Tjenesteydelser - 128463-2020

17/03/2020    S54    Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2020/S 054-128463

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sundhedsdatastyrelsen
CVR-nummer: 33257872
Postadresse: Ørestads Boulevard
By: København S
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Aase Larsen
E-mail: aase@ssi.dk
Telefon: +45 32688536

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=264819&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

IT-System til NPU terminologi (Labterm2)

Sagsnr.: 20-176
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Sundhedsdatastyrelsen (SDS) planlægger i 2020 at gennemføre et EU-udbud vedr. anskaffelse af et IT-system til NPU terminologien (Labterm2).

Nærværende forhånds meddelelse har til formål at gøre potentielle tilbudsgivere opmærksomme på det kommende udbud. SDS ønsker at skabe åbenhed omkring udbudsmaterialet og som led i at forberede udbuddet bedst muligt samt for at sikre at materialet er konformt med markedets generelle forventninger og muligheder ønsker SDS at gennemfører en teknisk dialog med markedet (markedsundersøgelse). Gennemførelsen af dialogen forgår gennem afholdelse af en skriftlige høring. SDS opfordrer derfor potentielle leverandører og andre interesserede markedsaktører til at afgive skriftligt høringssvar på baggrund af SDS’s høringsmateriale. Høringsmaterialet er tilgængeligt via EU-Supply.

Frist for modtagelse af høringssvar via EU-Supply er d. 3. april 2020 kl. 13.00.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
48000000
72230000
72250000
72600000
48100000
72200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

København S.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

NPU-terminologien er en international, engelsksproget terminologi. Den er beregnet til identifikation af undersøgelsesresultater inden for det kliniske laboratorieområde. Terminologien er primært udviklet til journalbrug, sekundært til kvalitetssikring, forskning og statistik på nationalt plan i Danmark, Sverige og Norge. Den danner grundlag for struktureret elektronisk kommunikation af laboratoriedata på tværs af organisationer og landegrænser. SDS er ansvarlig for den løbende vedligeholdelse og publikation af både den internationale NPU-terminologi og dens danske oversættelse. Det hidtidige arbejde med terminologien er udført ved hjælp af et til formålet udviklet it-værktøj, som aktuelt eksisterer på en forældet platform med modelmæssige mangler, og hvor funktionaliteten ikke kan stilles til rådighed for andre end SDS’s medarbejdere.

Det efterspurgte IT-system kan overordnet beskrives som et værktøj til løbende redigering og publikation af international NPU. Systemet skal desuden understøtte løbende redigering og publikation af danske NPU-derivater samt af andre nationale NPU-derivater.

Indkøbet omfatter levering af et IT-system til NPU terminologien (Labterm2) i form af en webapplikation til drift, inklusive al nødvendig dokumentation for at SDS kan opretholde den daglige drift af terminologien, herunder vedligeholde, videreudvikle og publicere international og dansk NPU-terminologi. Herudover indgår vedligehold, support, videreudvikling samt drift af systemet i anskaffelen.

IT-systemet skal desuden kunne understøtte, at andre nationale release-teams anvender værktøjet på lige fod med det danske release-team.

SDS ser 2 muligheder for IT-systemer. Et standard system som evt. tilpasses Sundhedsdatastyrelsens behov således at det opfylder de af SDS stillede krav, eller et specialudviklet system jf. SDS's stillede krav.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
06/05/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Det offentliggjorte høringsmateriale er del af det forventede udbudsmateriale.

Det offentliggjorte materiale er ikke komplet og foreligger ikke i endelig form. Det er alene et udkast, og materialet kan således blive tilpasset.

Hvis de skriftlige høringssvar giver anledning hertil, forbeholder SDS sig ret til at invitere potentielle, relevante leverandører til efterfølgende individuelle møder. Der vil blive taget referat til brug for projektgruppens videre arbejde. Eventuel ny information med relation til det kommende udbud vil blive offentliggjort, således at alle potentielle leverandører får adgang til samme information

Deltagelse i teknisk dialog, uanset omfang, er ikke en forudsætning for deltagelse i udbuddet og giver ikke en forbedret stilling i forhold til øvrige potentielle leverandører. Det understreges i den forbindelse, at evt. møder, som udgangspunkt ikke vil være en service overfor markedsaktørerne, men en mulighed for at SDS kan blive klogere på markedet.

SDS forventer at kontrakten indeholder anskaffelse, udvikling, transition, implementering samt efterfølgende support, vedligehold og drift af IT-systemet, samt en option på videreudvikling.

Den estimerede kontraktværdi forventes at være 8 000 000 - 12 000 000 DKK dækkende anskaffelsen og efterfølgende support, vedligehold og drift i op til 8 år.

SDS planlægger at anvende Digitaliseringsstyrelsens standardkontrakt materialet (K02).

Udbuddet forventes gennemført som udbud med forhandling og udbudsmaterialet forventes offentliggjort i maj 2020. Frist for ansøgning om prækvalifikation forventes at være i juni 2020, frist for afgivelse af indledende tilbud forventes at være i september 2020, og kontraktopstart forventes i november 2020. Ved planlægning af afleveringfrister vil der blive taget hensyn til helligdage, sommerferie og efterårsferie.

Ordregiver vil i udbudsmaterialet forbeholde sig ret til at accepter det indledende tilbud.

Oplysninger i denne meddelelse er baseret på den forventede tilrettelæggelse af udbuddet. Der kan ske ændringer i de angivne oplysninger, f.eks. i forhold til offentliggørelse, procedure og omfang/volumen mv. inden udbuddet offentliggøres.

SDS har i Q4 2019 udbudt systemet (anskaffelse/udvikling samt support/vedligehold) på Sundhedsdatastyrelsens og Lægemiddelstyrelsen It-Konsulentrammeaftale. Dette miniudbud blev annulleret grundet at formuleringen af mindstekrav i forhold til levering af kildekode kunne skabe tvivl om det var muligt for tilbudsgiverne at tilbyde et standardard system. Efterfølgende har SDS foretaget en fornyet vurdering af det samlede indkøbsbehov i forhold til IT-systemet til NPU terminologien samt en vurdering af anskaffelses proceduren. Resultatet af denne fornyede vurdering er at anskaffelsen konkurrenceudsættes via et EU-udbud. Det er vurderet hensigtsmæssigt at drift indgår i anskaffelsen, hvilket ikke er muligt på førnævnte IT- konsulentrammeaftale.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2020