Lavori - 127943-2019

19/03/2019    S55    - - Lavori - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 

Cechia-Praga: Metropolitana per trasporto passeggeri

2019/S 055-127943

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Legal Basis:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
00005886
Sokolovská 217/42
Praha
190 22
Cechia
Persona di contatto: JUDr. Csaba Csorba, advokát
Tel.: +420 731539270
E-mail: csaba.csorba@havelpartners.cz
Fax: +420 255000110
Codice NUTS: CZ010

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.dpp.cz/

Indirizzo del profilo di committente: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

I.2)Appalto congiunto
I.6)Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Výměna dřevěných pražců za železobetonové v tunelech na trati metra A a C

II.1.2)Codice CPV principale
45234124
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže).

Předmětem rámcové dohody, resp. předmět jednotlivých dílčích plněních poskytnutých na základě jednotlivých dílčích smluv bude spočívat v provádění stavebních prací, konkrétně ve výměně dřevěných pražců za železobetonové v tunelech na trati metra A a C.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 200 000 000.00 CZK
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
45234124
45234125
34947100
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: CZ010
Luogo principale di esecuzione:

Místem plnění Veřejné zakázky je území hlavního města Prahy, dále viz Příloha č. 2 ZD.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže).

Předmětem rámcové dohody, resp. předmět jednotlivých dílčích plněních poskytnutých na základě jednotlivých dílčích smluv bude spočívat v provádění stavebních prací, konkrétně ve výměně dřevěných pražců za železobetonové v tunelech na trati metra A a C.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 198-449196
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Edikt, a.s.
25172328
Rudolfovská tř. 461/95
České Budějovice
370 01
Cechia
Tel.: +420 387410054
E-mail: info@edikt.cz
Codice NUTS: CZ031

Indirizzo Internet: https://www.edikt.cz/

Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Swietelsky Rail CZ, s.r.o.
28332202
Pražská tř. 495/58
České Budějovice
370 04
Cechia
Tel.: +420 387002711
E-mail: centrala@swietelsky.cz
Codice NUTS: CZ031

Indirizzo Internet: https://www.swietelsky.com/cz/swietelsky-cz/swietelsky-rail-cz-sro/

Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 200 000 000.00 CZK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 200 000 000.00 CZK
V.2.5)Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 4 %
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:

Dodavatel využije poddodavatele pro plnění následujících částí:

1) svařování, nedestruktivní zkoušení prostřednictvím poddodavatele DOSTA s.r.o., IČO: 46887261, se sídlem Pražská 1696/35, 35002, Cheb - poměrná část 3,3 %

2) geodetické práce prostřednictvím poddodavatele A G s spol.s r.o., IČO: 60201967, se sídlem Mádrova 3026/4, Modřany, 143 00 Praha 4 - poměrná část 0,9 %

V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

Zadavatel uvádí, že veřejná zakázka byla zadána společnosti „Edikt-Swietelsky-Výměna pražců", jejímž vedoucím společníkem je společnost EDIKT a.s. (viz bod V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána výše tohoto formuláře) a společníkem je společnost Swietelsky Rail CZ, s.r.o. (viz bod V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána výše tohoto formuláře). Zadavatel zároveň uvádí, že tato informace nemohla být z technických důvodů uvedena v bodu V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána tohoto formuláře.

Zadavatel zároveň uvádí, že Rámcová dohoda byla s vybraným dodavatelem uzavřena na dobu určitou, a to na dobu čtyřiceti osmi (48) měsíců ode dne účinnosti Rámcové dohody nebo do vyčerpání částky 200 000 000 CZK (slovy: dvou set milionů korun českých) bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Zadavatel zároveň uvádí, že součástí Rámcové dohody je také příloha č. 1 „Specifikace jednotkových cen a stavebních prací", která obsahuje specifikaci jednotkových cen a stavebních prací, resp. soubor tří (3) modelových příkladů, jejichž hodnota byla v rámci zadávacího řízení hodnocena, a to v souladu s čl. 9 zadávací dokumentace. Zadavatel tedy zároveň uvádí i jednotlivé celkové hodnoty modelových příkladů:

1) Výměna dřevěných pražců za betonové cena za výměnu 1 ks pražce na trati A - celkem za výměnu 1 ks pražce 44 579,93 CZK,

2) Výměna dřevěných pražců za betonové cena za výměnu 1 ks pražce na trati A,C - celkem za výměnu 1 ks pražce 43 279,93 CZK,

3) Výměna dřevěných pražců za betonové cena za výměnu 1 ks pražce na trati C - celkem za výměnu 1 ks pražce 44 689,93 CZK.

Zadavatel uvádí, že hodnota „poměrné části" v bodu V.2.5) Informace o subdodávkách je uvedena, jako „4 %", ačkoliv dodavatel reálně očekává poměrné plnění části ve výši „4,2 %", což také vyplývá z popisu „Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:" Zadavatel uvádí, že tato matematická nepřesnost v hodnotě „poměrná část" vznikla z technických důvodů omezení tohoto formuláře.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Cechia
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Cechia
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/03/2019