A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 129866-2021

Submission deadline has been amended by:  224200-2021
16/03/2021    S52

Magyarország-Mezőhegyes: Magasépítési munka

2021/S 052-129866

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_84820493
Postai cím: Kozma Ferenc utca 30.
Város: Mezőhegyes
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5820
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turbucz Péter
E-mail: turbucz.peter@mezohegyesbirtok.hu
Telefon: +36 68566566
Fax: +36 68566567
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mezohegyesbirtok.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000017712021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000017712021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Állami tulajdonú gazdálkodó szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kollégium épület fejújítása és bővítése

Hivatkozási szám: EKR000017712021
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kollégium épület fejújítása és bővítése

Részekre történő ajánlattételi kizárása: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezési terület egysége miatt a részekre történő ajánlattétel nem biztosítható.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45210000 Magasépítési munka
45214700 Kollégiumok építése
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

5820 Mezőhegyes, Kozma F. út 30. sz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az épület műemléki környezetben található, a tervezett oktatási funkciójú kollégium épület elsősorban a Mezőhegyesi Technikum Szakképző Iskola és Kollégium tanulóinak elszállásolására, iskolai étkeztetésre lesz alkalmas, melegítőkonyha és étkező kerül kialakításra. Az épület 150 férőhelyes, 2 293 m2 nettó alapterületű lesz. Energetikai korszerűsítés keretén belül napelemes rendszer kiépítése és talajszondás hőszivattyú kialakítása szükséges a csatolt műszaki tartalom szerint, ill. 220 db nyílászáró beépítése fog megtörténni. Az épület akadálymentes használhatósága alapvető követelmény, részletek az akadálymentes szakági munkarészben. Az épületben lift kialakítása szükséges. Az épület berendezéseinek gyártása és beépítése. A terv, konszignáció szerinti homlokzati faburkolatok kialakítása. Az épület teljes hőszigetelése. Csatlakozó utak és járdák kialakítása bazalt kiskockakőből 572 m2.

Meglévő, alápincézetlen, földszint + emelet épület hosszfőfalas, középfolyosós épület kerül a projekt során felújításra, bővítéseként épületkiegészítés, részleges bontás utáni új szint(ek) kerül kivitelezésre, a bontással érintett terület 1 012 m2, tetőtérbeépítés készül. Az újonnan készülő alápincézetlen, egyemeletes épület alapozását tartószerkezetileg

Méretezett vasbeton sávalap biztosítja. Az épület tartószerkezetét vázkerámia hosszfőfalak alkotják, amelyen monolit vasbeton födém, illetve a tetőtérben monolit vasbeton koporsófödém készül csatlakozóhő és vízszigeteléssel és fémlemez fedéssel 729 m2-en. Homlokzatfelújítás 851 m2 területen. A részben visszabontásra kerülő meglévő épület új monolit vasbeton síkfödém kerül, amelyen járható, illetve nem járható lapostető kerül kialakításra.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (Alapjótállás 24 hónap, többletként megajánlható max. 12 többlet hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3) M/2.1. pontban meghatározott szakmai tapasztalaton felüli szakmai tapasztalattal rendelkező szakember többlet tapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3) M/2.2. pontban meghatározott szakmai tapasztalaton felüli szakmai tapasztalattal rendelkező szakember többlet tapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3) M/2.3. pontban meghatározott szakmai tapasztalaton felüli szakmai tapasztalattal rendelkező szakember többlet tapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 16
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban ajánlatkérő a Kbt. 62.§ (1) – (2) bekezdésben felsorolt kizáró okokat alkalmazza.

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67.§(1)–(2) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1.§(1) bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69.§(4)–(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 8.§ 10.§ és 12-16.§-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevő köteles külön EEKD benyújtására.

A Kbt. 62.§(1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.§(11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD megjelölte. Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az Ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-t.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67.§(4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§(1)–(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 74.§(1) bek.-re.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1-16.§-ában foglaltakra is.

Alkalmasság:

a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végzőgazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett

Gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában;

Igazolási mód:

A Kbt. 65.§(1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági követelményt az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni. Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát – IV. rész α pont kitöltésével – részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69.§(4)–(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők tekintetében a nyilvántartásban szerepléstényét – amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum egyszerű kitöltése alatt a IV. rész α pontjának kitöltését érti.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző öt év (60 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (3) bekezdése szerint.

A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésére, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.

Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését (és kapcsolattartási adatai),

— a teljesítés idejét, (kezdés és bejezés év-hónap-nap pontossággal),

— a teljesítés helyét,

— az építési beruházás tárgyát,

— az építési beruházás mennyiségét,

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő felhívja a figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük a nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy a minimumkövetelményekben megadott mértékegységben).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)–(7) bekezdéseire, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére és a 24. § (1)–(2) bekezdéseire.

Az előírt alkalmasság követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

M/2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell azoknak a

Szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli.

Továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra;

— a szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan

Részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;

— végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szakember mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal;

— a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)–(2) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az alábbi szerződésszerűen teljesített referenciával:

— Oktatási funkciójú épület felújítása és/vagy építése 1300 m2 alapterületen, amely tartalmazott részleges elbontás utáni új szintépítést a bontással érintett területen legalább 600 m2 mennyiségben, továbbá lift beépítését, melegítő konyha és étkező kialakítását,

— épület energetikai felújítása, amely tartalmazott legalább 150 db nyílászáró beépítését, 570 m2 homlokzat felújítást és/vagy építést, illetve új fémlemezfedés készítését tetőtéri hő és vízszigetelés készítésével minimum 450 m2 területen.

A referenciakövetelmények pontonként legfeljebb 2 szerződésből igazolhatóak, de a két pont közötti átfedés megengedett.

Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

M/2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;

M/2.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG- vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;

M/2.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;

Ajánlatkérő az M/2. pont tekintetében a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség esetében az egyenértékű végzettséggel való rendelkezést is elfogadja.

Ajánlatkérő a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország fenti jogosultsággal egyenértékű jogosultság meglétét vagy az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő alkalmassági feltételként.

Amennyiben a szakember az adott jogosultsággal már az ajánlattételkor rendelkezik, úgy a végzettség és a tapasztalat ezzel is igazolható.

A szakemberek közötti átfedés megengedett.

Az alkalmassági feltételek kapcsán kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésnek megfelelően van lehetőség.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Kötbérek, biztosítékok:

Irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése

Kötbér:

— késedelmi: 0,2%/ naptári nap. Max 15 %

— meghiúsulási: max 20 %

— hibás teljesítés 10 %

Jótállás: min. 24 hónap kötelező (ajánlati elem)

Biztosítékok:

— teljesítési: 5 %

— jótállási: 5 %

— előleg visszafizetési biztosíték: 15 %

Tartalékkeret: 10 %

Fő finanszírozási és fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Előleg: teljes tartalékkeret és áfa nélkül számított vállalkozói díj 20 %-a. Részszámlázás: 10 %-os műszaki készültségi szintenként 1 db számla benyújtható. Előleg elszámolása a végszámlát megelőző utolsó 2 számlából történik. Végszámla a teljes tartalékkeret és áfa nélkül számított vállalkozói díj 10 %-a AK a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint teljesít. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/A. § rendelkezéseire is.A részletes szabályok a szerződéstervezetben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/04/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16/04/2021
Helyi idő: 13:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bek. szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. vonatkozó bek. alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok(továbbiakban:KD) az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.

2) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (5) bek-ben foglaltak szerint jár el.

3) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) bek. – nemleges tartalommal is csatolandó – és a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltak szerint. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a KD-k tartalmazzák.

4) Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bek. alapján az felhívásban, valamint a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.

5) Az ajánlat összeállításának költsége az AT-t terheli, ezzel kapcsolatosan AK költségtérítést nem fizet.

6) Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.

7) Az AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.

8) Az eljárás eredményéről az AK a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bek.-re.

9) AK a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

10) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bek.-re.

11) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.

12) Az értékelés módszere az ár tekintetében fordított arányosítás, míg az 1-4. minőségi szempont tekintetében egyenes arányosítás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. Az értékelési módszerek további részletezését a KD tartalmazza.

13) FAKSZ: dr. Morison Márk, lajstromszám: 01042

14) AK szerződéses feltételként előírja, hogy a nyertes AT-ként szerződő fél legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles teljes körű építési-szerelési biztosítást (CAR) kötni a Szerződés alapján elvégzendő kivitelezési munkákra és minden, a Szerződéses cél elérése céljából az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre, továbbá a harmadik személyeknek vagy a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben, növényzetben és zöldfelületekben okozott kárra, valamint az AK-nek okozott minden vagyoni kárra, az építési munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásától számított + 12 hónapig, min. 500 000 000 Ft/év és min. 200 000 000 Ft/káresemény biztosítási összeg erejéig. A felelősségbiztosítás önrészesedése nem lehet magasabb mint 10 %, de minimum 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint/ káresemény. Személysérüléses károk esetében nem lehet önrészesedés.

15) AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

16) AK a IV.2.6) pontban foglalt 2 hónap alatt 60 napot ért.

17) AK az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek összegszerűen meghatározott értéke: 20 000 000 Ft. Az ajánlati biztosítékot az AT-nek ajánlata benyújtásával egyidejűleg – azaz legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig – kell az AK rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelően teljesíthető.

18) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja: 2021.3.17. 11:00. Helye: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 30.

19) A Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást indít, figyelemmel a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (11) bekezdésére. Ajánlatkérő a miniszter elutasító döntését olyan körülménynek tekinti, ami miatt az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

20) Ajánlatkérő a Kbt. 21. § (1) bekezdésére tekintettel jár el.

Folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

Ajánlati biztosíték:

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek összegszerűen meghatározott értéke 20 000 000 Ft,

Az ajánlati biztosítékot az Ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg – azaz legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig – kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően teljesíthető. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség teljes időtartamára [a Kbt. 131. § (5) bekezdésben foglaltakra tekintettel az ajánlati kötöttség a felhívás VI.3) pont 16. alpontjában foglalt lejártát követő 60. naptári napig] kell érvényesnek kell lennie. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartama vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 48. § (3) és (5) bekezdésre! A Kbt. 35. § (5) bekezdésre tekintettel a közös Ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös Ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 54. § (4) bek.] esetén a biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosíték nem válhat a szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. Fizetési számlára történő befizetés esetében az Ajánlatkérő az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11733003-21355824-00000000 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét (ajánlati biztosíték – „Kollégium épület fejújítása és bővítése”). Az ajánlati biztosíték emellett teljesíthető az Ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:

— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,

— biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:

— fizetési számlára történő befizetés esetén a banki terhelési értesítő (átutalási igazolás, bankszámlakivonat) egyszerű másolati példányával,

— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség útján történő teljesítés esetén a garancia szerződés vagy a kötelezvény elektronikus okirati példányával,

— biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény útján történő teljesítés esetén a kötelezvény elektronikus okirati példányával.

A garanciáról szóló igazolásnak vagy a kötelezvénynek, mint elektronikus okiratnak meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Az Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bek. b) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja azon Ajánlattevő ajánlatát, aki az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi felhívásban előírt határidőre nem, vagy a felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/03/2021