Usługi - 129670-2017

07/04/2017    S69

Irlandia-Dunsany: Umowa ramowa o świadczenie usług szkoleń językowych na rzecz Komisji Europejskiej

2017/S 069-129670

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Health and Food Safety
Adres pocztowy: Grange, County Meath
Miejscowość: Dunsany
Kod NUTS: IE022 Mid-East
Państwo: Irlandia
Osoba do kontaktów: Canice Bennett
E-mail: sante-irl-cft@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2353
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o świadczenie usług szkoleń językowych na rzecz Komisji Europejskiej

Numer referencyjny: SANTE/2017/F6/014.
II.1.2)Główny kod CPV
80580000 Oferowanie kursów językowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszej umowy ramowej jest prowadzenie szkoleń językowych z 4 języków urzędowych Unii Europejskiej – angielskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego – dla personelu Komisji w jej placówce w Grange, Dunsany, hrabstwo Meath, Irlandia (45 km na północny zachód od Dublina, ok. 8 km od Trim i 25 km od Navan).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 455 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: IE022 Mid-East
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Spersonalizowane kursy językowe prowadzone bezpośrednio przez nauczycieli, których nauczany język jest językiem ojczystym, w biurach Komisji w hrabstwie Meath w Irlandii. Każdy język ma być nauczany na maksymalnie 12 poziomach zaawansowania, zależnie od stopnia znajomości języka przez uczestników oraz na podstawie europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (CEFR). Każdy poziom obejmuje naukę w wymiarze 66 godzin, zajęcia (trwające 2 godziny) prowadzone są co tydzień od października do czerwca, po nich następują 2-tygodniowe półintensywne kursy odbywające się w sierpniu (2 godziny dziennie). Wymagane będzie również przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych w celu oceny znajomości języków przez uczniów, aby umieścić ich na odpowiednich poziomach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 455 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Maksymalną wartość niniejszego zamówienia w potencjalnym 4-letnim okresie jego realizacji szacuje się na około 455 000 EUR. Nie jest to jednak kwota gwarantowana — faktyczna wartość będzie zależała od rodzaju i częstotliwości wymaganych usług w potencjalnym okresie obowiązywania umowy ramowej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/05/2017
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/05/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

DG Health and Food Safety, Grange, Dunsany, County Meath, Irlandia.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

maksymalnie 2 osoby reprezentujące każdego oferenta.

Osoby wyrażające chęć uczestnictwa powinny przesłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres sante-irl-cft@ec.europa.eu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

36 miesięcy.

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Jak w pkt VI.4.1.
Miejscowość: Luxembourg
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/03/2017