Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 129670-2017

07/04/2017    S69

Írsko-Dunsany: Rámcová zmluva na poskytnutie jazykového vzdelávania pre Európsku komisiu

2017/S 069-129670

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Health and Food Safety
Poštová adresa: Grange, County Meath
Mesto/obec: Dunsany
Kód NUTS: IE022 Mid-East
Štát: Írsko
Kontaktná osoba: Canice Bennett
E-mail: sante-irl-cft@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2353
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcová zmluva na poskytnutie jazykového vzdelávania pre Európsku komisiu.

Referenčné číslo: SANTE/2017/F6/014.
II.1.2)Hlavný kód CPV
80580000 Poskytovanie jazykových kurzov
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto rámcovej zmluvy je poskytnutie jazykového vzdelávania v 4 úradných jazykoch Európskej únie – angličtina, francúzština, nemčina a španielčina – pre zamestnancov Komisie v ich kanceláriách v Grange, Dunsany, okres Meath, Írsko (45 km severozápadne od Dublinu, pribl. 8 km od Trimu a 25 km od Navanu).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 455 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: IE022 Mid-East
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Výučba v rámci individuálnych jazykových kurzov učiteľmi, ktorí sú rodenými nositeľmi jazyka, osobne v priestoroch Komisie v okrese Meath, Írsko. Každý jazyk sa bude vyučovať na maximálne 12 rôznych úrovniach v závislosti od úrovne účastníkov a na základe spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky Rady Európy. Každá úroveň bude mať 66-hodinové trvanie, pozostávajúce z týždenných prednášok po 2 hodiny na prednášku, od októbra do júna, po ktorej budú nasledovať 2 týždne polointenzívnych kurzov (2 hodiny denne) v auguste. Požaduje sa aj organizácia zaraďovacích testov na ohodnotenie jazykového profilu študujúcich s cieľom zaradiť ich do kurzu s náležitou úrovňou.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 455 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Maximálna hodnota tejto zákazky počas jej potenciálneho 4-ročného trvania sa odhaduje približne na 455 000 EUR. Táto hodnota však nepredstavuje garantovanú hodnotu – skutočná hodnota bude závisieť od kvality a frekvencie služieb požadovaných počas potenciálneho trvania rámcovej zmluvy.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 10/05/2017
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 15/05/2017
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín, Grange, Dunsany, okres Meath, Írsko.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Maximálne 2 osoby zastupujúce každého uchádzača.

Osoby, ktoré majú záujem o účasť, to musia oznámiť e-mailom na sante-irl-cft@ec.europa.eu aspoň 3 pracovné dni vopred.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

36 mesiacov.

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Ako v bode VI.4.1
Mesto/obec: Luxembourg
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
28/03/2017