Servicii - 129670-2017

07/04/2017    S69

Irlanda-Dunsany: Contract-cadru pentru prestarea de servicii de formare lingvistică pentru Comisia Europeană

2017/S 069-129670

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Health and Food Safety
Adresă: Grange, County Meath
Localitate: Dunsany
Cod NUTS: IE022 Mid-East
Țară: Irlanda
Persoană de contact: Canice Bennett
E-mail: sante-irl-cft@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2353
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru pentru prestarea de servicii de formare lingvistică pentru Comisia Europeană.

Număr de referinţă: SANTE/2017/F6/014.
II.1.2)Cod CPV principal
80580000 Organizare de cursuri de limbi străine
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestui contract-cadru este de a asigura formarea lingvistică în 4 limbi oficiale ale Uniunii Europene – limbile engleză, franceză, germană și spaniolă – pentru membrii personalului Comisiei, la birourile acestora din Grange, Dunsany, comitatul Meath, Irlanda (45 km nord-vest de Dublin, aproximativ 8 km de Trim și 25 km de Navan).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 455 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: IE022 Mid-East
Locul principal de executare:

Sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Predarea de cursuri de limbi străine în prezența cursanților de către profesori care sunt vorbitori nativi, la sediul Comisiei din comitatul Meath, Irlanda. Fiecare limbă va fi predată până la maximum 12 niveluri diferite, în funcție de nivelul participanților, pe baza Cadrului european comun de referință pentru limbi (CECRL) al Consiliului Europei. Fiecare nivel va avea o durată de 66 de ore și va include cursuri săptămânale de 2 ore pentru fiecare curs, din octombrie până în iunie, urmate de 2 săptămâni de cursuri semiintensive (2 ore pe zi) în luna august. De asemenea, este prevăzută organizarea unor teste de încadrare pentru a evalua profilul lingvistic al cursanților, astfel încât aceștia să fie încadrați la un curs corespunzătorul nivelului lor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 455 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea maximă estimată a acestui contract pe parcursul duratei sale potențiale de 4 ani este de aproximativ 455 000 EUR. Totuși, această valoare nu este garantată – valoarea reală va depinde de cantitatea și de frecvența serviciilor prestate pe parcursul duratei potențiale a contractului-cadru.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/05/2017
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15/05/2017
Ora locală: 10:00
Locul:

DG Sănătate și Siguranță Alimentară, Grange, Dunsany, comitatul Meath, Irlanda.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Maximum 2 persoane din partea fiecărui ofertant.

Persoanele care intenționează să participe trebuie să își notifice intenția prin e-mail la sante-irl-cft@ec.europa.eu cu cel puțin 3 zile lucrătoare în prealabil.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

36 de luni.

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: A se vedea punctul VI.4.1
Localitate: Luxembourg
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/03/2017