Služby - 128264-2016

15/04/2016    S74    Agentúry - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: Organizovanie medzipodnikových a medziklastrových podujatí a podujatí s podnikmi a klastrami EÚ a tretích krajín pri príležitosti dôležitých medzinárodných veľtrhov v rámci a mimo EÚ

2016/S 074-128264

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME)
Poštová adresa: Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/25
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100
PSČ: 1210
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Laura Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefón: +32 22999440
Fax: +32 22973512

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/EASME

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1404
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Organizovanie medzipodnikových a medziklastrových podujatí a podujatí s podnikmi a klastrami EÚ a tretích krajín pri príležitosti dôležitých medzinárodných veľtrhov v rámci a mimo EÚ.

Referenčné číslo: EASME/COSME/2016/003.
II.1.2)Hlavný kód CPV
79000000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

V rámci projektu sa bude podporovať organizovanie podujatí medzi EÚ a tretími stranami pri príležitosti veľkých medzinárodných veľtrhov v rámci a mimo EÚ vrátane medzipodnikových a medziklastrových stretnutí, informačných podujatí a stretnutí medzi podnikmi a klastrami atď. – počas 2 rokov sa má uskutočniť 10 veľtrhov. Tento projekt bude založený na spolupráci medzi Európskou komisiou a aktérmi a agentúrami členských štátov, ktoré sa zaoberajú internacionalizáciou malých a stredných podnikov, uskutoční sa prostredníctvom výzvy na súťaž.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 350 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Úlohy sa vykonajú v priestoroch určených dodávateľom. S EASME a/alebo Európskou komisiou sa budú konať maximálne 4 koordinačné stretnutia v ich priestoroch v Bruseli.

II.2.4)Opis obstarávania:

V rámci projektu sa bude podporovať organizovanie podujatí medzi EÚ a tretími stranami pri príležitosti veľkých medzinárodných veľtrhov v rámci a mimo EÚ vrátane medzipodnikových a medziklastrových stretnutí, informačných podujatí a stretnutí medzi podnikmi a klastrami atď. – počas 2 rokov sa má uskutočniť 10 veľtrhov. Tento projekt bude založený na spolupráci medzi Európskou komisiou a aktérmi a agentúrami členských štátov, ktoré sa zaoberajú internacionalizáciou malých a stredných podnikov, uskutoční sa prostredníctvom výzvy na súťaž.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 350 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 30
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Pracovný program COSME na rok 2016.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 31/05/2016
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 07/06/2016
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME), Covent Garden 2, Room COV2 12/191, place Rogier 16, 1210 Brussels, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 43032100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
05/04/2016