Diensten - 130136-2019

20/03/2019    S56

Verenigd Koninkrijk-Liverpool: Toegangscontrolesysteem

2019/S 056-130136

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 242-552823)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: The Regend Group (Regenda Homes)
Postadres: Commutation Plaza, 1 Commutation Row
Plaats: Liverpool
NUTS-code: UKD NORTH WEST (ENGLAND)
Postcode: L3 8QF
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Patricia Conway
E-mail: pconway@inprovagroup.com
Telefoon: +44 1925282360
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.regenda.org.uk
Adres van het kopersprofiel: https://www.mytenders.co.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA25767

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicing, Maintenance and Repairs of Access Control Systems

Referentienummer: 10008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42961100 Toegangscontrolesysteem
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 242-552823

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 22/03/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 17/04/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders
In plaats van:
Datum: 22/03/2019
Plaatselijke tijd: 16:30
Te lezen:
Datum: 17/04/2019
Plaatselijke tijd: 16:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Amendments required to asset register, deadline extended to allow sufficient time to review amendments and submit a competitive tender response.