Usługi - 129535-2020

17/03/2020    S54

Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 054-129535

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tauron Dystrybucja S.A.
Adres pocztowy: ul. Podgórska 25A
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 31-035
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Orsicz-Kopta
E-mail: piotr.orsicz-kopta@tauron-dystrybucja.pl
Tel.: +48 122611084

Adresy internetowe:

Główny adres: www.tauron-dystrybucja.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.tauron-dystrybucja.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa serwisowo-rozwojowa systemu HES

Numer referencyjny: 2020/TD-CN/TD-CN/00281/L
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługi w zakresie rozwoju systemu HES, wraz z wykonaniem usług serwisowych oraz usług wsparcia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 22 430 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Usługa będzie realizowana zdalnie. W przypadku konieczności prac u Zamawiającego, miejsce będzie ustalane w zależności od potrzeb.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi w zakresie rozwoju systemu HES, wraz z wykonaniem usług serwisowych oraz usług wsparcia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej
Wyjaśnienie:

Zamawiający użytkuje system inteligentnego opomiarowania AMI obejmujący urządzenia oraz oprogramowanie, w tym system HES (dalej łącznie jako „system AMI”), który stanowi jeden z największych w Europie systemów tego typu.

Funkcjonalności systemu HES opierają się na rozwiązaniach, objętych prawami wyłącznymi wykonawcy.

Obecnie ujawniła się obiektywna konieczność dokonania zmian w użytkowanym przez TD systemie, które wymagają posiadania dostępu do kodu źródłowego oprogramowania tego systemu, a także uprawnień do ingerencji w rozwiązania techniczne i technologiczne, objęte ochroną praw o charakterze wyłącznym. Wynika ona z uwarunkowań otoczenia prawnego, w jakim funkcjonuje TD oraz uwarunkowań technologicznych, w jakich TD użytkuje system AMI (oraz system HES), w szczególności ze względu na potrzebę utrzymania kompatybilności systemu AMI z otoczeniem technicznym oraz infrastrukturą współpracującą.

Ze względu na powyższe czynniki, konieczna okazała się realizacja specyficznych usług rozwoju systemu AMI stanowiących przedmiot zamówienia. Niezaimplementowanie tych rozwiązań do systemu HES generuje poważne ryzyko dysfunkcji systemu AMI, wskutek braku odpowiednich narzędzi do obsługi nowych zadań związanych z bieżącą obsługą, jak również nowo przyłączanymi do ww. systemu punktami pomiarowymi – w związku z realizacją obowiązków ustawowych ciążących na Zamawiającym.

Należy ponadto zwrócić uwagę, że zaimplementowanie wskazanych funkcjonalności ma istotne znaczenie dla wykonania obowiązków nałożonych na Zamawiającego przez organy administracji publicznej.

Realizacja zmian w oprogramowaniu, będących przedmiotem zamówienia, wymaga ingerencji w rozwiązania techniczne i technologiczne objęte wyłącznymi prawami NES, a także co najmniej dostępu do jego kodu źródłowego.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b Pzp dopuszczalne jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę:

— z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,

— lub ze względu na ochronę praw wyłącznych wykonawcy.

Specyfika zamówienia sprawia, że dotyczą go obie ze wskazanych powyżej przesłanek. Dla wykonania niezbędnych zmian w systemie AMI konieczne jest bowiem uzyskanie dostępu do kodu źródłowego, którym dysponuje NES. Niezbędne jest także uzyskanie dostępu i modyfikacja rozwiązań technicznych i technologicznych systemu HES, podczas gdy NES jest podmiotem wyłącznie kompetentnym do wykonywania usług w tym zakresie. Wyłączny charakter uprawnień NES do wymienionych rozwiązań technicznych i technologicznych sprawia, że podmiot ten jest zarazem jedynym posiadającym techniczne kompetencje oraz wiedzę, niezbędne do wykonania zamówienia.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Umowa serwisowo-rozwojowa systemu HES

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Networked Energy Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: Jana z Kolna 11
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 80-864
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 446 073.28 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22/4587801
Faks: +48 22/4587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: jak wyżej
Miejscowość: jak wyżej
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22/4587701
Faks: +48 22/4587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/03/2020