Υπάρχει ένα σφάλμα (bug) που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι URL στις προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, σας προτείνουμε να αφαιρέσετε το κόμμα (ή οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα) που εμφανίζεται στο τέλος του URL. Σας ζητούμε συγγνώμη για τις δυσάρεστες συνέπειες που ενδεχομένως αυτό σας προκαλεί.

Υπηρεσίες - 127384-2020

17/03/2020    S54

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: ΕΤΕπ - Υποστήριξη ενός Ταμείου Δασών για την ανάπτυξη έργων, για την κατάρτιση και την ανάπτυξη ικανοτήτων, για την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων, για μια μελέτη πυκνότητας ελαφιών και άλλη στήριξη στο πλαίσιο του μηχανισμού χρηματοδότησης του Φυσικού Κεφαλαίου (NCFF)

2020/S 054-127384

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 027-060368)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ταχ. διεύθυνση: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2950
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eib-cpcm-procurement@eib.org
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υποστήριξη ενός Ταμείου Δασών για την ανάπτυξη έργων, για την κατάρτιση και την ανάπτυξη ικανοτήτων, για την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων, για μια μελέτη πυκνότητας ελαφιών και άλλη στήριξη στο πλαίσιο του μηχανισμού χρηματοδότησης του Φυσικού Κεφαλαίου (NCFF)

Αριθμός αναφοράς: AA-001188-001 (TA2018230 IE NCF)
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
77231000 Υπηρεσίες διαχείρισης δασοκομίας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο γενικός στόχος αυτής της ανάθεσης σύμβασης είναι η προώθηση της ενεργής διαχείρισης των ιδιωτικών δασών και της ευρύτερης ανάπτυξης της διαχείρισης της Δασοκομίας Συνεχούς Κάλυψης (CCF) ως εναλλακτικής λύσης στη μέθοδο αναγέννησης με αποψιλωτικές υλοτομίες, στην Ιρλανδία. Η ανάθεση υποστηρίζει και αναπτύσσει την ικανότητα ενός ταμείου δασοκομίας που αποσκοπεί στην απόκτηση 4 000 εκταρίων εμπορικά εκμεταλλεύσιμων δασικών κωνοφόρων στην Ιρλανδία και τη διαχείριση τους, σύμφωνα με τις αρχές της CCF που βελτιώνουν τη βιοποικιλότητα και τις λειτουργίες του οικοσυστήματος. Όπου υπάρχει δυνατότητα, το ταμείο θα προβεί επίσης σε αναδάσωση σε νέες εκτάσεις.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
12/03/2020
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 027-060368

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 18/03/2020
Τοπική ώρα: 23:59
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 03/04/2020
Τοπική ώρα: 23:59
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: