Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Bunuri - 127799-2020

Submission deadline has been amended by:  145666-2020
17/03/2020    S54

România-Bucureşti: Autoturisme

2020/S 054-127799

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Inspectoratul de Stat în Construcții – ISC
Număr naţional de înregistrare: 14234699
Adresă: Str. Robescu F. Constantin nr. 23
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030217
Țară: România
Persoană de contact: Elena Ionescu
E-mail: achizitii@isc.gov.ro
Telefon: +40 213181700 / 213181717
Fax: +40 213181717
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.isc.gov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100091041
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție 20 de autoturisme de teren 4x4 cu cap. cil. <1 600 cm3

Număr de referinţă: 14234699_2020_PAAPD1112235
II.1.2)Cod CPV principal
34110000 Autoturisme
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Inspectoratul de Stat în Construcții – ISC dorește achiziționarea unor autoturisme noi de teren 4x4 care vor fi utilizate în susținerea activităților specifice ale instituției. Obiectul contractului îl constituie achiziția unui număr de 20 de autoturisme de teren 4x4 cu cap. cil. <1 600 cm3, cu serviciile necesare livrării acestora incluse, precum și servicii de garanție. Termenul-limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 20 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire pana in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 424 084.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul furnizorului sau de la locația indicată de acesta, pe raza municipiului București sau a județului Ilfov.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Inspectoratul de Stat în Construcții – ISC dorește achiziționarea unor autoturisme noi de de teren 4x4 care vor fi utilizate în susținerea activităților specifice ale instituției. Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie achiziția unui număr de 20 de autoturisme de teren 4x4, cu capacitate cilindrică de până la 1 600 cm3, cu serviciile necesare livrării acestora incluse, precum și servicii de garanție. Termenul-limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire pana in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componentă tehnica. Se punctează primele trei (3) oferte clasate cu garda la sol cea mai mare (peste 200 mm). / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. Se punctează primele trei (3) oferte clasate cu puterea motorului cea mai mare (peste 110 CP). / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta 1: declaratie pe propria raspundere ca operatorul economic nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Precizam faptul ca ofertantii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea AC, inainte de atribuirea contractului, ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire [cf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)].

Documente justificative (vezi art. 168 din Legea nr. 98/2016): orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit. Exemple: certificate (certificatul de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat, certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale etc.), cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz. Informatiile inscrise trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora.

Atentie: operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca prezinta documente edificatoare emise de unitati abilitate, din care sa reiasa toate informatiile necesare verificarii incadrarii acestuia la exceptiile articolelor 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Cerinta 2. Declaratie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 60 din Legea nr. 98/2016 (formularul nr. 4 din Sectiunea IV). In vederea completarii acestei declaratii, precizam ca persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire, sunt:

— Paul Racoviță – inspector general;

— Ionut Cotarcea – inspector general adjunct;

— Ioan-Sorin Mălinescu – secretar general;

— Iulia-Cornelia Gheorghe – șef SLC;

— Elena Ionescu – director DEA;

— Anamaria Stănică – șef birou;

— Constantin-Daniel Butaru – consilier;

— Cosmin-Dorin Radu – consilier juridic;

— Radu Nistorescu – consilier;

— Andrei Octavian Boceanu – consilier;

— Elena Diana Tiutiu – consilier;

— Laura-Cristina Păun – consilier;

— Gabriela Stoleriu – sef birou BLPPA;

— Mihaela Daniela Andrei – consilier;

— Ciprian Creanga – consilier;

— Dan Stefan – consilier;

— Mihaela Stoenescu – consilier;

— Radu Văitiș – consilier;

— Alexandru Buea – consilier;

— Octavian Ciucă – consilier;

— Mihai- Traian Negreanu – consilier;

— Cristina Maria Cost – consilier;

— David Stan – consilier;

— Florin Petcu – consilier;

— Viorica Oprea – consilier.

Nota: declaratia cf. art. 60 din Legea nr. 98/2016 va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE. Daca este cazul, atat DUAE, cat si declaratia cf. art. 60 din Legea nr. 98/2016, vor fi completate si de catre asociat, subcontractant sau tert sustinator.

Declarație pe propria răspundere că operatorul economic deține o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar la solicitarea AC, înainte de atribuirea contractului, ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire [cf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016].

Document justificativ: certificat constatator eliberat de Ministerul Justiției – ONRC sau document echivalent pentru ofertanții străini, care să cuprinda informații reale și actuale la data prezentării documentului.

Se va permite dovedirea capacității de exercitare a activității profesionale și prin prezentarea certificatului constatator emis de către ONRC în formă electronică, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporată, atașată sau logic asociată semnatura electronică extinsă.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractare in caz de subcontractare, se va completa DUAE în conformitate cu art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 de către toți participanții și se va depune acordul de subcontractare, urmând ca documentele justificative care susțin cele declarate în DUAE și asumate în acordul de subcontractare să fie prezentate doar la solicitarea AC, după finalizarea evaluării ofertelor, de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire [cf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016].

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat, ofertantul va face dovada furnizării de autoturisme în ultimii trei ani (raportați la data-limita de depunere a ofertei stabilita inițial prin anuntul de participare) în valoare cumulată de cel puțin 1 424 084,00 RON fără TVA, la nivelul unui contract sau a mai multor contracte.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Documente justificative care susțin cele declarate în DUAE și asumate în acordul de subcontractare (dacă este cazul).

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar la solicitarea AC, înainte de atribuirea contractului, ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire [cf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016]. Documentele justificative pot fi: livrările de produse se demonstrează prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de către o autoritate/entitate sau de către clientul beneficiar, din care să rezulte: livrări de produse, valori – în RON fără TVA, inclusiv pentru perioada de referință de trei ani, perioade de livrare, beneficiari indiferent dacă aceștia sunt autorități/entități contractante sau clienți privați. În cazul în care contractele invocate ca experiență conțin clauze de confidențialitate, care împiedică prezentarea acestora în integralitate, operatorul economic va prezenta paginile din contract și anexele acestuia care conțin referințele privind: părțile contractante, obiectul contractului, durata, prețul și valorile, precum și semnăturile/ștampila părților. Ofertanții străini vor prezenta documentul în traducere autorizată în limba română. Pentru calcul echivalenței, în cazul în care valoarea este exprimată în altă valută, se va aplica cursul comunicat de BNR pentru anul în care a fost semnat contractul dacă acesta este în curs de derulare, respectiv anul finalizării contractului dacă acesta s-a finalizat.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 22/04/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 22/10/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 22/04/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;

2. Ofertantii sunt obligati sa confirme electronic primirea comunicarii privind rezultatul procedurii;

3. Formularul de contract se va depune însotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai în masura în care acestea nu vor fi în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. In cazul neprezentarii acestuia, se considera ca ofertantul accepta clauzele prevazute in documentatia de atribuire;

4. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016;

5. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, București, cod NUTS RO321 București, cod postal: 030217, ROMANIA

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: +40 213104641, Fax: +40 213104642 / 218900745

Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante (URL) www.cnsc.ro

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Directia juridică și resurse umane
Adresă: Str. C.F. Robescu nr. 23
Localitate: București
Cod poștal: 030217
Țară: România
E-mail: isc@isc.gov.ro
Telefon: +40 213181713
Fax: +40 213181719
Adresă internet: www.isc.gov.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/03/2020