Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 129802-2023

03/03/2023    S45

Polska-Tychy: Autobusy transportu publicznego

2023/S 045-129802

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 002-002517)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL22C
Adres pocztowy: ul. Towarowa 1
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL22C Tyski
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Włodarczyk
E-mail: sekretariat@pkmtychy.pl
Tel.: +48 322171041-44
Faks: +48 322170107/139
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pkmtychy.pl
Adres profilu nabywcy: www.pkmtychy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA 10 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW TYPU MAXI ZASILANYCH OLEJEM NAPĘDOWYM

Numer referencyjny: 03/11/2022/PF/AF
II.1.2)Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu maxi zasilanych olejem napędowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/02/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 002-002517

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zamawiający zamieścił informację o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych na stronie internetowej zamawiającego.