Υπηρεσίες - 129870-2020

18/03/2020    S55

Ιταλία-Πάρμα: Παροχή υπηρεσιών παιδικής μέριμνας για τα παιδιά του προσωπικού της EFSA

2020/S 055-129870

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 046-107704)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
Ταχ. διεύθυνση: Via Carlo Magno 1A
Πόλη: Parma
Κωδικός NUTS: ITH52 Parma
Ταχ. κωδικός: 43126
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών παιδικής μέριμνας για τα παιδιά του προσωπικού της EFSA

Αριθμός αναφοράς: OC/EFSA/HUCAP/2020/01
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
80110000 Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), με έδρα την Πάρμα (ΙΤ), προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό για την επιλογή ορισμένου αριθμού βρεφονηπιακών σταθμών που θα φιλοξενήσουν παιδιά του προσωπικού της EFSA, αρχίζοντας από το σχολικό έτος 2020-2021.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
13/03/2020
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 046-107704

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία παραλαβής προσφορών ή αιτήσεων υποψηφιότητας
Αντί:
Ημερομηνία: 06/04/2020
Τοπική ώρα: 14:30
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 27/04/2020
Τοπική ώρα: 14:30
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Κανόνες για την αποσφράγιση των προσφορών:
Αντί:
Ημερομηνία: 07/04/2020
Τοπική ώρα: 14:30
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 28/04/2020
Τοπική ώρα: 14:30
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: