Aiutaci a migliorare il sito TED compilando la nostra breve indagine!

Lavori - 128916-2018

23/03/2018    S58    Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta 

Repubblica ceca-Praga: Lavori di indagine dei terreni

2018/S 058-128916

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Lavori

Base giuridica:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
Numero di identificazione nazionale: 00005886
Indirizzo postale: Sokolovská 42/217
Città: Praha
Codice NUTS: CZ01
Codice postale: 190 22
Paese: Cechia
Persona di contatto: JUDr. Libor Pikna, advokát
E-mail: pikna@akev.cz
Tel.: +420 224409920

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.dpp.cz/

Indirizzo del profilo di committente: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát
Numero di identificazione nazionale: 63622777
Indirizzo postale: Šafaříkova 201/17
Città: Praha
Codice NUTS: CZ01
Codice postale: 120 00
Paese: Cechia
Persona di contatto: JUDr. Libor Pikna, advokát
E-mail: pikna@akev.cz
Tel.: +420 224409920

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.dpp.cz/

Indirizzo del profilo di committente: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
Numero di identificazione nazionale: 00005886
Indirizzo postale: Sokolovská 42/217
Città: Praha
Codice postale: 190 22
Paese: Cechia
E-mail: pikna@akev.cz
Codice NUTS: CZ01

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.dpp.cz/

Indirizzo del profilo di committente: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

I.6)Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a - Úsek OL1

II.1.2)Codice CPV principale
45111250
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla - ražba a geologický průzkum a následná údržba raženého díla po dobu 2 let.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 76 873 015.00 CZK
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
45111250
71351730
45221247
45221230
45221248
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: CZ01
Luogo principale di esecuzione:

Jáma průzkumného geologického díla bude hloubena v prostoru staveniště OL1 na pozemku parc. č. 879/88 v katastrálním území Krč, na rohu ulic Na Strži a Antala Staška.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Účelem veřejné zakázky je zejména získání potřebných informací o geologické stavbě a geotechnických vlastnostech horninového prostředí v místech budoucí stavby trasy I.D metra za účelem získání co možná nejpřesnějších podkladů pro účely zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Kromě samotného geologického průzkumu je také velmi významným úkolem tohoto díla ověření napěťo-deformačního stavu horniny přímo pod pilotami budovy Rezidence Rozhledna a pod základy dalších objektů.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 76 873 015.00 CZK
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 35
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Vyhrazené změny závazku dle ust. § 100 odst. 3 ZZVZ (tzv. opce):

Pro případ, že nebude možno na provedení průzkumného díla navázat plynule výstavbou trasy I.D. metra po dvou letech od provedení ražeb, vyhrazuje si zadavatel dle ust. § 100 odst. 3 ZZVZ možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových služeb spočívajících v prodloužení doby údržby díla vybraným dodavatelem až o dalších 5 let (tedy celkem až na 7 let).

Předpokládaná hodnota této vyhrazené změny závazku činí 15 751 720 CZK bez DPH (tj. 3 150 344 CZK bez DPH po dobu nejvýše 5 let). V souladu s ust. § 16 odst. 3 ZZVZ již zadavatel zahrnul tuto předpokládanou hodnotu do celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice:

a) předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1 ZZVZ);

b) předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky (§ 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ), zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, licenci či jiné oprávnění k výkonu následujících činností:

• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

• Projektová činnost ve výstavbě,

• Výkon zeměměřických činností,

• Provádění trhacích prací,

• Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,

• Geologické práce a

• Činnosti prováděné hornickým způsobem dle ust. § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, a to v rozsahu dle § 3 písm. c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), a písm. i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny;

c) zadavatel dále požaduje, aby dodavatel prokázal, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ), a to předložením následujících dokladů:

i. osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jež osvědčuje, že dodavatel má k dispozici osobu, která je autorizovaným inženýrem ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., a to jmenovitě v oborech dle ust. § 5 odst. 3 tohoto zákona:

• písm. a) pozemní stavby,

• písm. b) dopravní stavby,

• písm. i) geotechnika;

ii. úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.;

iii. osvědčení odborné způsobilosti osoby odpovědné za provádění trhacích prací v rozsahu dle § 41 odst. 2 písm. e) technický vedoucí odstřelů pro stavební práce vyhlášky Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb.;

iv. osvědčení odborné způsobilosti osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 10 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. vystavené osobou akreditovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí;

v. osvědčení odborné způsobilosti bezpečnostního technika dle § 4 písm. d) vyhlášky Českého báňského úřadu č. 298/2005 Sb., a to v rozsahu ustanovení § 3 písm. c) a i) zákona č. 61/1988 Sb.;

vi. osvědčení odborné způsobilosti báňského projektanta dle § 4 písm. e) vyhlášky Českého báňského úřadu č. 298/2005 Sb., a to v rozsahu ustanovení § 3 písm. c) a i) zákona č. 61/1988 Sb.;

vii. osvědčení odborné způsobilosti odborného znalce dle § 5c odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., tedy pro posuzování stability podzemních objektů a dalších prostor vytvářených činností prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. i) a pro vypracovávání odborných posudků a stanovisek;

viii. osvědčení odborné způsobilosti k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací dle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., a to pro obor inženýrská geologie dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb.;

ix. osvědčení odborné způsobilosti závodního dle § 4 písm. c) vyhlášky Českého báňského úřadu č. 298/2005 Sb., a to v rozsahu ustanovení § 3 písm. c) a i) zákona č. 61/1988 Sb.;

x. osvědčení odborné způsobilosti hlavního důlního měřice dle § 4 písm. m) vyhlášky Českého báňského úřadu č. 298/2005 Sb. v rozsahu ustanovení § 2 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb.

V podrobnostech viz zadávací dokumentaci.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

V návaznosti na stanovenou zadávací lhůtu v délce 6 měsíců stanovuje zadavatel podle ust. § 41 také požadavek na složení jistoty. V souladu s ust. § 41 odst. 2 ZZVZ stanovuje zadavatel výši jistoty na částku 1.500.000,- Kč.

Dodavatel je oprávněn jistotu poskytnout kterýmkoliv způsobem stanoveným v ust. § 41 odst. 3 ZZVZ, tedy formou:

a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen "peněžní jistota"),

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Bude-li jistota poskytnuta formou peněžní jistoty, musí být příslušná peněžní částka složena na účet zadavatele uvedený v zadávací dokumentaci.

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Poskytnutí jistoty doloží dodavatel ve své nabídce způsobem dle ust. § 41 odst. 4 ZZVZ.

V podrobnostech viz čl. 20 zadávací dokumentace.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Platební a další obchodní podmínky jsou upraveny v Závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a je dálkově a bez omezení dostupný na profilu zadavatele.

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/05/2018
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ceco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/05/2018
Ora locale: 09:15
Luogo:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9, PSČ: 190 22, zasedací místnost 608, 6. patro.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otevírání nabídek je veřejné a mají právo se ho účastnit dodavatelé, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. S ohledem na velikost zasedací místnosti zadavatel umožňuje, aby se otevírání nabídek zúčastnila za dodavatele vždy maximálně jedna (1) osoba, která se prokáže plnou mocí nebo výpisem z obchodního rejstříku a dokladem totožnosti.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

Projektová dokumentace bude dodavateli poskytnuta na požádání bezplatně v elektronické podobě na nepřepisovatelném datovém nosiči označeném pořadovým číslem. Žádosti přijímá kontaktní osoba zástupce zadavatele JUDr. Libor Pikna na emailové adrese: pikna@akev.cz.

Příloha č. 12 zadávací dokumentace obsahuje informace důvěrné povahy ve smyslu ust. § 36 odst. 8 ZZVZ. Pro ochranu těchto důvěrných informací stanovuje zadavatel opatření, kterým je povinnost uzavřít Smlouvu o zachování mlčenlivosti mezi zadavatelem a dodavatelem, který žádá o vydání přílohy č. 12 zadávací dokumentace. Vzor této smlouvy je přílohou č. 13 této zadávací dokumentace. Předchozí uzavření Smlouvy o zachování mlčenlivosti je podmínkou pro poskytnutí přílohy č. 12 zadávací dokumentace.

Zástupce dodavatele, který bude přílohu č. 12 zadávací dokumentace přebírat, se musí prokázat písemnou plnou mocí či písemným pověřením dodavatele, které jej opravňuje k převzetí přílohy č. 12 a dále k podpisu Smlouvy o zachování mlčenlivosti v zastoupení dodavatele. Originál této plné moci je povinen předat zástupci zadavatele. Plná moc se nevyžaduje, je-li oprávnění patrné z obchodního či jiného veřejného rejstříku.

Pokud není tento zástupce dodavatele oprávněn Smlouvu o zachování mlčenlivosti v zastoupení dodavatele na místě podepsat, je povinen předat zástupci zadavatele 4 stejnopisy Smlouvy o zachování mlčenlivosti podepsané osobou oprávněnou za dodavatele jednat. Oprávnění této osoby musí být doloženo originálem písemné plné moci, která bude taktéž předána zástupci zadavatele anebo musí vyplývat z obchodního či jiného veřejného rejstříku. Kromě údajů týkajících se dodavatele označených zelenou barvou není dodavatel oprávněn do Závazného vzoru smlouvy o zachování mlčenlivosti jakkoli zasahovat. V případě neoprávněného zásahu do Závazného vzoru smlouvy o zachování mlčenlivosti není zástupce zadavatele povinen přílohu č. 12 vydat do té doby, než bude předložena podepsaná Smlouva o zachování mlčenlivosti v souladu se zadávací dokumentací.

Zástupce zadavatele předá příslušnou část zadávací dokumentace dodavateli nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti. Projektovou dokumentaci lze převzít osobně na adrese sídla zástupce zadavatele Šafaříkova 201/17, Praha 2, v pracovní dny od 9 hodin do 17 hodin. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby konkrétní datum a čas předání přílohy č. 12 zadávací dokumentace předem sjednali e-mailem na adrese: pikna@akev.cz.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Indirizzo Internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000,00 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Indirizzo Internet: http://www.compet.cz

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
20/03/2018