Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Werken - 128912-2018

23/03/2018    S58

Duitsland-Stuttgart: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2018/S 058-128912

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S)
Postadres: Räpplenstraße 17
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11 Stuttgart
Postcode: 70191
Land: Duitsland
Contactpersoon: Deutsche Bahn AG – Beschaffung Infrastruktur – GS.EI 3
E-mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/bieterportal
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter/DownloadTenderFiles.ashx?subProjectId=tqyyQC5N06w%3d
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.deutschebahn.com/bieterportal
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

S21, PA 1.1; Umbau Gleisvorfeld Restabwicklung S-Bahn (OBZ 79 bis 85)

Referentienummer: 18FEI32306
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Leistungen des Vergabepaketes für die Bauzustände 79 bis 85 werden für die folgenden Gewerke ausgeschrieben:

Los A – Oberbau, Tiefbau, Ingenieurbau, Bahnsteige,

Los C – Arbeiten für LST,

Los D – Arbeiten für EEA (50Hz)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 1
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los A – Oberbau, Tiefbau, Ingenieurbau, Bahnsteige

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE111 Stuttgart
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stuttgart

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ein und Ausbau von Weichen und Gleisanlagen inklusive Kabeltiefbauarbeiten im Hbf Stuttgart sowie Abbruch einer Kastenrampe im Hbf Stuttgart. Die Arbeiten werden unter laufenden Einsenbahnbetrieb durchgeführt. Dabei handelt es sich um 7 einzelne Oberbauzustände in vorgegebenen Sperrpausen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2018
Einde: 30/09/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Teil des EU-Projektes Nr. 17 im Programm der „TranseuropäischenNetze“ (TEN)„ Paris-Straßburg-Stuttgart-Wien-Pressburg“, hier: Abschnitt Stuttgart- Wendlingen.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Der Bieter muss für alle Lose anbieten.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los C – Arbeiten für LST

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE111 Stuttgart
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stuttgart

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bei diesen Arbeiten handel es sich um die Lieferung und Verlegung von Signalkabel und um die Errichtung von Außenanlagen für Spurplanänderungen im RSTW Hbf Stuttgart, sowie um die Lieferung von Sondersignalen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2018
Einde: 30/09/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Teil des EU-Projektes Nr. 17 im Programm der „TranseuropäischenNetze“ (TEN)„ Paris-Straßburg-Stuttgart-Wien-Pressburg“, hier: Abschnitt Stuttgart- Wendlingen.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Der Bieter muss für alle Lose anbieten.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los D – Arbeiten für EEA (50Hz)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE111 Stuttgart
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stuttgart

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung und Verlegung von Kabel zur Umrüstung und Erweiterung der Weichenheizunganlagen im Bereich Bahnhof Stuttgart sowie um den Rück- und Wiederaufbau der bestehenden Beleuchtungsanlage

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2018
Einde: 30/09/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Teil des EU-Projektes Nr. 17 im Programm der „TranseuropäischenNetze“ (TEN)„ Paris-Straßburg-Stuttgart-Wien-Pressburg“, hier: Abschnitt Stuttgart- Wendlingen.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Der Bieter muss für alle Lose anbieten.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Die geforderten Nachweise und Erklärungen sind exakt in der aufgeführten Reihenfolge, abgeheftet und mit beschrifteten Registerblättern abzugeben. Bei mehreren Unternehmen (Bewerbergemeinschaften) sind die Register entsprechend zu bezeichnen (z. B. Anlage 1.1 für Firma 1, Anlage 1.2 für Firma 2 usw.).

– Als Anlage 1:Erklärung, dass kein Insolvenzverfahren oder Liquidationsverfahren anhängig ist.

– Als Anlage 2:Beabsichtigte Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen.

– Als Anlage 3: Erklärung, dass das Unternehmen in Bezug auf die Vergabe bzw. keine unzulässige wettbewerbsbeschränkende Abrede getroffen hat oder sich daran beteiligen wird.

– Als Anlage 4: Erklärung, dass das Unternehmen sich zu einem unbeschränkten Wettbewerb und zur Korruptionsprävention bekennt und sichergestellt hat, dass sich die Unternehmensführung der Bedeutung bewusst ist, die der Beachtung aller geltenden Wettbewerbs- und Korruptionsgesetze zukommt.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Die geforderten Nachweise und Erklärungen sind exakt in der aufgeführten Reihenfolge, abgeheftet und mit beschrifteten Registerblättern abzugeben. Bei mehreren Unternehmen (Bewerbergemeinschaften) sind die Register entsprechend zu bezeichnen (z.B. Anlage 1.1 für Firma 1, Anlage 1.2 für Firma 2 usw.).

– Als Anlage 5: Erklärung / Nachweise über den Gesamtumsatz (netto) in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Die geforderten Nachweise und Erklärungen sind exakt in der aufgeführten Reihenfolge, abgeheftet und mit beschrifteten Registerblättern abzugeben. Bei mehreren Unternehmen (Bewerbergemeinschaften) sind die Register entsprechend zu bezeichnen (z.B. Anlage 1.1 für Firma 1, Anlage 1.2 für Firma 2 usw.).

– Als Anlage 6: Nachweis einer Präqualifikation laut Bekanntmachung 2017/S 129-264392 für Erdbauwerke und allgemeinen Erd- und Tiefbau in Erdbauwerke-Bauen unter Eisenbahnbetrieb, Kabelführungssysteme inkl.Tiefbau, Kabelverlegung und Bauleistungen für Kabel–Bauen unter Eisenbahnbetrieb.

– Als Anlage 7: Nachweis einer Präqualifikation laut Bekanntmachung 2017/S 129-264397 für Gleise, Strecken II; Mischverkehr 121 – 160 km/h und Weichen, Strecken II; Mischverkehr 121 – 160 km/h.

– Als Anlage 8: Nachweis einer Präqualifikation laut Bekanntmachung 2017/S 129-264394 für Mittel- und Niederspannung

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Gemäß Vergabeunterlagen

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Zahlungsbedingungen gemäß Vergabeunterlagen

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Gesamtschuldnerische Haftung aller Geimeinschaftsmitglieder

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 209-434540
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/04/2018
Plaatselijke tijd: 06:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Alle geforderten Erklärungen / Nachweise sind vorzulegen, ein Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert. Auflistung nach o. g. Reihenfolgein einer Anlage kurz und prägnant zusammengefasst. Nur diese Informationen werden für die Bieterauswahl berücksichtigt. Darüberhinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht. Alle unter III.1.1) bis III.1.3) geforderten Erklärungen / Nachweise sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot und beim Nichtoffenen Verfahren / Verhandlungsverfahren mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen. Schlusstermin für den Eingangder Anträge auf Teilnahme: 19.4.2018 – 06.00. Rückfragen zum Teilnahmewettbewerb richten Sie bitte ausschließlich an: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com. Alle relevanten Vergabeunterlagen können auf der E-Vergabeplattform der Deutschen Bahn AG eingesehen und heruntergeladen werden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes
Postadres: Villemomblerstr. 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes
Postadres: Villemomblerstr. 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
E-mail: Info@Bundeskartellamt.bund.de
Telefoon: +49 22894990
Fax: +49 2289499400
Internetadres: http://www.bundeskartellamt.de/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/03/2018