Supplies - 129409-2020

17/03/2020    S54

România-Craiova: Sigilii

2020/S 054-129409

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Distribuție Energie Oltenia S.A.
Număr naţional de înregistrare: 14491102
Adresă: Calea Severinului nr. 97, parter, et. 2, 3, 4
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 1100
Țară: România
Persoană de contact: Bianca Degeratu
E-mail: viorel.catana@cez.ro
Telefon: +40 372523239
Fax: +40 372523810
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.e-licitatie.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100091092
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Electricitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Sigilii unic identificabile

Număr de referinţă: 2020_20
II.1.2)Cod CPV principal
35121500 Sigilii
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul acordului-cadru este achizitia de Sigilii unic identificabile. Contractele subsecvente vor fi atribuite anual.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a solicitarilor de participare: 17 zile. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea solicitarilor de participare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 6 000 750.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Craiova, Dolj.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se vor achizitiona sigilii unic identificabile, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantia produselor livrate / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.9)Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 3
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta 1: neincadrarea operatorilor economici si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor, in prevederile art. 177, 178 si 180 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, dupa cum urmeaza:

(a) cazierul judiciar al operatorului economic (si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor) si al persoanelor care, potrivit certificatului constatator emis de Oficiul National Registrul Comerțului, figureazã la nivelul formularului drept persoane fizice si/sau juridice împuternicite. În cazul operatorilor economici nerezidenți, se solicita documente similare cu cele de mai sus, pe baza datelor înscrise în documentele suport depuse de aceștia, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii acestora;

(b) certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul de stat si bugetul local) din care sa rezulte ca nu are datorii restante la data prezentarii atat pentru sediul social cat si pentru toate sediile secundare/punctele de lucru mentionate in certificatul constatator emis de Oficiul National Registrul Comerțului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit – se vor prezenta de catre operatorul economic (si daca exista, terti/terti sustinator/sustinatori si/sau subcontractant/subcontractanti);

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic (si daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/subcontractantii) poate/pot beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016;

(d) alte documente edificatoare dupa caz;

(e) pentru operatorul economic (si daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/subcontractantii), persoana/persoane juridica/juridice straina/straine se accepta orice documente considerate edificatoare în tara de origine sau în tara în care acesta/acestia este/sunt stabilit/stabiliti, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Documentele justificative pot fi prezentate in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „Conform cu originalul”.

Pentru documentele emise in alta limba decat cea romana se impune prezentarea lor in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” insotita de traducerea autorizata in limba romana.

Cerinta 2: neincadrarea operatorilor economici si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor in prevederile art. 73 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE si Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 (formular conflict interese) – se va prezenta odata cu depunerea DUAE.

Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul entitatii contractante sunt:

— director executiv – membru al Directoratului – Ion-Eugen Butoarca;

— presedinte al Directoratului – Ion Dobrescu;

— director Directia administrativ-financiara – membru al Directoratului – Zorel-Cristinel Tita;

— director Directie masurarea energiei electrice – presedinte al comisiei de evaluare – Eduard Albulescu;

— manager Departament monitorizare – membru in comisia de evaluare – Nicolae Buse;

— interfata achizitii Compartiment achizitii – membru in comisia de evaluare – Adriana Motroc;

— specialist monitorizare – expert cooptat pe langa comisia de evaluare – Madalin Cimpoeru;

— sef Serviciu monitorizare CZ – expert cooptat pe langa comisia de evaluare – Adrian Marcu;

— manager echipe teren NTL – expert cooptat pe langa comisia de evaluare – Catalin Purcaru;

— manager Departament achizitii servicii si produse – expert cooptat pe langa comisia de evaluare – Viorel Catana;

— manager Departament achizitii produse – expert cooptat pe langa comisia de evaluare – Madalina-Elena Luica;

— asistent manager achizitii produse – expert cooptat pe langa comisia de evaluare – Bianca Degeratu.

Cerinta 1: operatorii economici participanti la procedura trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, dupa cum urmeaza:

— persoanele juridice romane: certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Din certificatul constatator trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic care trebuie sa aiba corespondenta cu obiectul supus prezentei achizitii;

— persoanele juridice straine: documente edificatoare, insotite de traducerea autorizata in limba romana, care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident. Informatiile cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Din acestea trebuie sa rezulte ca obiectul de activitate al operatorul economic este similar cu obiectul supus prezentei achizitii.

Documentele justificative pot fi prezentate in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „Conform cu originalul”.

Pentru documentele emise in alta limba decat cea romana se impune prezentarea lor in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” insotita de traducerea autorizata in limba romana.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Cifra de afaceri medie anuala pentru ultimele trei exerciții financiare încheiate (2016, 2017, 2018) trebuie să fie de minim: 1 500 000,00 RON. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Cifra de afaceri medie anuala pentru ultimele trei exerciții financiare încheiate (2016, 2017, 2018) trebuie să fie de minim: 1 500 000,00 RON. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE vor fi solicitate tuturor condidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire dupa cum urmeaza: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Se solicita candidatului/ofertantului sa demonstreze ca a livrat produse similare cu cele care fac obiectul prezentei achizitii, în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani cu o valoare cumulata egala sau mai mare decat 1 500 000,00 RON (fara TVA).

Proportia de subcontractare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se solicita candidatului/ofertantului sa demonstreze ca a livrat produse similare cu cele care fac obiectul prezentei achizitii, în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani cu o valoare cumulata egala sau mai mare decat 1 500 000,00 RON (fara TVA). Ultimii trei ani se calculeaza prin raportare la termenul limita de depunere a solicitarilor de participare, inclusiv DUAE. Nivelul solicitat pentru experienta similara poate fi indeplinit din unul sau mai multe contracte. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut initial în anuntul de participare publicat în SICAP. Pentru contractele exprimate in alta valuta, la calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR. Se va prezenta DUAE – la nivelul DUAE trebuie precizate minim urmatoarele informatii pentru fiecare contract invocat ca experienta similara: denumirea produselor (obiectul, numarul si data contractului), valoarea contractului, valoarea produselor livrate, data de inceput, data de sfarsit, beneficiarul. Informatiile prezentate se vor raporta doar la ultimii trei ani. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeazã îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: procese-verbale de receptie/certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, din care sa rezulte obiectul, numarul si data contractului, valoarea contractului, valoarea produselor livrate si modul de executare/indeplinire a obligatiilor contractuale. Informatiile prezentate se vor raporta doar la ultimii trei ani.

Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. În cazul subcontractarii – se va depune acordul de subcontractare, si propriul DUAE.

III.1.4)Reguli şi criterii obiective de participare
Lista şi descrierea succintă a regulilor şi criteriilor:

Cerinta: informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. În cazul subcontractarii – se va depune acordul de subcontractare si propriul DUAE.

Cerinta: informatii privind asociatii – acord de asociere (daca este cazul). În cazul asocierii- se va depune acordul de asociere, si propriul DUAE de catre fiecare membru al asocierii.

Angajamentul tertului sustinator (daca este cazul). In cazul in care candidatul apeleaza la sustinerea unui tert, se va depune angajamentul tertului sustinator si propriul DUAE.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Cuantumul garanției de participare: 15 000,00 RON. Perioada de valabilitate a garanției de participare: este cel puțin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 180 de zile raportate la termenul limita de primire a ofertelor. Modalitatea de constituire este detaliata in „Instructiuni pentru candidati/ofertanti”.

Modalitatea de constituire este detaliata in Instructiuni pentru candidati/ofertanti.

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură negociată cu invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/04/2020
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul entitatii contractante considerat nelegal, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/03/2020