Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 1300-2015

Компактен изглед

03/01/2015    S2

Бeлгия-Брюксел: Разни изследвания

2015/S 002-001300

Обявление за предварителна информация

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейска комисия, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ (CONNECT)
Пощенски адрес: avenue de Beaulieu 25
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: Вж. точка II.8 в раздел II.Б.

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : https://ec.europa.eu/digital-agenda/

Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/dgs/connect/

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Друго: Съобщителни мрежи, съдържание и технологии.
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката (Доставки или услуги)

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Разни изследвания.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Целенасочено непопълнено.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване, 73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания, 79310000 Услуги по проучване на пазари

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Прилагане, мониторинг и оценяване на мерки по Директива 61/2014 за намаляване на разходите по разгръщане на инфраструктура с високоскоростна широколентова връзка и улесняване на сътрудничеството между секторите по отношение на разгръщането на ИКТ инфраструктура – SMART 2015/0001.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Цел на проучването се състои от три части:
1) определяне на методология за мониторинг и оценка за попълване на пропуските в данните и оценяване на напредъка по отношение на инфраструктурата, координирането на дейностите, пригодените за високоскоростните широколентови услуги домакинства, прозрачност и навременност при гарантирането на административни разрешения;
2) подкрепа за прилагането на директивата, по-конкретно чрез определяне на ключовите елементи за подпомагане на споделянето и съвместното разгръщане на инфраструктурата, включително пресечните сектори (напр. комунални услуги) и потенциални синергии (напр. с интелигентно мрежово разгръщане), както и нови бизнес модели и иновации в областта;
3) анализиране на работата по стандартизиране за вече въведените NGA и използване на „етикети за обозначаване на готови за използване широколентови услуги“.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване, 73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT B1.

Електронна поща: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Режими за достъп до мрежови инвестиции и бизнес модели в Европа – SMART 2015/0002.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Целта на това проучване се състои от две части. Първо, изпълнителите трябва да представят сравнителен анализ (критерий за сравнение) по отношение на ефективността и ефикасността на основните модели за публични и частни инвестиции от гледна точка на електронната мрежа и доставчиците на услуги, както и техните съответни бизнес модели, чрез оценяване на тяхното средносрочно до дългосрочно социално-икономическо въздействие. Това ще бъде извършено спрямо набор от социално-икономически индикатори за сравнение с оглед на предоставянето на възможност за съгласувани сравнения на местно/регионално/национално равнище в цяла Европа. Второ, те трябва да могат да предоставят насоки за различните режими на достъп, които са най-подходящи за подкрепа за ефективни инвестиционни/бизнес модели и за постигане на политическите цели на ЕС. Последната част ще се извърши чрез поредица от основни показатели за изпълнение, като се вземат предвид предписанията за регулиране на достъпа от рамката за електронни комуникации.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване, 73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT B1

Електронна поща: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Важни въпроси за преглед в областите на навлизане на пазара, управление на оскъдни ресурси и общи въпроси, свързани с потребителите – SMART 2015/0003.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Проучването ще оцени текущата регулаторна рамка с оглед на определяне на съществените аспекти за преглед и осигуряване на напредничав анализ, като се вземе предвид въздействието на технологичните промени и пазарните разработки по отношение на регулирането. Това ще се осъществи на базата на оценка на бъдещите регулаторни предизвикателства за (1) навлизане на пазара, по-конкретно въпроси, свързани с разрешителни, включително спектър (необходимост за по-подробни общи процедури и условия за получаване на разрешителни), и (2) управление на оскъдни ресурси, по-конкретно, заделяне и възлагане на спектър, включително споделяне и номериране (увеличена необходимост от числа за M2M комуникации), с насоченост към риска от изчерпване на числовите ресурси и добавянето към числови диапазони и права за преминаване; както и (3) аспекти, свързани с крайните потребители, с изключение на универсални услуги, inter alia пакетни услуги, превключване и взаимодействие между фиксирани и мобилни абонаменти.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване, 73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT B1.

Електронна поща: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Проучване на институционалното настройване в подкрепа на регулирането и управлението на спектъра в единичния пазар за далекосъобщенията – SMART 2015/0004.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Проучването ще подготви основата за новия мандат на Комисията, едновременно като използва наличните инструменти, предоставени от регулаторната рамка, и чрез подготвяне на преглед как биха могли допълнително да бъдат подобрени наличните механизми за гарантиране на съгласуваност и за постигане на по-висока степен на координация при използването на спектъра в рамките на единния пазар. Както бе оповестено в Съобщението на Комисията относно създаването на континентална мрежа, този преглед, който ще включва широко навременно обществено консултиране, също така ще провери дали текущото институционално настройване е подходящо за целите при разглеждане на регулаторните предизвикателства на единния цифров пазар, включително в областта на спектъра. Прегледът може също така да разгледа предпоставките по отношение на институционалното настройване на нивото между правилата, които се прилагат за най-добрите онлайн услуги, в сравнение с далекосъобщителните услуги; и въпросите, свързани с нововъзникващата конкуренция и потребителите в конвергентния сектор на далекосъобщенията, аудиовизуалните и интернет услугите.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване, 73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT B1.

Електронна поща: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Подкрепа за подготовката на оценката на въздействието, придружаваща прегледа на регулаторната рамка за електронните комуникации – SMART 2015/0005.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Проучването ще има за цел анализ на съотношението разход-полза за опциите, идентифицирани от Комисията, до публични консултации, планирани да бъдат организирани на базата на резултатите от проучванията, проведени през 2015 г. в контекста на прегледа на регулаторната рамка за електронни комуникации. Съответната степен на грануларност при определянето на политически възможности ще бъде определено своевременно.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване, 73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT B1.

Електронна поща: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Подкрепа за подготовката на оценката на въздействието, която ще придружава прегледа на Регламента относно роуминг услуги – SMART 2015/0006.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
В съответствие с член 19 от изменения Регламент относно роуминг услугите, Комисията трябва да докладва относно функционирането на Регламента пред Европейския парламент и пред Съвета, не по-късно от 30.6.2016 г. Както е постановено в Регламента, в прегледа от 2016 г. трябва да бъдат обхванати следните въпроси, сред всички останали: а) разработките в сферата на цените на едро и дребно за осигуряване на роуминг клиентите на гласови услуги, услуги по изпращане на кратки текстови съобщения и комуникационни услуги за данни, както и съответното развитие в услугите за мобилни комуникации на вътрешнодържавно ниво в държавите-членки; б) степента, до която нивото на цените на едро и дребно са осигурили защитни механизми срещу прекалено високи цени, като в същото време се позволи развитие на конкуренцията; в) дали конкуренцията е достатъчна за премахването на ограниченията за цените на едро. Проучването ще се основава на доказателства, събрани от BEREC.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване, 73200000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT B2.

Електронна поща: cnect-b2@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Цена за капиталови изчисления в ЕС – оценяване на въздействието на различните политически възможности за извършване на (национални) регулаторни коригиращи решения, съгласувани в сектора на електронните комуникации – SMART 2015/0007.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Целите на проучването са i) да осигури подлежащите данни и ii) да допринесе за икономическите основи за оценката на въздействието за (планираната) цена за Комисията на препоръката относно капиталите, в съответствие с член 19 от Рамковата директива.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване, 73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT B3.

Електронна поща: cnect-b3@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Преглед на Препоръката относно цените за терминиране – оценка на въздействието на различните политически възможности – SMART 2015/0008.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Целите на проучването са i) да осигури подлежащите данни и ii) да допринесе за икономическите основи за оценката на въздействието за (преразгледаната) препоръка (или решение) на Комисията относно цените за терминиране, в съответствие с член 19 от Рамковата директива.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване, 73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT B3.

Електронна поща: cnect-b3@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Икономическо и социално въздействие от повторното използване на 700 MHz лента за безжични широколентови услуги в Европейския съюз – SMART 2015/0010.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Целите на това проучване са:
— да проучи разходите за преминаване на DTT мрежи при пускане на 700 MHz лента, в съответствие с евентуална пътна карта на ЕС; това трябва да обхване надстройването на мрежовото оборудване до технологията и топологията от следващо поколение, мрежово преконфигуриране, включително повторно планиране на честоти и евентуален период за едновременно предаване по радио и телевизия, трансгранично сътрудничество и други съответни аспекти,
— да проучи цената за преминаване на PMSE оборудване към новите честоти в рамките на UHF лента или на други ленти,
— да проучи цената на комуникационните кампании за гражданите,
— да проучи цената за потребителите за потребителите и гражданите за адаптиране или надстройване на телевизионните приемни устройства, като например антени и телевизионни приемници,
— да проучи ценовите условия за радиоразпространение,
— да оцени въздействието върху наличността и качеството на телевизионните програми за гражданите след пускане на 700 MHz честотна лента,
— да предостави преглед на добри практики за компенсиране на разходите във връзка с правилата за държавна помощ,
— да предложат мерки на ниво ЕС, улесняващи преминаването, като в същото време се смекчат отрицателните социално-икономически въздействия.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване, 73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT B4.

Електронна поща: cnect-b4@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Проучване за очертаване (етап II): широколентова инфраструктура, услуги, търсене и инвестиции в Европа – SMART 2014/0016.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 10: Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Това проучване следва етап 1 от проучването за очертаване (2013–2014 г.), което проучи наличните инициативи за очертаване в Европа и, въз основа на добрите практики, препоръча методология за подпомагане на публичните органи да разработят свои собствени ИТ инструменти за очертаване на широколентовата инфраструктура, услугите, търсенето и инвестициите. Въз основа на тези резултати, това проучване ще въведе тази методология за разработване на подобен ИТ инструмент за Комисията. Необработените данни, които ще бъдат събрани от основните заинтересовани лица (публични органи, оператори и комунални услуги), ще произведат разнообразни слоеве от данни: покриване на наличните и планираните различни типове инфраструктура, номинални и реални скорости, налични за според заселването, степен на усвояване според областите и т.н. Изпълнителите ще разработят и тестват по-конкретно метод за измерване на качеството на услугата на финансираните от ЕС (напр. CEF, ESIF) широколентови услуги. В допълнение, изпълнителят ще анализира съдържанието, приложимостта, инвестиционните пропуски, мерките на националните планове за широколентови услуги, които помагат за улесняване на частните инвестиции и за очертаване на действията.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79310000 Услуги по проучване на пазари

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT B5.

Електронна поща: cnect-b5@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Проучване на въздействието върху пакета от работни места, растеж и инвестиции (Katainen) в областта на ИКТ инфраструктурата – SMART 2015/0053.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Проучването ще се стреми:
— да оцени или потвърди финансирането на „критичната маса“ с оглед на потенциалните нужди от всеки от променящите ситуацията проекти, идентифицирани по пакет Juncker,
— да разработи/анализира мерки за осигуряване на намеса, включително нови доказателства за множествения ефект на различните типове намеса,
— да проучи потенциалните синергии и взаимодействие с други сектори с оглед на реализирането на холистичен подход за инвестиции в ИКТ инфраструктурата,
— да проучи механизъм за доставка, по-конкретно:
• използването на финансови инструменти;
• стимулация (вливане) на частни инвестиции;
• стимулиране на националните публични инвестиции;
• използване на евентуално налично публично финансиране (ESIF, CEF, други).
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания, 79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT B5.

Електронна поща: cnect-b5@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Наблюдение на регулативните и пазарните разработки за електронни комуникации и цифрови услуги в ЕС – SMART 2014/0027.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 10: Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Целта е изготвянето на инструмент за наблюдение за оценяване на прогреса в държавите от разширяването на ЕС по отношение на съгласуването на рамката на ЕС за електронни комуникации и услуги на информационното общество, и сближаване с единния цифров пазар. Това предполага събиране, организиране, оценка и представяне на необходимите данни под формата на доклади на всеки 12 месеца, позволяващи сравнителен анализ на напредъка не само по отношение на законодателното регулиране, но също и на прилагането на закона и реализирането, както и по отношение на възможностите, прозрачността и независимостта на регулаторните органи да наблюдават разпоредбите и развитието на пазара.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79310000 Услуги по проучване на пазари

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT D1.

Електронна поща: cnect-d1@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Предпоставки за възникващи технологии, софтуерна работа в мрежа и виртуализация на мрежовите функции в бъдещия пейзаж за далекосъобщения– SMART 2015/0011.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Целта на това проучване е да изследва в неизследваната зона на технологичното и социално-икономическото въздействие на софтуерната работа в мрежа (SDN) и виртуализацията на мрежовите функции (NFV). Очаква се доразвиването на бъдещото въздействие на 2 евентуално променящи ситуацията технологии по отношение на времеви рамки за (постъпково) разгръщане, пътеки за миграция от наличните технологии, потенциално въздействие върху бизнес моделите, потенциал за иновации, включително нови заинтересовани лица, извличащи полза от текущите разработки, общ пазарен потенциал и тяхното позициониране в текущата и бъдещата регулаторна рамка за далекосъобщения. Целта е по този начин да се проучи не добре определена зона и нейното потенциално въздействие върху множеството политики на ЕС (изследвания и иновации, индустриална политика, политика за далекосъобщения).
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване, 73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT E1.

Електронна поща: cnect-e1@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Проучване върху очертаването на иновационните клъстери на Интернет на нещата – SMART 2015/0012.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 10: Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Проучването ще осигури преглед на географските зони на тези клъстери, описание на техните дейности и класиране на тези дейности, след като са били идентифицирани за например: най-общите IoT инфраструктури, водещите индустриални партньори и агрегатор на търсене, ниво на VC, инвестирано в IoT, водещи възникващи компании.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79310000 Услуги по проучване на пазари

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT E1.

Електронна поща: cnect-e1@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Проучване на методите и стратегията за събиране на данни за ключови показатели за изпълнение на 5G-PPP – SMART 2015/0013.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Проучването трябва да предостави насоки по изчисляването и валидирането (стабилна методология и съгласувани данни) на KPI на 5G-PPP.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания, 79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT E1.

Електронна поща: cnect-e1@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Ролята на Европейските структурни и инвестиционни фондове при финансирането на проекти за изчисления в облака – SMART 2015/0014.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Целта на проучването се състои от две части.
Първата задача е да се извърши анализ на наличните проекти в облака, които са били финансирани от структурните фондове в програмен период 2007–2013 г. и предоставят примери за добри практики в различни държави-членки. Най-добрата практика ще предостави насоки как проектът е въведен, показващо неговата добавена стойност по отношение на икономически, социални и екологични съображения, както и на извлечени поуки. Анализът ще бъдат публикуван като отделен резултат.
Втората част на проучването ще се отнася до текущия програмен период (2014–2020 г.) и оферентът ще извърши анализ на споразумения за партньорство и оперативни програми на 7 до 10 държави-членки по отношение на приложимостта на проекта за изчисления в облака и ще предостави информация на местни езици, целящи улесняване на въвеждането на проекти в облака.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване, 73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT E2.

Електронна поща: cnect-e2@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Икономическо и социално влияние на софтуер и услуги по отношение на конкурентоспособността и иновациите – SMART 2015/0015.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Целта на проучването е:
— да анализира въздействието на пазара на софтуер и индустрията върху европейския икономически растеж и конкурентоспособността, въз основа на наличните материали, допълнени новосъбраните данни,
— да оцени въздействието на разработването на софтуер от дружества, които не се считат за представители на софтуерната индустрия, върху иновациите при техните продукти и услуги и върху тяхната конкурентоспособност,
— да оцени настоящите политически действия и да предостави допълнителни препоръки за подобряване на конкурентната позиция на европейската софтуерна индустрия.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване, 73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT E2.

Електронна поща: cnect-e2@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Проучване с оглед на оценката на въздействието за делегиран акт от Регламент eIDAS 910/2014 – SMART 2015/0047.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Да се определят и оценят от техническо-социален, организационен, икономически и политически аспект възможните опции по отношение на конкретни критерии, които трябва да бъдат спазени от определените органи за сертифициране на квалифициран електронен подпис и на устройствата за създаване на квалифициран електронен печат, както е посочено в членове 29 до 31 и член 39 от Регламент (ЕС) № 910/2014 „относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО“ (Регламент eIDAS).
Проучването ще се основава на текущата практика (напр. т.н. „SOG-IS MRA“, която разглежда взаимното признаване на сертифицирането на ИКТ продукти за сигурност между няколко европейски държави, стандарт ISO 15408 относно сертифициране на ИКТ сигурност, стандартизиране на „профилите за защита“, свързани с ISO 15408, други възможни механизми за сертифициране на сигурност, Решение на Комисията 2000/709/ЕО, схема за сертифициране, създадена с Регламент 2008/765, и т.н.). Проучването трябва да цени различните възможни сценарии за сертифициране, които в същото време трябва да бъдат бързи, да гарантират сигурност на сертифицираните продукти и да са икономически приложими.
От тази оценка проучването трябва по-конкретно да открие възможните опции конкретните критерии да бъдат спазени от определените органи, което ще се отрази върху предвидените сценарии (тези критерии са в основата на предвидения/те делегиран/и акт/ове).
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване, 73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: TF eIDAS.

Електронна поща: cnect-tf-eidas-lt@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Глобална перспектива по отношение на икономическите аспекти за изчисленията в облака – SMART 2015/0017.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Целта на проучването е да се предоставят цифрови данни относно размера и въздействието на осигуряването на услугата по трансгранични изчисления в облака, включително размер и естество на потоците от трансгранични данни, извън Европейския съюз (произтичащи от ЕС и насочени към трети страни или обратно) и препоръки за подпомагане на тези разработки, за да се позволи на Комисията да оцени нуждата от допълнителни дейности в рамките на ЕС и дейности в международната политика в областта на изчисленията в облака.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване, 73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT E2.

Електронна поща: cnect-e2@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Изясняване на приложимата правна рамка за пълни, съвместни или саморегулиращи се действия в сектора на изчисленията в облака – SMART 2015/0018.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Целта на проучването е да анализира и предостави разяснения за прилагането на съществуващите правни и регулаторни рамки (например в областта на далекосъобщенията, електронната търговия и защитата на данни) спрямо текущите и бъдещите разработки в сферата на изчисленията в облака, за да се предостави правна и регулаторна сигурност в сектора на изчисленията в облака и за клиентите на изчисленията в облака в Европа. Освен това, то ще позволи на службите на Комисията да идентифицират правилната регулаторна среда за подсилване на инвестициите и на иновативните стопански дейности, като в същото време се запазват съществените публични стойности.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания, 79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT E2.

Електронна поща: cnect-e2@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Опис на европейските и националните учреждения за изпитване и пътна карта на бъдещите нужди за изпитване на разширената работа в мрежа – SMART 2015/0019.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 10: Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Целите на проучването са:
1. Като използва за основа XiPi, европейската база данни за учреждения за изпитване, разработена от проект Infinity, проучването ще разработи опис на европейските, националните и регионалните учреждения за изпитване, изпитвателни стендове и лаборатории, налични за интегрирането в Fire+ в хетерогенна, но преконфигурируема и развиваща се аранжировка. Експерименталната инфраструктура в резултат на това трябва да бъде обширна, да обхваща различни технологии и да позволява интегриране при поискване в отговор на нуждите на експериментаторите и на потребителите.
2. Идентифициране, оценка и пътна карта на бъдещите нужди за разширено експериментиране в сферата на работата в мрежа, както и помощни услуги, с необходимост от обемно експериментиране преди наличните или бъдещите учреждения по Fire+. Това ще позволи на отделите Бъдеще на мрежите да насърчат експериментирането преди наличните учреждения по Fire.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79310000 Услуги по проучване на пазари

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT E4.

Електронна поща: cnect-e4@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Открити иновации в интелигентните градове, проектиране за успешни иновационни екосистеми – SMART 2014/0037.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Откритите иновации имат своето приложение в публичния сектор и по-конкретно в градовете, тъй като въздействието от инвестициите в областта на проучванията и инвестициите зависи силно от функционирането на иновационната екосистема. В практиката ние все още не сме обработили или създали метод за описанията как това трябва да се осъществи, включително ангажирането на гражданите в открития иновационен процес, като се вземе предвид общностния капитал като важен компонент от въздействието. Сложността на взаимозависимостите между различните участници и действия, които задвижват иновационната екосистема, ще бъдат анализирани и систематизирани с практически примери и случаи в това проучване.
Задвижващите и активиращите инструменти са установени в рамка, от която се извличат процесите по изследвания и иновация, които да създадат открити екосистеми. Изследва се също така и метриката за оценяване на факторите за успех на иновационните екосистеми. Горепосочената рамка ще бъде насочена към EIP върху интелигентните градове и общини. Важен аспект ще бъде как да се ангажират гражданите и да се гради върху социалния капитал за нови, интензивни по отношение на ИКТ и задвижвани от потребителите услуги.
Конкретните случаи ще разгледат и силата на масите, като част от ангажирането на заинтересовани лица.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT ADV07.

Електронна поща: cnect-open-innovation@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Проучване на модела за сигурност за системата за свързване на бизнес регистрите (BRIS) – SMART 2015/0052.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Проучването ще определи и ще предложи модел за сигурност за взаимното свързване на търговските регистри, което ще отговори на бизнес, техническите и правните изисквания на BRIS. Моделът ще трябва да се придържа към стандартите за сигурност, обхващащи аспекти като сигурно предаване на информация; цялост на данните, разпознаваемост, неотхвърляне и поверителност; сигурен достъп до специфични групи от оторизирани потребители до механизмите за осигуряване на информацията. Наличието на подходящи мерки за сигурност за комуникацията между основната платформа на BRIS и системите на държавите-членки е фактор от ключово значение за сигурното въвеждане на системата.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT F3.

Електронна поща: cnect-f3@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Пропуски в данните за Европейския семестър – 2015/0030.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 10: Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Това проучване ще предостави редовно актуализирана информация за захранването на система за мониторинг от цифрови политики и ще позволи подходящото проследяване на процеса на Европейския семестър. То ще предложи подходяща методология за събиране на необходимите доказателства за оценяване на напредъка и осъществяване на политиката в области, където са били оценени пропуски в данните, например във връзка с онлайн обществени услуги, киберзащита, финансиране на политики за цифрови умения и др.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79310000 Услуги по проучване на пазари

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT F4.

Електронна поща: cnect-f4@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Вакантни места за ИКТ – онлайн хранилище (Victory) – SMART 2014/0045.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 10: Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Това проучване ще създаде нов инструмент за данни, месечно обновяван опис на вакантните места за ИКТ специалисти в рамките на ЕС. То ще представи данни на ниво NUTS2 и се подраздели ИКТ специалисти в поне 20 категории. Описът ще съдържа, но няма да публикува актуалните вакантни места, но само статистическия анализ. Събирането на данни ще се основава на роботи, обхождащи мрежата. Това проучване следва проучване за приложимост, включително пилотен проект, изпълнен през 2014 г. (SMART 2013/59). Първоначално то бе планирано за 2014 г., от пилотния проект но се оказа, че предвиденият бюджет е недостатъчен.
Това е единственото проучване в ГД Connect, което използва големи по обем данни с политическа цел.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79310000 Услуги по проучване на пазари

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT F4.

Електронна поща: cnect-f4@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Второ проучване на училища: ИКТ в образованието – SMART 2014/0020.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 10: Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Целите на проучването са да оценят напредъка на използването и оценяването на въздействието на използването на ИКТ в училищата с цел обучение/учене. С тази цел трябва да бъде/ат проектирано/и подходящо/и проучване/ния и извършено/и в 28-те държави-членки + Исландия, Норвегия и Турция, а резултатите да бъдат разгледани и обсъдени в доклад за проучването, съдържащ също обширен набор от графики и таблици с данни. В допълнение, информацията относно положението във всяка държава, (включително образователната дейност по голямото обединение в сферата на цифровите професии), ще бъде изготвена под формата на набор от индивидуални профили на държавата.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79310000 Услуги по проучване на пазари

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT G4.

Електронна поща: cnect-g4@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Сребърна икономика – SMART 2015/0038.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Общата цел на проучването ще бъде да се анализират и да се измерят количествено общия потенциал и условията за създаването на нови европейски работни места и растеж, свързани с ИКТ иновации, свързани с демографските промени, както и да се разработят политически препоръки на равнище ЕС. Проучването трябва да предложи методология за анализ, включваща източници на данни и екстраполация до европейско равнище, анализ на пропуските, обосновка за политическа намеса на равнище ЕС и количествено изражение на разходите/ползите. Проучването трябва да вземе под внимание различните социално-икономически ситуации в цяла Европа и да се основава на подобни вече съществуващи или планирани политически инициативи на национално или регионално ниво, както и съответните инициативи за промишлеността или инвестициите. Проучването ще разработи най-малко 10 реалистични сценарии, където иновациите могат да създадат висок потенциал на работни места и растеж сред съответните сектори в Европа, подкрепени чрез специфични политически препоръки, конкретни данни и анализ.
За всеки от 10 сценарии трябва да има ясно определяне на необходимостта, пазарния потенциал, прогнозните работни места и растежа на ниво ЕС, трябва да бъдат включени заинтересовани лица, в случай на намеса на ЕС, както и ясен принос за създаването на европейския единен цифров пазар.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания, 79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT H2.

Електронна поща: cnect-h2@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Поддръжка за разширяване на иновациите в областта на активното остаряване в добро здраве – SMART 2015/0039.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Целите на проучването са:
— да се анализира контекста за разширяване на иновациите в рамките на EIP-AHA (чрез подкрепа на регионите, които са включени или предстои да се включат в развиването или разгръщането на иновации),
— да се анализират други сектори, задвижвани от иновации, които успешно са преодолели предизвикателствата, свързани с разширяването,
— да се определят ключовите фактори от тези сектори, които могат да бъдат приложени за подпомагане на процеса по разширяване на иновациите в областта на активното остаряване в добро здраве.
Икономическите двигатели за успех за разширяването трябва също да бъдат разгледани подробно сред целите иновационни цикли от разработването на решението до достигането до пазара. Какви са регулаторните, политическите или търговските условия, които ще помогнат за увеличаване на инвестиционните потоци в иновативните решения в областта на активното остаряване в добро здраве, от перспективата на инвеститорите от частния сектор и от перспективата на публичните инвестиции.
Ще се наблегне върху улесняването на прехвърлянето и прилагането на добри практики, които са доказали вече конкретни резултати и ползи. Важно е да се извлекат поуки от най-напредналите пионери – какво да се прави, но и какво да не се прави.
Създаването на „мрежи от познания“, позволяващи обмена на знания, добри практики или опит по прагматичен начин, който включва входни данни от други EIP-AHA региони и от външни критерии за сравнение (други сектори, включително инвестиционни сектори) могат да бъдат начин за постигане на това.
Тези мрежи от познания ще съкратят пътя на обучението за това приемане на добри практики или предприемане на изпълнението и ще гарантират, че срещането на трудности в една област няма да бъде повторено в други области.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания, 79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT H2.

Електронна поща: cnect-h2@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Осъществяване на политика, базирана на данни и с възможност за участие чрез открито правителство – към по-бързо осъществяване и приемане на отвореното правителство – SMART 2015/0041.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Целта на проучването е да подпомогне разработването на стратегия и разширяването (включително в географски и секторен обхват) на прилагането на подхода за открито правителство в Европа. Успоредно с това Комисията ще даде пример, като приложи принципите на откритото правителство, включително съвместно създаване, с водене на политика, основана на доказателства. Проучването ще се състои от 3 задачи, които ще бъдат осъществени в 2 отделни работни пакета:
— първият работен пакет се фокусира върху 2 задачи (партида 1):
1) разбиране на положението: преценка на движещите сили и на пречките за подхода за открито правителство и препоръки за евентуални действия, за да се разшири неговото прилагане;
2) разработване на методология за следващите 5 години: мултидисциплинарни методологии за създаване на политика въз основа на доказателства за европейско открито правителство, включително „отворена ангажираност“ (crowdsourcing), повтарящи се и иновативни подходи за анализиране на данни,
— вторият работен пакет (партида 2) е насочен към осъществяване на платформа/инструмент за водене на политика, която е основана на базата на доказателства, на отворена ангажираност, на съвместно създаване, както и мониторинг на подхода за европейско открито правителство (инструмент, който позволява динамично водене на политика и мониторинг) – „динамично развиване на план за действие за открито правителство“).
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания, 79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT H3.

Електронна поща: cnect-h3@ec.europa.eu

Информация относно обособените позиции

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Разбиране на положението и разработване на методология
1)Кратко описание:
— Първият работен пакет се фокусира върху 2 задачи (партида 1):
1) разбиране на положението: преценка на движещите сили и на пречките за подхода за открито правителство и препоръки за евентуални действия, за да се разшири неговото прилагане;
2) разработване на методология за следващите 5 години: мултидисциплинарни методологии за създаване на политика въз основа на доказателства за европейско открито правителство, включително „отворена ангажираност“ (crowdsourcing), повтарящи се и иновативни подходи за анализиране на данни.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

73200000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки

5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Въвеждане на платформа/инструмент
1)Кратко описание:
— Вторият работен пакет (партида 2) е насочен към осъществяване на платформа/инструмент за водене на политика, която е основана на базата на доказателства, на отворена ангажираност, на съвместно създаване, както и мониторинг на подхода за европейско открито правителство (инструмент, който позволява динамично водене на политика и мониторинг) – „динамично развиване на план за действие за открито правителство“).
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

73200000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки

5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Анализ на осигуряването и търсенето на продукти и услуги за киберсигурност в Европа – SMART 2015/0042.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Проучването ще анализира сегашната структура на пазара за цифрова сигурност в Европа, като определи пазарните тенденции, оразмеряването и прогнози, по тип решение за сигурност, по европейска държава, по подпазар. От страна на предлагането, то ще анализира естеството и причините за текущата фрагментация на пазара и ще разгледа регионалното/секторното разделяне на клъстери на тази промишленост. То ще проучи подробно появата на иновативни МСП в сектора. Проучването трябва да представи подробен SWOT анализ на европейската индустрия в областта на киберсигурността и да представи анализ за своите дейности по износ, както и за индустриални инвестиции, осъществени в Европа (както в рамките на Европа, така и чуждестранни инвестиции) в този сектор. Проучването ще сравни ситуацията в Европа с основните държави, работещи в тази област (по-конкретно Китай, Израел, Япония, Корея, Русия и САЩ). По отношение на търсенето, проучването ще разгледа явните и неявни фактори за търсене на продукти и решения в областта на киберсигурността (напр. доверие, географски произход, сертифициране, етикетиране, потребителско поведение и други), как това търсене е отговорило на доставките, осъществявани в Европа и извън нея, и анализиране на пропуските. То ще бъде насочено към търсенето на решения в областта на киберсигурността от секторите, определени в директивата относно мрежова и информационна сигурност (NIS).
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания, 79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT H4.

Електронна поща: cnect-h4@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Подкрепа за подготовката на оценка на въздействието, придружаваща прегледа на директивата относно директивата ePrivacy (за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) – SMART 2015/0044.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Проучване – директивата ePrivacy трябва да бъде преразгледана, за да се адаптира към новата рамка за защита на данните, като се вземат предвид технологичните разработки и развиващите се идеи за неприкосновеност, и се коригира нейната неефикасност.
За тази цел ще бъде възложено проучване с цел:
а) анализиране на няколко аспекта от текущата директива ePrivacy, които могат да изискват изменения и оценка на възможните мерки за тяхното преодоляване;
б) анализиране на икономическото и социалното въздействие на възможните мерки.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване, 73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT H4.

Електронна поща: cnect-h4@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Сравняване на процеса по вземане на решения и критериите между публичните органи по проектите за интелигентни градове – SMART 2015/0045.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 10: Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
По-широката цел е да се извлекат идеи от бизнес казуси (разход/полза, обосновка и критерии), извършени за и от градове, вътрешно и за техните преки заинтересовани лица при приемането на проектов план за интелигентни градове.
Очакваният резултат на търга е смесица от настолни и качествени интервюта с градските органи (контакти, които трябва да внесат от ЕК), насочени към разработването на кратък, но актуален сравнителен анализ на процеса, критериите и обосновките, използвани в процеса на вземане на решения от публичните органи. Размерът на извадката ще включва между 10 до 20 отделни източници на интервю, от 10 до 20 различни публични органи в зависимост от методологичния избор, който трябва да бъде описан в офертата.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79310000 Услуги по проучване на пазари

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT H5.

Електронна поща: cnect-h5@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Проучване на маркетингов план за приемане на eID и доверената услуга за единния цифров пазар – SMART 2015/0046.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 10: Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Целта на проучването е изследване на икономическия потенциал от електронно идентифициране и доверени услуги (eID и eTS) в напълно интегриран единен цифров пазар на ниво ЕС (включително електронно правителство), както и също така се приеме присъщото международно измерение на доверените услуги.
За тази цел във възможно най-голяма степен и в съответствие с наличния бюджет, проучването ще извърши пазарен анализ и след това ще изготви маркетингов план, насочен към стимулиране на приемането на eID и на доверените услуги в рамките на техните най-високи възможности. Проучването ще разгледа най-малко сегментацията на пазара, предложението за стойности, каналите, опаковането, доставката, като се използват обичайният подход и методология за маркетингово проучване. Това включва маркетингов план за публичните администрации в ЕС за насърчаване на услугите по електронно правителство, като се използват eID и eTS.
Изпълнителят обаче трябва да потвърди своите заключения с 1 или повече партньори от каналите. Той трябва да има възможността да ангажира основни заинтересовани лица (без изпращане на въпросник), тъй като заинтересованите лица, които трябва да бъдат стимулирани, трябва да имат възможността да допринесат със своя собствен опит по отношение на сегментирането на пазара, предлагането на стойности и т.н. По-конкретно изпълнителят ще трябва да осъществява контакти със Службата за управление на заинтересованите лица CEF на DIGIT за потенциалните заинтересовани лица за основите на CEF DSI, както и за проектовия консорциум eSENS.
И накрая, проучването трябва да осигури набор от примери/шаблони за въвеждане.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79310000 Услуги по проучване на пазари

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT T/F eIDAS

Електронна поща: cnect-tf-eidas-lt@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Цени за мобилни широколентови услуги – SMART 2015/0025.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 10: Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Целта е да се развие по-добро разбиране чрез събиране на ценова информация по отношение на мобилните широколентови услуги. Проучването трябва да разгледа предложенията за мобилни широколентови услуги във всички държави-членки от всички мобилни мрежови оператори. Пакетните и самостоятелните пакети, както и пакетите за смартфони и ключовете за портове трябва да бъдат разглеждани отделно. Събирането на данни трябва да представи информация относно сравненията между страните.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79310000 Услуги по проучване на пазари

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT F4.

Електронна поща: cnect-f4@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Разпоредби на AVMSD, свързани със свободата на информацията (членове 5, 6, 7, 14, 15, 28, 30) – SMART 2015/0048.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Целта на това проучване е да се изготви оценка на регулаторните разходи и ползи от разпоредбите на AVMSD в областта на свободата на медиите и плурализма. В този контекст изпълнителят трябва да осъществи оценка на взаимовръзката на тези специфични правила с хоризонталните разпоредби на AMVSD, например членове 1–4, 29–33. Това трябва да включва също оценка на въздействието на текущия материален и географски обхват на директивата, както и системата за градуирано управление, т.е. регулаторното разграничаване между услугите по излъчване и услугите при поискване.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

73200000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки, 79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT G1.

Електронна поща: cnect-g1@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Разпоредби на AVMSD за рекламни комуникации (членове 9 до 11 и членове 19 до 26) – SMART 2015/0049.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Целта на проучването е да представи оценка на регулаторните разходи и ползи от разпоредбите на AVMSD в областта на рекламните комуникации. В този контекст изпълнителят трябва да осъществи оценка на взаимовръзката на тези специфични правила с хоризонталните разпоредби на AMVSD, например членове 1–4, 29–33. Това трябва да включва също оценка на въздействието на текущия материален и географски обхват на директивата, както и системата за градуирано управление, т.е. регулаторното разграничаване между услугите по излъчване и услугите при поискване. За това проучване също така ще бъде от съществено значение да включва оценка на актуалните пазарни тенденции. Това трябва да включва зрителски квоти за излъчване, както и услуги при поискване, включително според възрастовите групи и пазарните дялове на доставчиците на медийни услуги, включително местни и чуждестранни доставчици.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания, 79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT G1.

Електронна поща: cnect-g1@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Разпоредби на AVMSD за защита на непълнолетни лица (членове 12, 27) – SMART 2015/0050.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Целта на проучването е да представи оценка на регулаторните разходи и ползи от разпоредбите на AVMSD относно защитата на непълнолетните лица. В този контекст изпълнителят трябва да осъществи оценка на взаимовръзката на тези специфични правила с хоризонталните разпоредби на AMVSD, например членове 1–4, 29–33. Това трябва да включва също оценка на въздействието на текущия материален и географски обхват на директивата, както и системата за градуирано управление, т.е. регулаторното разграничаване между услугите по излъчване и услугите при поискване. Това трябва да доразвие и допълни работата в контекста на коалицията „По-добър интернет за деца“ и програмата „По-сигурен Интернет“.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

73200000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки, 79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT G1.

Електронна поща: cnect-g1@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Разпоредби на AVMSD по отношение на насърчаването на европейските произведения (членове 8, 13, 16 и 17) – SMART 2015/0051.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Целта на проучването е да представи оценка на регулаторните разходи и ползи от разпоредбите на AVMSD относно насърчаването на европейски произведения. В този контекст изпълнителят трябва да осъществи оценка на взаимовръзката на тези специфични правила с хоризонталните разпоредби на AMVSD, например членове 1–4, 29–33. Това трябва да включва също оценка на въздействието на текущия материален и географски обхват на директивата, както и системата за градуирано управление, т.е. регулаторното разграничаване между услугите по излъчване и услугите при поискване. Това трябва да се основава на съществуващите доклади и да ги допълни, по-специално докладите на Комисията по членове 13, 16 и 17.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

73200000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки, 79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT G1.

Електронна поща: cnect-g1@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Улесняване на трансграничния поток на данни в единния цифров пазар: проучване относно ограниченията за местоположение на данните – етап 1 – SMART 2015/0016.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Специфичните изисквания, свързани с данните в държавите-членки, ограничават трансграничния поток на информация и представляват бариера пред единния цифров пазар.
В резултат от предварителния анализ, проведен в контекста на партньорството в европейския облак, беше установено, че тези изисквания рядко са указани по формален начин в официалното национално законодателство, но по-често са въведени в разпоредби от по-ниско равнище, в насоки или политики. Като такива, те често са специфични за сектора и често не могат да бъдат ясно видими като изискванията за местоположение на данните.
1. Основната цел на проучването е да установи методология, която ще направи преглед и ще очертае съществуващите формални изисквания в рамките на Европейския съюз (в най-малко 5 държави-членки). Бариери, като например формални изисквания, трябва да бъдат изброени и класифицирана в проучването, за да се идентифицират конкретните сектори, където те често се използват, както и типа на законодателните и незаконодателните документи, които ги извеждат.
2. Проучването трябва да позволява общо разбиране на изискванията за местоположение на данните в държавите-членки и категориите данни, към които те се прилагат, както и разбиране на гаранциите, които са необходими по отношение на тяхното местонахождение от правна и технологична и перспектива и от перспектива на тяхното прокарване.
3. Проучването ще направи оценка също и на разходите на тези формални изисквания и на разходите и ползите от преминаването от формалните към функционалните изисквания. Проучването трябва да се възползва от съществуващите и наличните първични и/или вторични данни, ако е приложимо.
4. Проучването също така ще има за цел препоръчването на функционални изисквания (напр. мерки за сигурност), които биха могли да заменят формалните изисквания, като например местоположение на данни, за да се улеснят трансграничните потоци от данни.
5. Изследването ще представи препоръки за нови политически концепции.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания, 79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT E2.

Електронна поща: cnect-e2@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Улесняване на трансграничния поток на данни в единния цифров пазар: проучване относно ограниченията за местоположение на данните – етап 2 – SMART 2015/0054.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Ако методологията, изведена от предишното проучване (етап 1, SMART 2015/0016) докаже, че е приложима и полезна, но резултатите ще се нуждаят от допълнително доуточняване или допълнителни данни/информация:
Специфичните изисквания, свързани с данните в държавите-членки, ограничават трансграничния поток на информация и представляват бариера пред единния цифров пазар.
В резултат от предварителния анализ, проведен в контекста на партньорството в европейския облак, беше установено, че тези изисквания рядко са указани по формален начин в официалното национално законодателство, но по-често са въведени в разпоредби от по-ниско равнище, в насоки или политики. Като такива, те често са специфични за сектора и често не могат да бъдат ясно видими като изискванията за местоположение на данните.
1. Основната цел на проучването е да установи методология, която ще направи преглед и ще очертае съществуващите формални изисквания в рамките на Европейския съюз (в най-малко 5 държави-членки). Бариери, като например формални изисквания, трябва да бъдат изброени и класифицирана в проучването, за да се идентифицират конкретните сектори, където те често се използват, както и типа на законодателните и незаконодателните документи, които ги извеждат.
2. Проучването трябва да позволява общо разбиране на изискванията за местоположение на данните в държавите-членки и категориите данни, към които те се прилагат, както и разбиране на гаранциите, които са необходими по отношение на тяхното местонахождение от правна и технологична и перспектива и от перспектива на тяхното прокарване.
3. Проучването ще направи оценка също и на разходите на тези формални изисквания и на разходите и ползите от преминаването от формалните към функционалните изисквания. Проучването трябва да се възползва от съществуващите и наличните първични и/или вторични данни, ако е приложимо.
4. Проучването също така ще има за цел препоръчването на функционални изисквания (напр. мерки за сигурност), които биха могли да заменят формалните изисквания, като например местоположение на данни, за да се улеснят трансграничните потоци от данни.
5. Изследването ще представи препоръки за нови политически концепции.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 9 000 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания, 79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: CNECT E2.

Електронна поща: cnect-e2@ec.europa.eu

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
III.2)Условия за участие
III.2.1)Информация относно запазени поръчки

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: http://ec.europa.eu/digital-agenda/

VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Информация относно общата нормативна рамка
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19.12.2014