Supplies - 127957-2021

15/03/2021    S51

Bulgaria-Sofia: Occupational clothing

2021/S 051-127957

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Glavna direktsiya „Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto“ (GDPBZN) — MVR
National registration number: 129010164
Postal address: ul. „Pirotska“ No. 171 A
Town: Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1309
Country: Bulgaria
Contact person: Miroslav Rosenov Markov
E-mail: mromarkov@mvr.bg
Telephone: +359 296010315
Internet address(es):
Main address: https://www.mvr.bg/gdpbzn
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/2526
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/114926
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/114926
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на работно облекло и лични предпазни средства

II.1.2)Main CPV code
18110000 Occupational clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставката на работно облекло и лични предпазни средства по съответните обособени позиции ще подобри материалната осигуреност на ЦПО към РДПБЗН — Монтана, както и ще допринесе за намаляване на предпоставките за възникване на трудови злополуки при извършване на учебни и специализирани дейности.

Количество или обем на поръчката:

Предвидените за доставка стоки по обособена позиция № 1 са:

1. Гумени ботуши.

2. Работни ръкавици.

3. Работно облекло.

4. Гумени ръкавици (дебели).

Предвидените за доставка стоки по обособена позиция № 2 са:

1. Защитен костюм.

2. Респиратор.

3. Химическо защитно облекло за еднократна употреба.

4. Химически защитни ръкавици.

По всички обособени позиции:

Доставка на работно облекло и лични предпазни средства ще се извършва чрез доставка/и по заявка, като видът и количеството на съответните стоки ще се конкретизират в подадената заявка от възложителя или определено/и със заповед от него лице/а в рамките на предвидените финансови средства.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 9 583.33 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка на работно облекло

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18110000 Occupational clothing
18812200 Rubber boots
18141000 Work gloves
18424000 Gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG312 Монтана / Montana
Main site or place of performance:

Доставките следва да бъдат изпълнени до Центъра за професионално обучение към РДПБЗН — Монтана с адрес гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 10

II.2.4)Description of the procurement:

Предвидените за доставка стоки са:

1. Гумени ботуши.

2. Работни ръкавици.

3. Работно облекло.

4. Гумени ръкавици (дебели).

Доставка на работно облекло ще се извършва чрез доставка/и по заявка, като видът и количеството на съответните стоки ще се конкретизират в подадената заявка от възложителя или определено/и със заповед от него лице/а в рамките на предвидените финансови средства.

Срокът на договора е 12 месеца, считано от датата на регистрирането му в деловодната система на възложителя, или до достигане на максимално допустимата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

Срокът за изпълнение на заявка е до 30 календарни дни, считано от датата на получаване на заявката на възложителя.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 333.33 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Проект на Механизма за гражданска защита на ЕС, EU MODEX за организиране и провеждане на учения за модулите.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка на лични предпазни средства

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG312 Монтана / Montana
Main site or place of performance:

Доставките следва да бъдат изпълнени до Центъра за професионално обучение към РДПБЗН — Монтана с адрес гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 10

II.2.4)Description of the procurement:

Предвидените за доставка стоки са:

1. Защитен костюм.

2. Респиратор.

3. Химическо защитно облекло за еднократна употреба.

4. Химически защитни ръкавици.

Доставка на лични предпазни средства ще се извършва чрез доставка/и по заявка, като видът и количеството на съответните стоки ще се конкретизират в подадената заявка от възложителя или определено/и със заповед от него лице/а в рамките на предвидените финансови средства

Срокът на договора е 12 месеца, считано от датата на регистрирането му в деловодната система на възложителя, или до достигане на максимално допустимата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

Срокът за изпълнение на заявка е до 30 календарни дни, считано от датата на получаване на заявката на възложителя.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 250.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Проект на Механизма за гражданска защита на ЕС, EU MODEX за организиране и провеждане на учения за модулите.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Не се изисква.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Не се изисква.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Не се изисква.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване.

Преди сключването на договора за обществената поръчка участникът, определен за изпълнител, представя декларации по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП (приложение № 1 към чл. 26, ал. 1 от ППЗМИП), чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП (приложение № 2 към чл. 37, ал. 1 от ППЗМИП) и чл. 66, ал. 2 от ЗМИП (приложение № 4 към чл. 47, ал. 1 от ППЗМИП).

Начинът на плащане е подробно описан в документацията.

Гаранция за изпълнение не се изисква.

При участие на обединение възложителят поставя условията по чл. 37, ал. 3 и ал. 4.

Провеждането на настоящата процедура, подготовката на офертите на участниците, основанията за отстраняване и др. разпоредби в тази връзка са регламентирани в ЗОП и ППЗОП.

Мерките за доказване на надеждност са съгласно чл. 56 от ЗОП.

Продължава в VI.3)

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/04/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 7 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/04/2021
Local time: 10:00
Place:

Комисията започва работа, след като декриптира подадените оферти. Всички оферти се декриптират от датата и часа, посочени в обявлението за настоящата обществена поръчка.

Information about authorised persons and opening procedure:

След декриптирането на офертите от председателя на комисията в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализират наименованията, съответно имената, на участниците, включително участниците в обединението, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването на офертите.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:

— са налице основанията съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП,

— са налице основанията съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3—5 от ЗОП,

— са налице основанията съгласно чл. 107 от ЗОП,

— са налице основанията съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

— са налице основанията съгласно чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,

— офертата/документите представени от участника не са на български език,

— е променил образците по процедурата,

— е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства на нормативните изисквания за изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка, на техническата спецификация, изискванията на възложителя и без конкретно изписване на предложения, данни и обстоятелства,

— е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, в което не е посочил данни относно производителя и модел/каталожен номер за стоките, за които същото е оказано в образеца на техническо предложение,

— е предложил гаранционен срок за скрити дефекти по-малък от 3 месеца,

— е предложил единична цена за някоя от стоките по-висока от предвидените максимално допустими единични цени, по съответните обособени позиции.

Повече информация за използването и работата със системата ЦАИС ЕОП може да се намери в „Ръководство за стопанските субекти — кандидати и участници в обществени поръчки“ на следния електронен адрес: https://help.eop.bg/supplier/index.htm

Правилата за ползване на системата ЦАИС ЕОП са публично достъпни на електронен адрес: https://blob.eop.bg/live/share/Pravila_za_polzvane_na_CAIS_EOP.pdf

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, опазване на околната среда, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ.

1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Tелефон +359 70018700

Интернет адрес: www.nap.bg

2. Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Телефон +359 28119443

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

3. Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

Телефон +359 29406000

Интернет адрес: https://www.moew.government.bg/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Жалба може да бъде представена в 10-дневен срок съгл. чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/03/2021