Tjenesteydelser - 128545-2020

17/03/2020    S54

Danmark-Nørresundby: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse

2020/S 054-128545

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Munk
E-mail: peter.munk@aalborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk/om-kommunen/organisation/miljoe-og-energiforvaltningen

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f0aa22bd-a092-4022-bbf8-2e2627e1253b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f0aa22bd-a092-4022-bbf8-2e2627e1253b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f0aa22bd-a092-4022-bbf8-2e2627e1253b/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vandløbsvedligeholdelse af store vandløb i Aalborg Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter vedligeholdelse af store vandløb i Aalborg Kommune:

— Gerå

— Lindenborg Å

— Lindholm Å

— Dybvad Å

— Østerå.

Vedligeholdelsen omfatter manuel vedligeholdelse, vedligeholdelse med mejekurv og vedligeholdelse med båd.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77341000 Træbeskæring
90700000 Tjenester på miljøområdet
90720000 Miljøbeskyttelse
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
45262640 Arbejder i forbindelse med miljøforbedring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen for de forskellige store vandløb omfatter årligt:

— Gerå: 37 056 lb.m. 1 778 lb.m. manuel vedligeholdelse, 9 590 lb.m. vedligeholdelse med mejekurv og 25 688 lb.m. vedligeholdelse med båd

— Lindenborg Å: 132 184 lb.m vedligeholdelse med båd

— Lindholm Å: 61 575 lb.m. 32 147 lb.m. vedligeholdelse med båd og 29 428 lb.m vedligeholdelse med mejekurv

— Dybvad Å: 17 050 lb.m. 13 250 lb.m. vedligeholdelse med båd og 3 800 lb.m. vedligeholdelse med mejekurv

— Østerå: 45 320 lb.m. 43 780 lb.m. vedligeholdelse med båd og 1 540 lb.m. vedligeholdelse med mejekurv.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har ret til at forny kontrakten på de samme vilkår på op til 1 år ad gangen.

Forlængelse kan ikke foretages mere end 2 gange.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse, jf. afsnit II.2.7.

Optioner på supplerende vedligeholdelse: Tilbudsgiver skal i tilbudslisten oplyse enhedspriser for eventuelt ekstraarbejde for følgende arbejder:

— Timepris for arbejdsmand med sav

— Timepris for rendegraver med fører

— Timepris for gravemaskine med fører og

— Timepris for grødeskøringsbåd med fører.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har valgt ikke at udbyde entreprisen i delaftaler da ordregiver har behov for at arbejdet udføres af den samme entreprenør. Desuden medfører ordregivers behov for tilsyn og kontrol et behov for, at entreprisen alene varetages af én entreprenør.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Tilbudsgiver skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal, jf. udbudslovens § 142:

— Samlede årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

— Egenkapital for det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— En samlet årsomsætning på mindst 1 000 000 DKK i hvert af de de seneste 3 afsluttede og revidere regnskabsår

— En egenkapital på mindst 100 000 DKK i det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD’et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

— Tilbudsgivers betydeligste leverancer af vandløbsvedligeholdelse, jf. beskrivelsen i afsnit II.1.4 og II.2.4.

Tilbudsgiver bør udfylde ESPD'et med angivelse af årstal eller periode for udførelsen er leverancen, beskrivelse af leverancen, herunder om vandløbsvedligeholdelse er løst med båd, mejekurv eller håndredskaber, modtager og kontraktværdien. I referencer vedrørende igangværende projekter bedes tilbudsgiver angive den estimerede kontraktværdi samt forventet færdiggørelsestidspunkt.

Tilbudsgiver kan angive maksimalt 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette gælder også for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underentreprenør. En sådan sammenslutning eller ansøger med ekstern teknisk støtte kan således sammenlagt højst angive 5 referencer samlet.

Såfremt tilbudsgiver har vedlagt flere end 5 referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 først angivne referencer i ESPD'et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan påvise mindst 1 sammenlignelig reference af vandløbsvedligeholdelse, hvor der er sket vedligeholdelse med både, jf. beskrivelsen i afsnit II.1.4 og II.2.4, inden for de seneste 3 år.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/04/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/04/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Såfremt man ønsker at afgive tilbud i denne udbudsproces, skal man udfylde den offentliggjorte ESPD gennem Ethics. Udfyld ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.B, IV.C og V.

— I del II.A: Tilbudsgiver skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt tilbudsgiver er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt hvorvidt tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende).

— I del II.C: Tilbudsgiver skal angive, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet.

— I del II.D: Tilbudsgiver skal angive, om tilbudsgiver har til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjeparter.

— I del III: Tilbudsgiver skal oplyse alle de efterspurgte oplysninger. Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

— I del IV.B: Beskrives økonomisk og finansiel kapacitet, jf. Del III.1.2 i udbudsbekendtgørelsen.

— I del IV.C: Beskrives teknisk og faglig kapacitet, jf. del III.1.3 i udbudsbekendtgørelsen. De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave.

Hvis tilbudsgiver afgiver tilbud sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A). Tilbudsgiver skal desuden vedlægge en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring til tilbuddet. Ordregiver har lavet en skabelon dertil, som kan bruges.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og/eller faglige kapacitet for at kunne opfylde de stillede egnethedskrav, skal der vedlægges særskilte ESPD'er med udfyldt del II. A og del III samt relevante oplysninger i del IV, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESPD del II, afsnit C). Tilbudsgiver skal desuden vedlægge en udfylder og underskrevet støtteerklæring til tilbuddet. Ordregiver har lavet en skabelon dertil, som kan bruges.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. selv indgiver eget tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der afgiver tilbud, skal tilbudsgiverne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud. Tilbuddet skal afgives elektronisk på Ethics.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (LBKL nr. 593 af 2.6.2016) m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/03/2020