Servizi - 129104-2015

Mostra versione ridotta

15/04/2015    S73    Servizi - Informazioni complementari - Procedura aperta 

Polonia-Cracovia: Servizi di gestione gallerie

2015/S 073-129104

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, All'attenzione di: Miłosz Świda – tel.: +48 126167134 (sprawy proceduralne), Leszek Wesołowski – Inspektor w Zespole Infrastruktury Torowej tel.: +48 126168604 (sprawy merytoryczne), Władysław Reczyński – Kierownik w Zespole Infrastruktury Torowej tel.: +48 126168647 (sprawy merytoryczne), Kraków 31-586, Polonia. Telefono: +48 126167416. Fax: +48 126167417. Posta elettronica: sekretariat@zikit.krakow.pl

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 8.4.2015, 2015/S 68-122155)

Oggetto:
CPV:63712320

Servizi di gestione gallerie

anziché: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

i) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wg zał. 8;

leggi: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

i) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. 8;

Altre informazioni complementari

Informazioni da correggere o aggiungere nel relativo capitolato d'appalto.

Per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto.