W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 128263-2016

15/04/2016    S74    Agencje - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: Regionalne sieci współpracy na rzecz modernizacji przemysłu – inicjatywa „Reconfirm”

2016/S 074-128263

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)
Adres pocztowy: Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/25
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100
Kod pocztowy: 1210
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Laura Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Tel.: +32 22999440
Faks: +32 22973512

Adresy internetowe:

Główny adres: http://ec.europa.eu/EASME

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1427
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Regionalne sieci współpracy na rzecz modernizacji przemysłu – inicjatywa „Reconfirm”

Numer referencyjny: EASME/COSME/2016/004
II.1.2)Główny kod CPV
79000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

EASME zamierza zawrzeć umowę o usługi.

Komisja Europejska pragnie zwiększyć konkurencyjność przemysłu poprzez, między innymi, zapewnienie ukierunkowanego wsparcia dla władz regionalnych w zakresie wdrożenia ich inteligentnych strategii specjalizacji w celu promowania projektów partnerstw na rzecz modernizacji przemysłu skoncentrowanych na ponadnarodowej, międzyregionalnej i transgranicznej współpracy oraz proaktywnego zaangażowania przemysłu i MŚP.

W związku z tym celem niniejszego zamówienia jest pobudzanie do tworzenia sieci regionów, podmiotów z dziedziny przemysłu, badań naukowych i innych regionalnych interesariuszy, angażujących te podmioty w realizację inteligentnych strategii specjalizacji, oraz ułatwienie współpracy przy innowacyjnych projektach przemysłowych.

Ostatnim celem jest promowanie, projektowanie i uruchamianie partnerstw inwestycyjnych ponad granicami UE ukierunkowanych na modernizację przemysłu pomiędzy podmiotami z różnych regionów UE, a w szczególności z regionów słabiej rozwiniętych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 700 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100
II.2.4)Opis zamówienia:

EASME zamierza zawrzeć umowę o usługi.

Komisja Europejska pragnie zwiększyć konkurencyjność przemysłu poprzez, między innymi, zapewnienie ukierunkowanego wsparcia dla władz regionalnych w zakresie wdrożenia ich inteligentnych strategii specjalizacji w celu promowania projektów partnerstw na rzecz modernizacji przemysłu skoncentrowanych na ponadnarodowej, międzyregionalnej i transgranicznej współpracy oraz proaktywnego zaangażowania przemysłu i MŚP.

W związku z tym celem niniejszego zamówienia jest pobudzanie do tworzenia sieci regionów, podmiotów z dziedziny przemysłu, badań naukowych i innych regionalnych interesariuszy, angażujących te podmioty w realizację inteligentnych strategii specjalizacji, oraz ułatwienie współpracy przy innowacyjnych projektach przemysłowych.

Ostatnim celem jest promowanie, projektowanie i uruchamianie partnerstw inwestycyjnych ponad granicami UE ukierunkowanych na modernizację przemysłu pomiędzy podmiotami z różnych regionów UE, a w szczególności z regionów słabiej rozwiniętych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 700 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: program prac COSME 2016.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/05/2016
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/06/2016
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), Covent Garden 2, Room COV2 11/190, place Rogier 16, 1210 Brussels, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 43032100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/04/2016