Tjenesteydelser - 127416-2019

19/03/2019    S55

Danmark-København: Programmering af software og konsulentvirksomhed

2019/S 055-127416

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Digitaliseringsstyrelsen
CVR-nummer: 34 05 11 78
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1017
Land: Danmark
Kontaktperson: Karen Helsbøl
E-mail: mitid@digst.dk
Telefon: +45 33925200
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.digst.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/281426
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af udvikling, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af en national identitets- og autentifikationsløsning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler anskaffelse, implementering, vedligeholdelse herunder løbende opdatering, drift samt videreudvikling af en for samfundet ny kritisk national identitets- og autentifikationsløsning (betegnet MitID) til identifikation af fysiske personer og udstedelse af digitale identiteter med tilhørende akkreditiver. Den nye løsning omfatter bl.a. visse af de funktionaliteter, der i dag er dækket af NemID.

I den forbindelse har Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark ved selskabet FRI af 16.9.2015 A/S (”FR1”) indgået et partnerskab med henblik på at samarbejde om udbuddet, anskaffelsen og etableringen af den nye løsning. Kontrakten indgås således med Digitaliseringsstyrelsen og FR1 som kunde.

Løsningen skal stilles til rådighed for en række aktører; Brokere, RA-enheder, Fælles Offentlig Support (FOS) m.fl., som sammen med løsningen er beskrevet nærmere nedenfor under punkt II. 2.4.

Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse af løsning og ydelser.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 939 129 750.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
72212517 Udvikling af it-programmel
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72250000 System- og supporttjenester
72253000 Help-desk og støttetjenester
72253100 Help-desk-tjenester
72253200 Systemsupport
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72261000 Programmelsupport
72262000 Programmeludvikling
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Løsningen vil bygge på én fælles eID-løsning til sikker digital identifikation og autentifikation af fysiske personer på tværs af den offentlige og private sektor. Løsningen skal være skalerbar, modulært og fleksibelt opbygget, så der kan udvikles differentieret funktionalitet mod løsningen, og funktionalitet, som muliggør, at en Broker kan anvende den med begrænset egenudvikling. Som en del af løsningen etableres og udstilles administrative grænseflader samt en portal, der skal understøtte registrering af og yde support til slutbrugere, og en selvbetjeningsportal til slutbrugere (understøttende funktionalitet).

Løsningen skal etableres og løbende tilpasses i takt med den teknologiske udvikling, ændringer i trusselsbilledet og/eller skiftende Slutbrugerbehov bla. for at bevare tilliden til MitID’s sikkerhed, fx ved udvikling og implementering af ny funktionalitet. Dette indebærer også, at løsningen skal understøtte, at yderligere akkreditiver kan implementeres med minimal påvirkning af løsningen og Brokernes integration hertil.

Løsningen skal omfatte og håndtere ca. 6-9 000 000 aktive registrerede slutbrugere/identiteter, inkl. nyudstedelser, ca. 1 000 000 000 anmodninger om autentifikation pr. år via Brokere og tilslutning og support til 6-15 Brokere og supportere 150-200 RA-enheder.

Leverandøren skal understøtte slutbrugermigrering.

Leverandøren skal varetage den daglige vedligeholdelse, support og drift, forvaltning af løsningen, fx indgåelse af aftaler med eksterne aktører og sikre de forretningsmæssige processer og fakturering.

Leverandøren skal bistå med videreudvikling af løsningen samt levere konsulentbistand i relation til løsningen og driften.

Leverandøren skal samarbejde tæt med kunden i relation til udvikling og drift og vil herudover skulle samarbejde om en række ydelser med følgende aktører:

- Brokere: virksomheder eller myndigheder, der formidler adgang til løsningen fx det offentlige NemLog-In og en række datacentraler,

- RA-enheder: registreringsautoriteter, private virksomheder og offentlige myndigheder, som er udpeget med henblik på registrering og support af slutbrugere,

- Supportorganisationer: FOS samt pengeinstitutbrokere, som har direkte supportadgang hos leverandøren i forhold til at yde bistand til slutbrugerne.

Det er afgørende, at udviklingen sker under hensyntagen til, at Brokere kan tilslutte sig tidligt i udviklingsforløbet, herunder at planlægningen tilgodeser, at nødvendige grænseflader og miljøer tidligt stilles til rådighed for Brokerne. Leverandøren skal i relation til Brokere stille en uafhængig tredjemands ydelser til rådighed for Kunden til certificering af Brokere, og leverandøren skal løbende understøtte og sikre processen, så Brokerne og leverandørens egne komponenter til enhver tid opfylder certificeringskravene.

Løsningen skal kunne anvendes af alle myndigheder/offentligretlige organer uden udbud, da etableringen af et nationalt eID ved en lov afløfter udbudspligten ved en nationalt forpligtende løsning.

Hovedydelser:

i. Udvikling og etablering af funktionalitet til autentifikation, identifikation og registrering af fysiske personer og tilhørende understøttende funktionalitet og akkreditiver, hvor udvikling og etablering skal ske under overholdelse af en detaljeret tidsplan med mange afhængigheder,

ii. Drift, vedligeholdelse inklusiv løbende opdateringer/ændringer, forvaltning og videreudvikling af en tilgængelig løsning, der er underlagt lovgivnings- og sikkerhedsmæssige krav, komplekse compliance-relaterede regler, samt de dertil knyttede forretningsmæssige processer,

iii. Support, dels i form af understøttende support og supportværktøjer til de aktører (FOS, RA-enheder, Brokere), som yder slutbrugersupport, dels forstået som teknisk support i udviklingsfasen til de aktører, der skal etablere grænseflader til løsningen,

iv. Kompleks proces- og projektstyring med aktører, der er afhængige af at tilslutte sig løsningen gennem en certificeringsproces.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 45 %
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive forlængelser. Skønnet er baseret delvist på det historiske forbrug i den eksisterende løsning, delvist på forventet forbrug i den nye løsning med indregnede forventede effektiviseringer og besparelser.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 244-509896
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af udvikling, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af en national identitets- og autentifikationsløsning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
15/03/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Nets DanID A/S
CVR-nummer: 30808460
Postadresse: Lautrupbjerg 1o
By: Ballerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: jochr@nets.eu
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 900 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 939 129 750.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Det bemærkes, at kontraktens samlede værdi angivet i punkt II.1.7 og punkt V.2.4 er udtryk for den vindende tilbudsgivers samlede evalueringstekniske pris.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/03/2019