Roboty budowlane - 127544-2020

Submission deadline has been amended by:  170570-2020
17/03/2020    S54

Polska-Siewierz: Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

2020/S 054-127544

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Siewierz
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 16
Miejscowość: Siewierz
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 42-470
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Dobrowolska
E-mail: adobrowolska@siewierz.pl
Tel.: +48 326499467
Faks: +48 326499402
Adresy internetowe:
Główny adres: www.siewierz.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.siewierz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” zadania polegającego na budowie ogniw fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na terenie gminy Siewierz

Numer referencyjny: RIFZP-VII.271.3.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, na które składa się zaprojektowanie, budowa (rozbudowa, przebudowa) i uruchomienie instalacji elektrycznej, instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji centralnego ogrzewania przy zastosowaniu zestawów ogniw fotowoltaicznych i zestawów powietrznych pomp ciepła, dla wspomagania produkcji prądu, ciepła i ciepłej wody użytkowej w prywatnych budynkach mieszkalnych w gminie Siewierz w ramach realizacji projektu: „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii”, w tym budowa 400 instalacji fotowoltaicznych dla budynków prywatnych mieszkańców Gminy Siewierz, 54 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynków prywatnych mieszkańców gminy Siewierz, 7 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla budynków prywatnych mieszkańców gminy Siewierz.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45321000 Izolacja cieplna
44112410 Konstrukcje dachowe
44160000 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
51210000 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321200 Usługi projektowania systemów grzewczych
71323100 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Siewierz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Pełna nazwa zamówienia: Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” zadania polegającego na budowie ogniw fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na terenie gminy Siewierz w ramach projektu pn.: „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz w trzech programach funkcjonalno-użytkowych (PFU) stanowiących załączniki do SIWZ.

Lokalizacja poszczególnych instalacji zostanie przekazana Wykonawcy wybranemu w wyniku niniejszego postępowania.

W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować, wybudować i uruchomić następujące instalacje:

1) kompletne zestawy instalacji fotowoltaicznych (PV) – 400 szt. w tym:

a) instalacje PV (moc 2 kW): 45 szt.: 41 szt. instalacji na dachu/elewacji budynku, 4 szt. instalacji na gruncie, poza obrębem budynku;

b) instalacje PV (moc 2,5 kW): 49 szt.: 46 szt. instalacji na dachu/elewacji budynku, 3 szt. instalacji na gruncie, poza obrębem budynku;

c) instalacje PV (moc 3 kW): 72 szt.: 60 szt. instalacji na dachu/elewacji budynku, 12 szt. instalacji na gruncie, poza obrębem budynku;

d) instalacje PV (moc 3,5 kW): 41 szt.: 35 szt. instalacji na dachu/elewacji budynku, 6 szt. instalacji na gruncie, poza obrębem budynku;

e) instalacje PV (moc 4 kW): 193 szt.: 177 szt. instalacji na dachu/elewacji budynku, 16 szt. instalacji na gruncie, poza obrębem budynku.

Składające się w szczególności z: dokumentacji projektowej, modułów fotowoltaicznych, optymalizatora mocy, inwertera, okablowania, urządzenia monitorującego pracę instalacji, serwisu i gwarancji;

2) kompletne zestawy instalacji powietrznych pomp ciepła do c.o. i c.w.u. – 54 szt., w tym:

a) o mocy min. 15 kW: 11 szt.;

b) o mocy min. 20 kW: 16 szt.;

c) o mocy min. 25 kW: 18 szt.;

d) o mocy min. 30 kW: 9 szt.

Składające się w szczególności z: dokumentacji projektowej, pompy ciepła, zbiornika ciepłej wody użytkowej, bufora, armatury dodatkowej, instalacji elektrycznej, monitoringu pracy instalacji, serwisu i gwarancji;

3) kompletne zestawy instalacji powietrznych pomp ciepła do c.w.u. (moc min. 2 kW) – 7 szt. składające się w szczególności z: dokumentacji projektowej, pompy ciepła, zbiornika ciepłej wody użytkowej, armatury dodatkowej, instalacji elektrycznej, monitoringu pracy instalacji, serwisu i gwarancji.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach RPO WSL na lata 2014–2020. Każda z instalacji musi być oznaczona w widocznym miejscu naklejką/etykietą informującą o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z zasadami oznakowania przedsięwzięć w ramach RPO WSL na lata 2014–2020.

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu oferty – Zał. Nr 1 do SIWZ. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, maksymalnie 72 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w Części XIX SIWZ.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z rozdziałem III pkt 22 SIWZ.

Warunki płatności: Wynagrodzenie ryczałtowe będzie płatne w transzach, przelewem na rachunek Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

Obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę – zgodnie z rozdziałem III pkt 24 SIWZ.

Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków Zamawiający informuje, że bardziej obszerny Opis zamówienia znajduje się w rozdziale III SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwaracja / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, zgodnie z rozdziałem V SIWZ. Zamawiający przewiduje, że zakres powtórzonych robót i usług może dotyczyć budowy i/lub zaprojektowania maksymalnie 200 instalacji. Zamawiający przewiduje, że wartość powtórzonych robót i usług może wynieść maksymalnie do 4 000 000 PLN netto.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.04.01.03-24-02B5/18-002 w ramach RPO WSL na lata 2014–2020, Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający nie przewiduje: przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, zawarcia umowy ramowej, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, ograniczeń ubiegania się o zamówienie publiczne wynikających z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Pzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą:

1) należyte wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie minimum 200 instalacji fotowoltaicznych;

b) co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie minimum 20 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej.

Uwagi:

1. Zamawiający dopuszcza wykazanie się doświadczeniem w realizacji jednej inwestycji, w ramach której Wykonawca wykonał zarówno instalacje fotowoltaiczne jak i pompy ciepła.

2. Zamawiający nie dopuszcza, aby doświadczenie w budowie instalacji fotowoltaicznych zostało nabyte w ramach zsumowania realizacji kilku zleceń.

3. Zamawiający nie dopuszcza, aby doświadczenie w budowie pomp ciepła zostało nabyte w ramach zsumowania realizacji kilku zleceń.

4. Wykonawca może się posługiwać doświadczeniem uzyskanym w ramach realizacji zamówienia przez konsorcjum, którego był członkiem, wyłącznie w zakresie faktycznie przez niego wykonanym.

5. Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. jako konsorcjum) dopuszcza się aby warunki doświadczenia spełniali łącznie.

2) Dysponowanie minimum:

a) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

b) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

c) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

d) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która pełnić będzie funkcję kierownika robót;

e) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która pełnić będzie funkcję kierownika robót;

f) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełnić będzie funkcję kierownika robót.

Uwagi:

1) Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

2) Dopuszcza się uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie.

3) Projektanci i kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (lub z art. 12a ustawy Prawo bud. osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).

4) Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. jako konsorcjum) dopuszcza się aby warunki dotyczące personelu spełniali łącznie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w innych częściach tego ogłoszenia, Zamawiający informuje w niniejszej sekcji, że:

Podstawy wykluczenia:

1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiając nie przewiduje podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Oferta:

Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) formularz oferty wg zał. nr 1 do SIWZ;

2) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych;

3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg zał. nr 2 do SIWZ;

4) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wg zał. nr 3 do SIWZ.

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, następujące oświadczenia i dokumenty aktualne na dzień ich złożenia:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wg zał. nr 4 do SIWZ, z załączeniem:

2) dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. (Uwaga: Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych);

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 5 do SIWZ.

Oferta podmiotów występujących wspólnie – zgodnie z rozdziałem X pkt 9 SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia wg załącznika 2 i 3 do SIWZ składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Udział podmiotów trzecich – zgodnie z rozdziałem X pkt 10 SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Dokumenty dotyczące grup kapitałowych: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Formularz umowy, która zostanie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wzór umowy jest wiążący i nie podlega negocjacjom. Wykonawca akceptuje postanowienia umowne składając oświadczenie na formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Termin wykonania zamówienia: do 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie w zakresie wskazanym w rozdziale XXII pkt 2 SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/04/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/04/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz, POLSKA – sala posiedzeń (pokój nr 2).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcia ofert dokona powołana przez Zamawiającego komisja przetargowa.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W trakcie otwierania ofert do publicznej wiadomości zostaną podane: nazwa i adres Wykonawcy, cena ofertowa, termin wykonania zamówienia, warunki płatności, kryteria oceny ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Publikacja niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z uwagi na wartość zamówienia nie jest obowiązkowa. Wartości zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dla robót budowlanych. Zamawiający stosuje procedurę krajową i zamieszcza obowiązkowe ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, natomiast niniejsze ogłoszenie przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej jako nieobowiązkowe.

Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia nie zostaną mu przyznane.

Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego.

Wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu do składania ofert wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.)

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie nr: 04 1050 1142 1000 0023 4376 3799 z dopiskiem „wadium”.

4. Dla Zamawiającego dokumentem potwierdzającym dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego). Za skuteczność operacji finansowo-bankowych odpowiada Wykonawca.

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Wadium wniesione w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz pok. nr 18 za potwierdzeniem odbioru w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert albo załączyć bezpośrednio do oferty. W przypadku załączenia dokumentu wadialnego do oferty, zaleca się, aby był on dołączony w sposób umożliwiający jego zwrot bez naruszania integralności oferty (np. umieszczony w odrębnej koszulce, kopercie, itp. co pozwoli na jego niezależne odłączenie).

7. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem:

a) gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania z ofertą określony w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mieli lub mają interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – dotyczące odwołań – art. 180–198 ustawy Pzp.

2. Zgodnie z art. 180 ust. 2 w niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności Zamawiającego:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego;

d) opisu przedmiotu zamówienia;

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Terminy na wniesienie odwołania określa art. 182 ustawy Pzp.

Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/03/2020