Lavori - 129140-2017

Mostra versione ridotta

06/04/2017    S68

България-София: Строителни и монтажни работи на автомагистрали

2017/S 068-129140

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, 202062287, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, Дирекция „Обществени поръчки“, На вниманието на: Миглена Манолова, София 1618, България. Телефон: +359 24243923 / 889025544. Факс: +359 24243921. Адрес за електронна поща: office@ncsip.bg

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 3.12.2015, 2015/S 234-424561)

Относно:
CPV:45233110 Строителни и монтажни работи на автомагистрали, 45221111 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пътни мостове, 45221241 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пътни тунели, 71320000 Инженерни услуги по проектиране и конструиране

Строителни и монтажни работи на автомагистрали

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пътни мостове

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пътни тунели

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

Незавършена процедура
Процедурата по възлагане беше прекратена
Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване