Supplies - 127867-2021

15/03/2021    S51

Romania-Buzău: Chickens

2021/S 051-127867

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
National registration number: 17091470
Postal address: SEAP
Town: Buzău
NUTS code: RO222 Buzău
Postal code: 120212
Country: Romania
Contact person: Costina-Corina Adam
E-mail: achizitiidgaspcbz@yahoo.com
Telephone: +40 238724662
Fax: +40 238721143
Internet address(es):
Main address: www.dgaspc-buzau.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100115357
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru de furnizare carne și preparate din carne de pasăre

Reference number: 1
II.1.2)Main CPV code
15112130 Chickens
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achizitia de carne si preparate din carne de pasare pentru structurile functionale din subordine ale DGASPC Buzau din Buzau, Râmnicu Sarat, Pogoanele, Smeeni, Beceni, Vintila Voda si Stilpu. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de șase zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 2-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 462 847.20 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
15112300 Poultry livers
15114000 Offal
15131500 Poultry products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO222 Buzău
Main site or place of performance:

Structuri functionale din subordinea DGASPC Buzau din Buzau, Ramnicu Sarat, Pogoanele, Smeeni, Beceni, Vintila Voda si Stilpu.

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitia de carne si preparate din carne de pasare pentru beneficiarii structurilor functionale din subordinea DGASPC Buzau, din Buzau, Râmnicu Sarat, Pogoanele, Smeeni, Beceni, Vintila Voda si Stilpu. Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: contractele subsecvente acordului-cadru se vor incheia de regula lunar/trimestrial/semestrial/12 luni/24 de luni, in functie de buget si de necesitatile institutiei. Valoarea estimata a acordului-cadru pentru o perioada de 24 de luni este de minimum 731 423,60 RON fara TVA si maximum 1 462 847,20 RON fara TVA. Valoarea totala maxima estimata a contractului s-a determinat prin luarea in considerare a variantei in care autoritatea contractanta opteaza pentru suplimentarea la nivelul maxim prevazut a cantitatii de carne si preparate din carne de pasare pentru beneficiarii structurilor functionale din subordinea DGASPC Buzau, din Buzau, Râmnicu Sarat, Pogoanele, Smeeni, Beceni, Vintila Voda si Stilpu. Valoarea estimata (RON fara TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru este: 731 423,60 RON fara TVA. Valoarea estimata (RON fara TVA) a celui mai mic contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru este: 60 906,70 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatori economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor grupului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. privind achizitiile publice: art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016; 4. alte documente edificatoare – dupa caz.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Toti participantii la procedura de atribuire vor prezenta o declaratie de neincadrare in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, odata cu DUAE (declaratia se poate completa si in cadrul DUAE); lista cu persoanele din autoritatea contractanta implicate in organizarea, derularea si finalizarea precedurii de atribuire si persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura sau pentru procedura de atribuire sunt:

— Loredana-Elena Dorobantu – director executiv;

— Maria-Mirela Ionita – dir. ex. adj. asist. sociala;

— Cojocea Mihaela – dir. executiv adj. ec.;

— Adam Costina Corina – șef Serv. achizitii publice;

— Albulescu Amelia Petrinela – sef Serv. buget;

— Basilievici Rodica Carmen– sef Serv. contabilitate;

— Buligescu Maria – consilier la Serv. buget;

— Constantin Gina – consilier achizitii publice;

— Latcan Lucica – consilier achizitii publice;

— Podasca Ana – consilier achizitii publice;

— Dumitrescu Dan Nicolae – cons. jr. la Serv. achizitii publice;

— Rotaru Lenuta – sef Serv. juridic si contencios;

— Visan Carmen Elena – cons. jr. la Serv. juridic si contencios.

Pentru persoanele juridice straine: se vor depune documente echivalente emise in tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul". Documentele emise in alta limba decat in romana vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm la tertului sustinator din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subscontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subscontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe lânga tribunalul teritorial, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include obiectul achizitiei. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia prezentarii documentelor solicitate, cerinta minima de calificare fiind indeplinita daca fiecare asociat are autorizate activitatile pentru partea din contract pe care o va derula. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerintelor vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractare. In cazul in care ofertantul participa la procedura impreuna cu unul sau mai multi subcontractanti atunci ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa le subcontracteze. Subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. In conformitate cu art. 179 din Legea nr. 98/2016, operatorul economic face dovada indeplinirii cerintelor privind capacitatea tehnica si profesionala prin prezentarea: listei principalelor livrari de produse similare, care va contine valori, perioade de derulare a contractelor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Experienta similara trebuie sa priveasca furnizarea de produse similare. In vederea indeplinirii cerintei de calificare, se va depune lista principalelor livrari de produse similare, insotita de certificate de buna executie si/sau documente emise sau consemnate de catre o autoritate sau de catre beneficiari.

Nota: modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului-limita prevazut in anuntul de participare publicat initial. AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea cerintei. Documentele justificative pot fi: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; certificate de predare-primire; recomandari; procese-verbale de receptie; certificari de buna executie; certificate constatatoare. Enumerarea nu este limitativa sau cumulativa, ci are rol doar de exemplu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Completare DUAE de ofertant si fiecare subcontractant. Completarea de catre fiecare subcontractant a declaratiei privind conflictul de interese. Avand in vedere Notificarea ANAP nr. 256/8.12.2016 se solicita tuturor ofertantilor ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de subcontractare.

Odata cu depunerea DUAE ofertantii vor prezenta si acordul de asociere, daca este cazul. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. In DUAE completat de ofertant se vor include informatiile cu privire la sustinerea unei terte persoane, inclusiv masurile avute in vedere cu acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/04/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/07/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/04/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiunile privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SICAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin preturi noi.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6, coroborat cu art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: DGASPC Buzău, Serviciul achiziții publice
Postal address: Str. Bistriței nr. 41, municipiul Buzău
Town: Buzău
Postal code: 120212
Country: Romania
E-mail: achizitiidgaspcbz@yahoo.com
Telephone: +40 238724662
Fax: +40 238721143
Internet address: http://www.dgaspc-buzau.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/03/2021