Услуги - 127377-2020

17/03/2020    S54

Гъpция-Maroussi: Услуги за подкрепа във връзка с Рамката за сертифициране на киберсигурността в ЕС

2020/S 054-127377

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 027-060351)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция на Европейския съюз за киберсигурност
Пощенски адрес: 1 Vasilissis Sofias Street
Град: Maroussi
код NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Пощенски код: 15124
Държава: Гърция
Лице за контакт: Procurement Officer
Електронна поща: procurement@enisa.europa.eu
Телефон: +30 2814409711
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.enisa.europa.eu

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги за подкрепа във връзка с Рамката за сертифициране на киберсигурността в ЕС

Референтен номер: ENISA F-COD-20-T02
II.1.2)Основен CPV код
73000000 Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Исканите услуги трябва да обхващат дейностите на ENISA в областта на изготвяне на схеми за сертифициране на киберсигурността.

Примерите включват:

– разглеждане на вътрешния пазар, както и на международните аспекти, свързани с пазарни, организационни, технически и правни аспекти,

– анализ на пазарните сектори, които вероятно ще се възползват от сертифицирането на киберсигурността, включително:

— пазарни изисквания към схемите за сертифициране от гледна точка на потребителите, услугите и технологиите;

— ключови фактори за осигуряване на приемането на пазара, както и недискриминационен достъп до пазара;

— съществуващи национални схеми, тяхната пазарна позиция и потенциални области за подобрение;

— потенциални синергии със схеми за сертифициране, съответстващи на Акта за киберсигурността (CSA), за други пазарни сектори.

– пазарни проучвания относно използването на схеми за сертифициране на киберсигурността;

– проучване и документиране на пазарните аспекти на сертифицирането;

– подкрепа за подготовката и прилагането на специфични за сектора оценки на риска.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/03/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 027-060351

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 13/03/2020
Местно време: 18:00
Да се чете:
Дата: 30/03/2020
Местно време: 18:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 18/03/2020
Местно време: 11:30
Да се чете:
Дата: 31/03/2020
Местно време: 11:30
VII.2)Друга допълнителна информация: