Usługi - 129598-2016

Wyświetl widok skrócony

15/04/2016    S74

Polska-Szczecin: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

2016/S 074-129598

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Bio Projekt Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Kwiatów Polskich 26
Miejscowość: Szczecin
Kod pocztowy: 71-499
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kwiatów Polskich 26, 71-499 Szczecin
Osoba do kontaktów: Bartosz Siewiński
E-mail: bartek.siewinski@cad-projekt.pl
Tel.: +48 914242113

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bio-projekt.eu

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: przedsiębiorca
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: usługi projektowe
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie usług przemysłowo-rozwojowych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 8: Usługi badawcze i rozwojowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 71-499 Szczecin, ul. Kwiatów Polskich 26.

Kod NUTS PL424 Miasto Szczecin

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

73100000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Usługi badawczo-rozwojowe w zakresie:
a) cześć 1 – wykonanie badań przemysłowych,
b) cześć 2 – wykonanie prac rozwojowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 900 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 20 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Nie dotyczy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Nie dotyczy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Nie dotyczy.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z 30.4.2010 o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96, poz. 615 z późn. zm.) posiadającą przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonawca w tym celu złoży oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający natomiast zweryfikuje powyższy dokument na podstawie wykazu jednostek udostępniony pod linkiem: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_07/475a73e93ea6148d2d71ab18d24c4a1e.pdf

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że będzie dysponował, co najmniej:
— Chromatografem gazowym,
— Aparatem do określania punktu rosy,
— Mikrobiuretą cieczową,
— Porozymetrem,
— Systemem spektrometru Ramana lub IR (infra red) do analizy składu gazu,
— High speed flow,
— HYSYS.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Wartość netto. Waga 70

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. Waga 30

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
1/EU/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 27.5.2016
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.5.2016 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 31.12.2016
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Miejscowość:

nie dotyczy

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w każdym czasie.
Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotu zamówienia będzie zależała od wyników konkursu i faktu otrzymania dofinansowania. W przypadku braku dofinansowania, projekt nie będzie realizowany. Po wyborze wykonawcy, zostanie podpisana umowa warunkowa z wybranym wykonawcą.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: nie dotyczy

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: nie dotyczy

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Nie dotyczy.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: nie dotyczy

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.4.2016