Diensten - 129870-2020

18/03/2020    S55

Italië-Parma: Verstrekking van kinderopvang voor kinderen van het EFSA-personeel

2020/S 055-129870

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 046-107704)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Postadres: Via Carlo Magno 1A
Plaats: Parma
NUTS-code: ITH52 Parma
Postcode: 43126
Land: Italië
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Adres van het kopersprofiel: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verstrekking van kinderopvang voor kinderen van het EFSA-personeel

Referentienummer: OC/EFSA/HUCAP/2020/01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80110000 Diensten voor kleuteronderwijs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), gevestigd in Parma (Italië), wil middels een oproep tot inschrijving een aantal crèches/kinderopvangfaciliteiten werven die bereid zijn om opvang te verstrekken aan kinderen van het EFSA-personeel voor het schooljaar 2020-2021.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 046-107704

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: De termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen of aanvragen
In plaats van:
Datum: 06/04/2020
Plaatselijke tijd: 14:30
Te lezen:
Datum: 27/04/2020
Plaatselijke tijd: 14:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen:
In plaats van:
Datum: 07/04/2020
Plaatselijke tijd: 14:30
Te lezen:
Datum: 28/04/2020
Plaatselijke tijd: 14:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: