Lavori - 128921-2018

23/03/2018    S58    Stavební práce - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Praha: Geologický průzkum staveniště

2018/S 058-128921

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby

Stavební práce

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
Národní identifikační číslo: 00005886
Poštovní adresa: Sokolovská 42/217
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 190 22
Země: Česko
Kontaktní osoba: JUDr. Libor Pikna, advokát
E-mail: pikna@akev.cz
Tel.: +420 224409920

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.dpp.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát
Národní identifikační číslo: 63622777
Poštovní adresa: Šafaříkova 201/17
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 120 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: JUDr. Libor Pikna, advokát
E-mail: pikna@akev.cz
Tel.: +420 224409920

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.dpp.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
Národní identifikační číslo: 00005886
Poštovní adresa: Sokolovská 42/217
Obec: Praha
PSČ: 190 22
Země: Česko
E-mail: pikna@akev.cz
Kód NUTS: CZ01 Praha

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.dpp.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

I.6)Hlavní předmět činnosti
Městská železniční, tramvajová, trolejbusová nebo autobusová doprava

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a - Úsek PAD4

II.1.2)Hlavní kód CPV
45111250 Geologický průzkum staveniště
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla - ražba a geologický průzkum a následná údržba raženého díla po dobu 2 let.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 356 256 559.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45111250 Geologický průzkum staveniště
71351730 Geologický průzkum
45221247 Výstavba tunelů
45221230 Šachty
45221248 Výstavba tunelových ostění
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ01 Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jáma průzkumného díla bude hloubena na pozemku parc. č. 1148/3 v katastrálním území Krč, na rohu ulic Na Strži a Budějovická. Z takto vzniklé šachty budou následně raženy štoly průzkumných tunelů.

II.2.4)Popis zakázky:

Účelem veřejné zakázky je zejména získání potřebných informací o geologické stavbě a geotechnických vlastnostech horninového prostředí v místech budoucí stavby trasy I.D metra za účelem získání co možná nejpřesnějších podkladů pro účely zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Kromě samotného geologického průzkumu je také velmi významným úkolem tohoto díla ověření účinnosti chemických horninových injektáží a s tím související změny geomechanických vlastností takto proinjektovaného prostředí. Výsledky tohoto průzkumu budou užity pro návrh ražeb tunelů metra I.D. a jednolodní stanice Pankrác D. Současně se počítá se zahrnutím některých částí průzkumného díla do budoucí stavby trasy I.D. metra.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 356 256 559.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 39
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

Vyhrazené změny závazku dle ust. § 100 odst. 3 ZZVZ (tzv. opce):

Pro případ, že nebude možno na provedení průzkumného díla navázat plynule výstavbou trasy I.D. metra po dvou letech od provedení ražeb, vyhrazuje si zadavatel dle ust. § 100 odst. 3 ZZVZ možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových služeb spočívajících v prodloužení doby údržby díla vybraným dodavatelem až o dalších 5 let (tedy celkem až na 7 let).

Předpokládaná hodnota této vyhrazené změny závazku činí 15 522 600 CZK bez DPH (tj. 3 104 520 CZK bez DPH po dobu nejvýše 5 let). V souladu s ust. § 16 odst. 3 ZZVZ již zadavatel zahrnul tuto předpokládanou hodnotu do celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice:

a) předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1 ZZVZ);

b) předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky (§ 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ), zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, licenci či jiné oprávnění k výkonu následujících činností:

• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

• Projektová činnost ve výstavbě,

• Výkon zeměměřických činností,

• Provádění trhacích prací,

• Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,

• Geologické práce a

• Činnosti prováděné hornickým způsobem dle ust. § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, a to v rozsahu dle § 3 písm. c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), a písm. i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny;

c) zadavatel dále požaduje, aby dodavatel prokázal, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ), a to předložením následujících dokladů:

i. osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jež osvědčuje, že dodavatel má k dispozici osobu, která je autorizovaným inženýrem ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., a to jmenovitě v oborech dle ust. § 5 odst. 3 tohoto zákona:

• písm. a) pozemní stavby,

• písm. b) dopravní stavby,

• písm. i) geotechnika;

ii. úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.;

iii. osvědčení odborné způsobilosti osoby odpovědné za provádění trhacích prací v rozsahu dle § 41 odst. 2 písm. e) technický vedoucí odstřelů pro stavební práce vyhlášky Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb.;

iv. osvědčení odborné způsobilosti osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 10 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. vystavené osobou akreditovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí;

v. osvědčení odborné způsobilosti bezpečnostního technika dle § 4 písm. d) vyhlášky Českého báňského úřadu č. 298/2005 Sb., a to v rozsahu ustanovení § 3 písm. c) a i) zákona č. 61/1988 Sb.;

vi. osvědčení odborné způsobilosti báňského projektanta dle § 4 písm. e) vyhlášky Českého báňského úřadu č. 298/2005 Sb., a to v rozsahu ustanovení § 3 písm. c) a i) zákona č. 61/1988 Sb.;

vii. osvědčení odborné způsobilosti odborného znalce dle § 5c odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., tedy pro posuzování stability podzemních objektů a dalších prostor vytvářených činností prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. i) a pro vypracovávání odborných posudků a stanovisek;

viii. osvědčení odborné způsobilosti k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací dle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., a to pro obor inženýrská geologie dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb.;

ix. osvědčení odborné způsobilosti závodního dle § 4 písm. c) vyhlášky Českého báňského úřadu č. 298/2005 Sb., a to v rozsahu ustanovení § 3 písm. c) a i) zákona č. 61/1988 Sb.;

x. osvědčení odborné způsobilosti hlavního důlního měřice dle § 4 písm. m) vyhlášky Českého báňského úřadu č. 298/2005 Sb. v rozsahu ustanovení § 2 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb.

V podrobnostech viz zadávací dokumentaci.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.4)Objektivní pravidla a kritéria účasti
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.1.6)Požadované zálohy a záruky:

V návaznosti na stanovenou zadávací lhůtu v délce 6 měsíců stanovuje zadavatel podle ust. § 41 také požadavek na složení jistoty. V souladu s ust. § 41 odst. 2 ZZVZ stanovuje zadavatel výši jistoty na částku 7 000 000 CZK.

Dodavatel je oprávněn jistotu poskytnout kterýmkoliv způsobem stanoveným v ust. § 41 odst. 3 ZZVZ, tedy formou:

a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota"),

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Bude-li jistota poskytnuta formou peněžní jistoty, musí být příslušná peněžní částka složena na účet zadavatele uvedený v zadávací dokumentaci.

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Poskytnutí jistoty doloží dodavatel ve své nabídce způsobem dle ust. § 41 odst. 4 ZZVZ.

V podrobnostech viz čl. 20 zadávací dokumentace.

III.1.7)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.1.8)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 07/05/2018
Místní čas: 09:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 07/05/2018
Místní čas: 09:15
Místo:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9, PSČ: 190 22, zasedací místnost 608, 6. patro.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek je veřejné a mají právo se ho účastnit dodavatelé, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. S ohledem na velikost zasedací místnosti zadavatel umožňuje, aby se otevírání nabídek zúčastnila za dodavatele vždy maximálně jedna (1) osoba, která se prokáže plnou mocí nebo výpisem z obchodního rejstříku a dokladem totožnosti.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

Projektová dokumentace bude dodavateli poskytnuta na požádání bezplatně v elektronické podobě na nepřepisovatelném datovém nosiči označeném pořadovým číslem. Žádosti přijímá kontaktní osoba zástupce zadavatele JUDr. Libor Pikna na emailové adrese: pikna@akev.cz.

Příloha č. 12 zadávací dokumentace obsahuje informace důvěrné povahy ve smyslu ust. § 36 odst. 8 ZZVZ. Pro ochranu těchto důvěrných informací stanovuje zadavatel opatření, kterým je povinnost uzavřít Smlouvu o zachování mlčenlivosti mezi zadavatelem a dodavatelem, který žádá o vydání přílohy č. 12 zadávací dokumentace. Vzor této smlouvy je přílohou č. 13 této zadávací dokumentace. Předchozí uzavření Smlouvy o zachování mlčenlivosti je podmínkou pro poskytnutí přílohy č. 12 zadávací dokumentace.

Zástupce dodavatele, který bude přílohu č. 12 zadávací dokumentace přebírat, se musí prokázat písemnou plnou mocí či písemným pověřením dodavatele, které jej opravňuje k převzetí přílohy č. 12 a dále k podpisu Smlouvy o zachování mlčenlivosti v zastoupení dodavatele. Originál této plné moci je povinen předat zástupci zadavatele. Plná moc se nevyžaduje, je-li oprávnění patrné z obchodního či jiného veřejného rejstříku.

Pokud není tento zástupce dodavatele oprávněn Smlouvu o zachování mlčenlivosti v zastoupení dodavatele na místě podepsat, je povinen předat zástupci zadavatele 4 stejnopisy Smlouvy o zachování mlčenlivosti, podepsané osobou oprávněnou za dodavatele jednat. Oprávnění této osoby musí být doloženo originálem písemné plné moci, která bude taktéž předána zástupci zadavatele, anebo musí vyplývat z obchodního či jiného veřejného rejstříku. Kromě údajů týkajících se dodavatele označených zelenou barvou není dodavatel oprávněn do Závazného vzoru smlouvy o zachování mlčenlivosti jakkoli zasahovat. V případě neoprávněného zásahu do Závazného vzoru smlouvy o zachování mlčenlivosti není zástupce zadavatele povinen přílohu č. 12 vydat do té doby, než bude předložena podepsaná Smlouva o zachování mlčenlivosti v souladu se zadávací dokumentací.

Zástupce zadavatele předá příslušnou část zadávací dokumentace dodavateli nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti. Projektovou dokumentaci lze převzít osobně na adrese sídla zástupce zadavatele Šafaříkova 201/17, Praha 2, v pracovní dny od 9 hodin do 17 hodin. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby konkrétní datum a čas předání přílohy č. 12 zadávací dokumentace předem sjednali e-mailem na adrese: pikna@akev.cz.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000,00 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/03/2018