Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 129474-2018

24/03/2018    S59

Belgicko-Brusel: AO 06A0010/2018/M004 – priama zmluva na poskytovanie služieb týkajúcich sa budov zákazníckej podpory

2018/S 059-129474

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: Rue Wiertz 60
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Direction des infrastructures — contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3320
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: Service du courrier officiel, Rue Wiertz 60
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Services des contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3320
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: Service du courrier officiel, Rue Wiertz 60
Mesto/obec: Bruxelles
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Services des contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3320
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

AO 06A0010/2018/M004 – priama zmluva na poskytovanie služieb týkajúcich sa budov zákazníckej podpory

Referenčné číslo: 06A0010/2018/M004
II.1.2)Hlavný kód CPV
79512000 Stredisko hovorov
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom poskytovania služieb je správa budovy zákazníckej podpory pre budovy, ktoré využíva Európsky parlament v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 381 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71315200 Poradenské služby pre stavebníctvo
71315210 Poradenské služby pre oblasť stavebných služieb
71326000 Služby pomocných budov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel, Luxemburg, Štrasburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom poskytovania služieb je správa budovy zákazníckej podpory pre budovy, ktoré využíva Európsky parlament v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 381 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Účasť na tejto výzve na predloženie ponúk je otvorená za rovnakých podmienok pre všetky fyzické osoby, právnické osoby a verejné orgány členských štátov Európskej únie, ako aj pre všetky fyzické osoby, právnické osoby a verejné orgány nečlenských krajín, ktoré uzatvorili osobitnú dohodu s Európskou úniou v oblasti verejného obstarávania, ktorá im umožňuje prístup k zákazke v rámci tejto výzvy na predloženie ponúk na základe podmienok uvedených v danej dohode.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 07/05/2018
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Francúzština, Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 15/05/2018
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Rue Montoyer 70 Bruxelles, Belgicko.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uchádzači, ktorí majú záujem o účasť, by mali pod hrozbou odmietnutia prístupu k otváraniu ponúk potvrdiť svoju účasť e-mailom (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom otvárania ponúk, pričom ich zastúpenie je obmedzené na 1 osobu.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

2022.

VI.3)Doplňujúce informácie:

Európsky parlament zorganizuje informačné stretnutie (nepovinné), ktoré sa bude konať 12.4.2018 o 10:00.

Miesto stretnutia bude vchod do akreditačného centra budovy Altiero Spinelli v Bruseli.

Zúčastniť sa môžu najviac 2 zástupcovia za každú spoločnosť. Za účelom prípravy vstupu poskytnite 2 pracovné dni pred stretnutím, e-mailom na adresu INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu, názov vašej spoločnosti a meno, pozíciu, číslo preukazu totožnosti a dátum narodenia účastníkov.

Potvrdenie registrácie bude zaslané e-mailom.

Európsky parlament vypracuje po skončení informačného stretnutia zápisnicu, ktorá bude dostupná na webovej stránke. Akékoľvek cestovné náklady súvisiace s informačným stretnutím budú niesť uchádzači a nebudú hradené Európskym parlamentom.

Účasť na informačnom stretnutí nie je povinná.

Hospodárske subjekty budú mať počas informačného stretnutia príležitosť klásť otázky, ktoré pokladajú za relevantné a užitočné na vypracovanie ponuky. Jazykom prehliadky bude francúzština.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67000
Štát: Francúzsko
Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/03/2018