Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Dostawy - 128886-2014

Wyświetl widok skrócony

16/04/2014    S75    Komisja Europejska - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Luksemburg-Luksemburg: Dostawa gazu ziemnego

2014/S 075-128886

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska
Adres pocztowy: budynek im. Jeana Monneta, biuro A1/029
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2920
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu, Dział OIL.06, sekcja 002 — Umowy i Przetargi
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Tel.: +352 4301-38312
Faks: +352 4301-32109

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/oil/appels_fr.htm

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=405

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=405

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Oficjalna nazwa: Szkoła Europejska Luksemburg II
Adres pocztowy: 6, rue Gaston Thorn
Miejscowość: Bertrange
Kod pocztowy: 8628
Państwo: Luksemburg

Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: plateau Kirchberg, budynek im. Konrada Adenauera
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2929
Państwo: Luksemburg

Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: plateau de Kirchberg
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2985
Państwo: Luksemburg

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa gazu ziemnego
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Luksemburg.

Kod NUTS LU00

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie gazu ziemnego do instytucji europejskich posiadających siedziby w Luksemburgu.
Dostarczanie gazu wiąże się z wykonywaniem wszystkich zadań i zobowiązań związanych z podpisywaniem umowy i jej rozwiązaniem oraz organizacją wykorzystania sieci we wszystkich punktach dostawy. Zajmie się tym wykonawca.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09123000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Roczne zużycie szacowane jest na ok. 3 700 000 m3.

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 60 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Warunki zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Warunki zostały szczegółowo opisane w przepisach administracyjnych w dokumentacji przetargowej.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: informacje oraz wymagane dokumenty są określone w przepisach administracyjnych w dokumentacji przetargowej.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
informacje oraz wymagane dokumenty są określone w przepisach administracyjnych w dokumentacji przetargowej.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
OIL-06-PO-2014-009.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 98-166343 z dnia 23.5.2013

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 13.5.2014
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.5.2014 - 16:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 26.5.2014 - 15:00

Miejscowość:

budynek im. Jeana Monneta, sala A1/040A.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1 przedstawiciel każdego oferenta. Szczegółowe informacje są zawarte w przepisach administracyjnych w dokumentacji przetargowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe

Dokumentacja przetargowa i dokumenty uzupełniające (w tym zapytania i odpowiedzi) mogą zostać pobrane z witryny internetowej pod następującym adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=405

Zainteresowane strony zachęca się do regularnego sprawdzania witryny celem zapoznania się z ewentualnymi aktualizacjami odpowiedzi na pytania. Komisja nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli oferenci nie zapoznają się z umieszczonymi we wspomnianej witrynie dodatkowymi informacjami dotyczącymi niniejszego zaproszenia do składania ofert. Wersja papierowa nie będzie zapewniana.
Podmiot, któremu zostanie udzielone niniejsze zamówienie, jest zobowiązany do przedłożenia instytucji zamawiającej, w określonym terminie i przed podpisaniem umowy, kopii certyfikatu uprawniającego do realizacji dostaw wydanego przez luksemburski urząd regulacyjny ILR (Institut luxembourgeois de régulation).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu, do kontaktów: Inez Jacquemyn
Adres pocztowy: budynek im. Jeana Monneta, rue Alcide de Gasperi
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2920
Państwo: Luksemburg
E-mail: inez.jacquemyn@ec.europa.eu
Tel.: +352 4301-36491
Faks: +352 4301-33789

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.4.2014