Werken - 127677-2020

17/03/2020    S54

België-Sint Truiden: Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

2020/S 054-127677

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 044-103071)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sint Trudoziekenhuis vzw
Nationaal identificatienummer: 0810.976.814_530136
Postadres: Diestersteenweg 100
Plaats: Sint Truiden
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Postcode: 3800
Land: België
E-mail: dirk.berre@stzh.be
Telefoon: +32 11699080
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sint-trudo.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368441

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RZ Sint Trudo - project één- verbouwing diverse diensten - perceel CVVSMG

Referentienummer: SDKE-8129-010-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

RZ Sint Trudo - project één- verbouwing diverse diensten - perceel CVVSMG.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 044-103071

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Het plaatsbezoek wordt niet verplicht opgelegd. Plaatsbezoek is nog wel mogelijk. Zie verbeteringsbericht nr. 01.