We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 129437-2022

Submission deadline has been amended by:  585881-2022
11/03/2022    S50

Romania-București: Refuse collection services

2022/S 050-129437

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI)
National registration number: RO 4316422
Postal address: Strada: Coşbuc George, poet, nr. 6-16
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 040532
Country: Romania
Contact person: IORDANA HUDISTEANU
E-mail: achizitiipublice@ps4.ro
Telephone: +40 213360360
Fax: +40 213360360
Internet address(es):
Main address: www.ps4.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100138461
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Reference number: 4316422/2022/08
II.1.2)Main CPV code
90511000 Refuse collection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, se afla intr-un proces accelerat de dezvoltare urbanistica, economica si sociala, iar cresterea populatiei şi limitarea teritoriala, necesită masuri adaptate de asigurare a nevoilor de salubritate publică si deszapezire in vederea mentinerii unui standard normal de viata.

Prin sintagma “contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare” în sensul prevederilor prezentei documentatii se înțelege oricare din formele îmbrăcate de contractul de achiziție publică/concesiune de lucrări/servicii, ori instrumentele şi tehnicile specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică stabilite în conformitate cu legislația în vigoare în materia achizițiilor publice/concesiunilor, în conformitate cu informațiile specifice prevăzute în cadrul fișei de date a achiziției.

Acordul-cadru este inteles ca fiind unul mixt, in sensul art. 34 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 si priveste in principal delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala si deszapezire pentru Sectorului 4 al Municipiului București, conform descrierilor din caietul de sarcini;

Procedura de atribuire este licitatie deschisa online, si se va finaliza prin incheierea unui acord-cadru cu o durata de 5 ani, frecventa de incheiere a contractelor subsecvente fiind de 1 (unul) contract pe an, in limita fondurilor bugetare si a necesitatilor autoritatii contractante.

În cazul atribuirii unui acord-cadru, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, durata de execuție a contractelor subsecvente poate depăși durata de valabilitate a acordului – cadru.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 301.331.489,14lei

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile. Clarificarile solicitate dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 506 657 445.70 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511200 Household-refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90610000 Street-cleaning and sweeping services
90620000 Snow-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

II.2.4)Description of the procurement:

Activitățile specifice propuse a fi desfășurate în baza prezentului caiet de sarcini, precum și cantitățile aferente, împreună cu modalitățile de prestare/execuție/furnizare solicitate de către autoritatea contractantă sunt stabilite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 101/2006, fiind grupate în 4 categorii principale, după cum urmează:

2.1. Salubrizarea menajeră

a) Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale pentru toate categoriile de utilizatori (persoane fizice/persoane juridice), provenind inclusiv din activități comeriale/industriale/de interes public desfășurate de operatorii economici/instituțiile publice cu sediul pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, inclusiv fracţiile colectate separat (fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori);

b) Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuințe (utilizatori casnici), generate de activităţile de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora.

2.2. Salubrizarea stradală

c) Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea curățeniei căilor publice (inclusiv răzuirea rigolelor și igienizarea punctelor de pre-colectare a deșeurilor menajere).

2.3.Deszăpezire

d) Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire și combaterea poleiului).

2.4. Colectarea cadavrelor animale (deșeuri de origine animală)

e) Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare.

Cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru si celui mai mare contract subsecvent se regăsesc la nivelul documentelor atașate anunțului de participare in continutul anexelor la caietul de sarcini.

În derularea acordului-cadru, la nivelul contractelor subsecvente pot fi introduse tipologii noi de servicii, în baza art. 221 alin. (1), lit. f) din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 9 din Instrucțiunea nr. 1/2021, tratate ca şi modificări contractuale cu valoare scăzută - adaptări la context practic", care nu aduc atingere naturii generale a contractului şi nici acordului-cadru, care sunt în legătură cu ducerea la îndeplinire a contractului (necesare pentru eficientizarea procesului de implementare şi/sau pentru îmbunătăţirea călităţii rezultatului), în limita a 10% din valoarea contractului subsecvent. Totodată, astfel de situaţii de introducere de activităti noi nu pot conduce la depăşirea unui procent de 10% din valoarea acordului-cadru. Preţurile unitare în acest caz vor fi stabilite prin raportare la preţuri unitare pentru activitățile/serviciile similare din acordul-cadru, cu adaptările de rigoare. Dacă nu există preţuri unitare similare pentru calcularea modificării, se va lua în calcul rezonabilitatea prețului, luând în considerare orice aspect relevant care reflectă natura serviciilor, nivelul de calitate, după caz, precum și orice aspect care impactează prețul, la care se adaugă un profit rezonabil. Caracterul rezonabil va fi evaluat în raport cu bunele practici general acceptate în sectorul respectiv de activitate, astfel încât să reflecte faptul că achiziţia serviciilor, ce fac obiectul modificării, s-a făcut în condiţii de eficienţă economică şi socială, obţinându-se nivelul de calitate necesar, la un preţ ce nu depăşeşte pe cel mediu existent pe piaţa de profil în cauză

În perioada de derulare a acordului-cadru, cantitatea previzionată de servicii care urmează a fi prestate în baza contractelor subsecvente poate fi diminuată sau majorată, în funcţie de necesităţile achizitorului. În ceea ce priveşte majorarea cantităţilor estimate maxime pentru acordul-cadru, pe perioada de valabilitate a acordului-cadru Promitentul-Achizitor îşi rezerva dreptul/opțiunea de a suplimenta cantitatea de servicii estimată la nivelul documentaţiei de atribuire cu până la maxim 50% din cantitatea maximă estimată pentru acordul-cadru. Prețul reperelor care pot fi achiziționate suplimentar în baza prezentei clauze de revizuire este cel din propunerea financiară ce stă la baza semnării prezentului acord-cadru (ajustat după caz conform formulă de ajustare prevăzută de legislaţia specifică).

Condiţiile unor astfel de modificări sunt legate de atingerea cantităţilor maxime estimate înainte de expirarea duratei de valabilitate a acordului-cadru pentru suplimentarea cu până la 50%, respectiv necesitatea introducerii de noi repere esenţiale finalizării contractului subsecvent în condiţiile de calitate dorite.

Suplimentarea cantităţilor se va transpune în contractul subsecvent semnat, momentul iniţierii procesului de punere în aplicare pentru o astfel de modificare fiind notificarea de semnare a contractului subsecvent.

Limitele modificării sunt cele valorice mai sus detaliate.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Propunerea tehnică - demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvată a resurselor umane şi a activităţilor / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

III.1.1.a) Situaţia personală a ui sau ofertantului

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor:

Cerinţa nr. 1: Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa şi prezenţa iniţial DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător) cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile.

Aceste documente justificative sunt:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc).

Notă:

Operatorii economici participanti la procedura trebuie să prezinte certificate in termen de valabilitate la momentul prezentării.

În cazul ofertanţilor ce sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate echivalente care să fie valabile la momentul prezentării.

În etapa prevăzută la art. 196 alin. (2), operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată scadente.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. Dacă este cazul, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166, alin. 2, art. 167, alin. 2, art.171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.

4. Alte documente edificatoare, după caz.

Cerinta nr. 2: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016

Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, conform model de la sectiunea Formulare, se va intocmi de catre fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre tert sustinator / subcontractant, dupa caz, si va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE si ofertei in SEAP, cu informatii aferente situatiei lor.

- Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie publica sunt urmatoarele:

Daniel BALUTA - PRIMAR

Madalina Magdalena STANCU - VICEPRIMAR

Andrei TROCAN - ADMINISTRATOR PUBLIC

Mihai Adrian ENACHE -DIRECTOR EXECUTIV -DIRECTIA DE DEZVOLTARE

Mihai Sorin IONESCU -DIRECTOR TEHNIC-DIRECTIA DE DEZVOLTARE

Mihai Daniel ISTODORESCU -DIRECTOR EXECUTIV -DIRECTIA JURIDICA

Alexandru DRAGHICI -DIRECTOR EXECUTIV -DIRECTIA ECONOMICA

MARIAN STELIAN SIMION - DIRECTOR EXECUTIV- DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

- Persoane cu putere de reprezentare din cadrul furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire: SC PROCUREMENT ADVISORS SRL reprezentata prin Mihai Alexandra.

Cerinta nr. 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru.

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa si prezenta initial DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile.

Precizari:

- in cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract;

- cerinta se aplica si pentru subcontractanti care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul DUAE distinct;

- pentru subcontractantii declarati in DUAE, obiectul de activitate inscris in documentele care atesta capacitatea de exercitare a activitatii profesionale va fi in concordanta cu partea din contract pe care acestia o vor realiza;

- informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii lor.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Specificati cifra de afaceri medie anualaCerinta nr. 1Ofertantul trebuie sa demonstreze ca media cifrei de afaceri generala aferenta anilor 2019, 2020 si 2021 a fost de minim 301.331.000,00 lei .

Minimum level(s) of standards possibly required:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sust vor completa si depune DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, anterior atribuirii acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare, rapoarte de audit, precum si orice alte doc relevante, aferente anilor 2019, 2020 si 2021. Aceste doc vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pt indeplinirea cerintei. pt situatiile financiare exprimate in alte monede decat lei, pt calculul echivalentei se va avea in vedere cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de BNR pt fiecare an in parte. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sust unui/ unor tert/ terti, sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Ofertantul va prezenta in ipoteza sust de terta parte: I. doc care se vor depune de terțul ssust odată cu oferta 1. DUAE; 2. Formulare/declarații solicitate prin doc de atribuire; 3. Angajament ferm de sust; 4. doc din care reiese că terțul dispune de resursele financiare pe care le va disponibiliza în derularea contractului (ex. flux de numerar); 5. doc din care reiese modul efectiv prin care va transfera către contractant sumele puse la dispoziție, atunci când va fi necesar în derularea contractului. II. doc care se vor depune în procesul de evaluare a ofertelor, la solicitarea autorității contractante: doc care justifică îndeplinirea criteriului de calificare, respectiv situațiile financiare sau extrase din situațiile financiare pt anii solicitați din care rezultă îndeplinirea nivelului minim solicitat al cifrei de afaceri. III. doc care se vor depune la semnarea acordului cadru: Act juridic continând minim clauzele de la nivelul sectiunii formulare, încheiat între terțul sust și contractant (ce devine anexă). Terțul sust al situației economice și financiare răspunde solidar cu ofertantul pt executarea contractului de achiziție publică, această răspundere angajându-se, în principiu, sub condiția neîndeplinirii de către terț a obligațiilor de sust asumate prin angajament. În măsura în care se invocă sust mai multor terți pt îndeplinirea criteriilor privind situația economică și financiară, fiecare dintre terții sust va răspunde solidar cu ofertantul pt îndeplinirea contractului de achiziție publică/sectorial. Acest lucru înseamnă că autoritatea contractantă are posibilitatea de a solicita oricăruia dintre ei execuția contractului de achiziție publică/sectorial ori daune-interese, după caz.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Cerinta nr 1 : Exp sim Of trb sa faca dvd ca a prestat în ultimii 3 ani în cdr unuia sau a max 3 ctr, serv de salubrizare a localitat cu o val indiv sau cum de min 301.331.000,00 lei si care au presupus cel putin efect urmat activit - colectarea si trans des mun si a des provenite din locuinte - maturatul, spalatul, stropirea si întretinerea cailor pub - curatarea si trans zapezii de pe caile pub si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau de înghet

Diplome de studii si calificari profesionale Cerinţa nr 2 Of trb să facă dvd că dispune cel puţin de următorul personal 1 Mng de ctr, pers care sa detina compet aferente poz pt care este propus in of, dovedite prin prez unei diplome/ a unui certif de absolv in domeniul mangmtului, eliberat(a) de un organism de formare, sau prin prez de diplome de studii superioare care au inclus in curriculumul educational cursuri demangmt) Exp specif constând în particip pe prcs prof la cel puţin un ctr în cdr căruia să fi desfăşurat activit specif, independent de poziţia deţinută Exp specif constand in particip pe prcs prof la cel puţin un ctr in cdr caruia să fi desfasurat activi specif de mangmt de ctr/conducere/coordonare a unui ctr, independent de obiectul ctr 1.1 Mng de ctr adjunct salub Menajera, pers care sa detina compet aferente poz pt care este propus in of, dovedite prin prez unei diplome/ a unui certif de absolv in domeniul mangmtului, eliberat(a) de un organism de formare, sau prin prez de diplome de studii superioare care au inclus in curriculumul educational cursuri de mangmt) Exp specif constand în particip pe prcs prof la cel puţin un ctr în cdr căruia să fi desfăşurat activit specif de salubritate menajera, independent de poziţia deţinută Exp specif constand in particip pe prcs prof la cel puţin un ctr in cdr caruia să fi desfasurat activit specif de mangmt de ctr/ conducere/coordonare a unui ctr, independent de obiectul ctr 1.2 Mng de ctr adjunct salub Stradala, pers care sa detina competente aferente poz pt care este propus in of, dovedite prin prez unei diplome/ a unui certif de absolv in domeniul mangmtului, eliberat(a) de un organism de formare, sau prin prez de diplome de stud super care au inclus in curriculumul educ curs de mangmt) Exp specif constand în particip pe prcs prof la cel puţin un ctr în cdr căruia să fi desfăşurat activit specif de salubritate stadala, independent de poziţia deţinută Exp specif constand in particip pe prcs prof la cel puţin un ctr in cdr caruia să fi desfasurat activit specif de mangmt de ctr/ conducere/coordonare a unui ctr, independent de obiectul ctr 1.3 Mng de ctr adjunct deszapezirea cailor pub pers care sa detina competente aferente poz pt care este propus in of, dovedite prin prez unei diplome/ a unui certif de absolv in domeniul mangmtului, eliberat(a) de un organism de formare, sau prin prez de diplome de studii superioare care au inclus in curriculumul educational cursuri de mangmt) Exp specif constand în particip pe prcs prof la cel puţin un ctr în cdr căruia să fi desfăşurat activit specif de deszapezire a cailor pub independent de poziţia deţinută Expe specif constand in particip pe prcs prof la cel puţin un ctr in cdr caruia să fi desfasurat activit specif de mangmt de ctr/ conducere/coordonare a unui ctr, independent de obiectul ctr 2. O pers Respon în domeniul securit şi sănăt în muncă care să facă dvd deţinerii de competente aferente poz pt care este propus în of, cfm prevederilor art 21 şi 49 din HG nr 1425/2006 pt aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Lg securităţii muncii 319/2006, cu modificările ulterioare 3. O pers Resp mang calit, care să facă dvd deţinerii de comp af poz pt care este propus în of, prin prez unei diplome/certif de absolv obţinut pe prcs prof cu ref la un curs de perfecţ/spec cfm cod COR 242114 sau echivalent Exp specif constând în particip pe prcs prof la cel puţin un contr având ca obiect serv de salubritate în cadrul căruia să fi deținut o poziţie similară celei pentru care este propus în oferta prezentată. 4.O pers Resp mediu , care să facă dvd deţinerii de compet afer poziţ pt care este propus în ofertă, prin prez unei diplome/certif de absolv obţinut pe prcs prof cu referire la un curs de perfecţ/spec cfm cod COR 325710 sau echivt Exp specif const în particip pe prcs prof la cel puţin 1 contr având ca ob prest serv de salub în cdr căruia să fi deținut o poziţie sim celei pt care este propus în ofer prez Notă Pers nominaliz pt ocup fiec pozt trb să fie diferite între ele

Proportia de subcontractare inf privind subcontractarea (daca este cz)

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Certif emise de org indep cu privire la stand de asig a calitat Of trebuie sa faca dov impl unui sist de mangmt al calit cfm SR EN ISO 9001 sau echiv pt activit princ a AC(serv de salub pub) prin prez de certif vlb acordate de org indep sau alte probe/dovezi care cfm asig unui nivel coresp al calit pt cazurile în care Op Ec nu a avut acces la un certif de calit astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posib de a-l obt în term stab Note Daca un gr de Op Ec depune o of com, cerinta se demo indiv de fiecare membru al asoc Cerinta privind certif ISO 9001 sau echiv nu poate fi indeplinita prin intermed unei alte pers (tert sust) In cazul in care Op Ec demo ca nu are acces la un certif de calit ori nu a avut posib de a-l obt pana la mom solicit din motive care nu ii sunt imputabile, Of poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prez conf asig unui nivel corespz al calit echiv cu cel solicit prin doc de atrib

Minimum level(s) of standards possibly required:

Op ec particip la proced de atrib vor com si depune DUAE cu urmat info nr si data ctr invocat drept exp sim, benef acestuia si datele sale de contact, activitat derulate in cdr ctr, prd de derulare, val acestora in lei fara TVA, data si nr doc de receptie, precum si orice alte info relevante care fac dvd preliminara a indep cerintei - Doc justif care probeaza îndep celor asumate prin comp DUAE urmeaza a fi prez, la solicitarea AC, doar de catre of clasat pe primul loc, dupa aplicarea crit de atrib asupra of admisibile, pana la incheierea raportului proced de atrib, cfm prevederilor art196 alin (2) din Lg 98/2016 - Doc justif care probeaza îndep celor asumate prin comp DUAE sunt Certif sau doc emise de benef/pv de receptie/parti relevante ale ctr, din care sa reiasa toate elem necesare pt confirmarea indep cerintei privind exp sim - AC va avea dreptul de a se adresa inclusiv benef final al ctr prez drept exp sim, pt confirm celor prez de of - In cz in care ctr/ ctrle prez ca exp sim au fost exec in asociere, val ce va fi luata in consid pt îndep cerintei min se va calcula in conformit cu procentul prevazut in ctr de asociere - In cz in care ctr/ ctrle prez ca exp sim au fost exec ca subcontr val ce va fi luata in consid pt îndep cerintei mim se va calcula in conformit cu val ctrlui de subcontractare; In vdr indep cerint, of poate benef de sust unui/ unor tert/ terti, sens vor fi respectate preved art 182 din Lg 98/2016 si ale art 48 din HG 395/2016 Tertul sust va com in acest cz DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct C "Cap teh si prof" Of va prez in ipoteza sust de terta parte I Doc care se vor dep de terțul sust odată cu oferta 1 DUAE 2 form/declarații solicitate prin doc de atribuire 3 Angajament ferm de susținere 4 Doc din care reiese că terțul dispune de resursele teh și prof pe care le va mobiliza în derularea ctr 5 Doc din care reiese modul efectiv prin care va transfera resursele invocate către contractant, atunci când va fi necesar în derularea ctr II Doc care se vor depune în procesul de evaluare a ofertelor, la solicitarea AC Doc care justifică îndep criteriului de calificare III Doc care se vor depune la semnarea ctr Act jur continând mim clz de la nivelul sect form, încheiat între tert sust și contr (ce devine anexă)

Se va prez DUAE de catre toti of particip la procedura - Doc justif care probeaza îndep celor asumate prin comp DUAE urmeaza a fi prez, la solicitarea AC, doar de catre of clasat pe primul loc, dupa aplicarea crit de atrib asupra of admisibile, pana la incheierea raportului proced de atrib, cfm prevederilor art196 alin (2) din Lg 98/2016 - Doc justif, care probeaza îndep celor asumate prin comp DUAE sunt extras Revisal sau echivalent (pt op straini), pt personalul strain se vor prez doc echivalente In vdr indep cerintei, of poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti, sens vor fi respectate prevederile art 182 din Lg 98/2016 si ale art 48 din HG395/2016 Tertul sust va com in acest cz DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct C "Cap teh si prof" Of va prez in ipoteza sustinerii de terta parte I Doc care se vor depune de terțul sust odată cu oferta 1 DUAE 2form/declarații solicitate prin doc de atrib 3 Angajament ferm de susținere 4 Doc din care reiese că terțul dispune de resursele umane pe care le va mobiliza în derularea ctrlui și pt care îndeplinește crt de calif 5 Doc din care reiese modul efectiv prin care va transfera resursele invocate către contractant, atunci când va fi necesar în derularea ctr II Doc care se vor depune în procesul de evaluare a ofertelor, la solicitarea AC Doc care justifică îndep criteriului de calificare III Doc care se vor depune la semnarea acordului cadru Act juridic continând minim clauzele de la nivelul sectiunii form, încheiat între terțul sust și contractant (ce devine anexă)

In cz in care Of va subcontracta o parte din ctr, Of are oblig de a com DUAE, pt fiecare subcontr declarat AC va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art 164, 165 si 167 in leg cu subcontr propusi In situatia in care of indeplineste cerinta de Cap teh si prof utilizand resurselesubcontr, of va com in DUAE si partea II "inf referitoare la Op Ec, sectiunea C "inf privind utilizarea capacității altor entități" Subcontr pe ale căror capacităţi of se bazează pt demonstrarea indep criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi sust, cz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm Fiecare subcontr va com un formular DUAE separat care sa cuprinda inf solicitate in - partea II "inf referitoare la Op Ec - sectiunea A "inf privind Op Ec si B "inf privind reprez Op Ec - partea III "Motive de excludere" - partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Cap de a corespunde cerintelor" - partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Cap teh si prof", in situatia in care resursele sale sunt utilizate pt îndep criteriilor referitoare la Cap teh si/sau prof Of vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre of si subcontr/ subcontr nominalizat / nominalizati in of, astfel incat activit ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentul justificativ este Documentul de certificare a sistemului de management al calitatii emis de un organism de certificare independent sau orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta, daca prin aceste probe sau dovezi se confirma autoritatii contractante asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. - Documentul justificativ (spre ex. certificatul) trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii acestuia. - In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

În cazul opţiunii Acord-cadru, Legea nr. 98/2016 prevede limitarea acestui tip de contract, cu excepţia unor situaţii justificate, la patru ani.Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate depăși cinci ani decât dacă este necesară amortizarea, pe o durată mai lungă, a investiţiilor solicitate operatorului. În cazul de faţă, durata medie de amortizare a ech... detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/04/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/04/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Pentru indeplinirea obligatiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de catre operatorii economici participanti la procedurile de atribuire, prevazuta la art. 60 alin. (1) si (4), art. 69 alin. (1) si (3), art. 123 alin. (2) si (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia vor completa direct in SEAP, in sectiunea dedicata a procedurii, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractanta.

DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat si analizat de catre autoritatea contractanta in sectiunea dedicata acestuia.

De asemenea, raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct, dupa autentificare, de catre fiecare participant. Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator).

Este necesar ca toti cei care trebuie sa raspunda la DUAE sa fie inregistrati ca utilizatori ai sistemului.

Detalii cu privire la intocmirea DUAE veti regasi, dupa autentificarea in sistem, in sectiunea „Informatii DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.

Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro.

Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Autoritatea contractanta nu este obligata sa dea curs solicitarilor depuse dupa data limita de solicitare clarificari.

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de contestare şi exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/03/2022