Leveringen - 130128-2020

Submission deadline has been amended by:  198894-2020
18/03/2020    S55

België-Luik: Schakelborden

2020/S 055-130128

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Police de Liège
Nationaal identificatienummer: 0862.871.319_510205
Postadres: Rue Natalis 60-64
Plaats: Liège
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
Postcode: 4020
Land: België
E-mail: marches.publics@policeliege.be
Telefoon: +32 43408124
Fax: +32 43408129
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.policeliege.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367212
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Remplacement du central de téléphonie IP de la zone de police de Liège en ce compris la conclusion d’un contrat de maintenance d’une durée de dix ans

Referentienummer: ZP Liège-20/06-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32540000 Schakelborden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 313 600.52 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 313 600.52 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/04/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2020