio- en videotelecommunicatie en het verlenen van relevant onderhoud, abonnementen en andere bijbehorende diensten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/03/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 025-057352

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 18/03/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 25/03/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 19/03/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 26/03/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: