Diensten - 128523-2018

23/03/2018    S58    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Leuven: Landmeetkundige diensten

2018/S 058-128523

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 bus 81
Leuven
3000
België
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Telefoon: +32 16665750
E-mail: wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
NUTS-code: BE242

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://wegenenverkeer.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=303583

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

A10 & R0 – Dienstenopdracht opmetingen + dienstenopdracht ontwerp Spitstrook Groot-Bijgaarden / Affligem

Referentienummer: AWV Vl-Br-X21/A10/25-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71355000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van de opdracht is enerzijds het uitvoeren van terreinopmetingen van de A10 en R0 (incl. bijbehorende bermen) in voorbereiding van verschillende infrastructuurprojecten, en anderzijds het maken van een ontwerp voor de aanpassing van de op- en afrit van de dienstenzone Groot-Bijgaarden en op- en afrit Ternat richting Gent, het maken van de markeringsplannen voor de aanleg van een spitsstrook tussen Groot-Bijgaarden en Affligem, evenals de opmaak van een dossier voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de aanpassingen van de voorgenoemde op- en afritten. De opdracht wordt verder in 2 geografische percelen opgedeeld (R0 en A10).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 288 425.50 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opmeting R0 Wezembeek-Oppem

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000
71320000
71242000
71220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:

R0 Wezembeek-Oppem.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het leveren van landmeetkundige diensten voor de opmeting bestaande toestand van de R0 tussen kilometerpunten 24,8 en 29,6 – beide rijrichtingen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

A10/E40 Opmeting en opmaak ontwerp i.k.v. spitsstrook

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000
71320000
71242000
71220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:

A10/E40.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Het leveren van landmeetkundige diensten voor de opmeting bestaande toestand van de A10 richting Gent tussen kilometerpunten 1,3 en 15 – beide rijrichtingen, incl. uitgebreidere opmeting in het vooruitzicht van toekomstige nieuwe kunstwerken ter hoogte van de Lombeekstraat, de N285 Assesteenweg en de J.Mertensstraat,

— Het opmaken van de nodige plannen voor de aanleg van een spitsstrook op de A10 tussen kilometerpunten 1,3 en 12,5,

— Het opmaken van een ontwerp en raming voor de aanpassing van de op- en afrit ter hoogte van de dienstenzone Groot-Bijgaarden voor de aanleg van de bovenvermelde spitsstrook,

— Het opmaken van een ontwerp en raming voor de aanpassing van de op- en afrit ter hoogte van Ternat voor de aanleg van de bovenvermelde spitsstrook,

— Het opmaken en aanvragen van een omgevingsvergunningsdossier voor de aanpassing van de 2 bovenvermelde aanpassingen aan op- en afritten.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 205-423758
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1M3D8F/17/30
Perceel nr.: 1
Benaming:

Opmeting R0 Wezembeek-Oppem

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Arcadis Belgium nv
Brussel
België
NUTS-code: BE100
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 388.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1M3D8F/17/30
Perceel nr.: 2
Benaming:

A10/E40: opmeting en opmaak ontwerp ikv spitsstrook

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Tractebel Engineering nv
Brussel
België
NUTS-code: BE100
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 234 037.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Brussel
België
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Brussel
België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/03/2018