Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 128531-2023

03/03/2023    S45

Italië-Ispra: Technische/wetenschappelijke adviesdiensten in verband met de veiligheid van geavanceerde en autonome voertuigen

2023/S 045-128531

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.C — Energy, Mobility and Climate, JRC.C.4 — Sustainable, Smart and Safe Mobility
Postadres: Via Enrico Fermi 2749
Plaats: Ispra (VA)
NUTS-code: ITC41 Varese
Postcode: 21027
Land: Italië
E-mail: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=13565
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technische/wetenschappelijke adviesdiensten in verband met de veiligheid van geavanceerde en autonome voertuigen

Referentienummer: JRC/IPR/2023/OP/0462-PIN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71311200 Adviezen inzake transportsystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De eenheid Duurzaam Vervoer van het directoraat Energie, Mobiliteit en Klimaat is betrokken bij onderzoeksactiviteiten ter ondersteuning van de ontwikkeling, tenuitvoerlegging en monitoring van de wetgeving betreffende de typegoedkeuring van voertuigen op Europees niveau en op het niveau van de Verenigde Naties.

Bovendien heeft Verordening (EU) 2018/858 een verplicht markttoezicht ingevoerd om na te gaan of voertuigen voldoen aan de relevante voorschriften inzake zowel uitlaatemissies als veiligheid.

Het JRC is de dienst van de Commissie die de conformiteitskeuring uitvoert overeenkomstig artikel 9 van die verordening. Om het JRC beter in staat te stellen de gevraagde ondersteuning te bieden aan de directoraten-generaal die verantwoordelijk zijn voor de desbetreffende wetgeving, heeft het JRC bijstand nodig van specialisten op specifieke gebieden die verband houden met de veiligheid van voertuigen.

Deze procedure is gericht op het sluiten van een raamovereenkomst voor technische en wetenschappelijke adviesdiensten op het gebied van de veiligheid van geavanceerde en autonome voertuigen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71311200 Adviezen inzake transportsystemen
34996000 Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor wegen
71241000 Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71313000 Advies inzake milieutechniek
71356300 Technische ondersteuningsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC41 Varese
Voornaamste plaats van uitvoering:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), ITALIË.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Technische/wetenschappelijke adviesdiensten in verband met de veiligheid van geavanceerde en autonome voertuigen.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
24/03/2023

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Deze vooraankondiging maakt de intentie van de aanbestedende dienst bekend om in de toekomst een oproep tot inschrijving te publiceren. Op dit moment zijn er geen verdere gegevens of documenten beschikbaar. Geïnteresseerde ondernemers wordt verzocht zich op het in sectie I.3) vermelde adres in te schrijven om op de hoogte te worden gehouden van de bekendmaking van de aankondiging van de opdracht en van alle aanbestedingsstukken, waaronder het bestek.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/02/2023