Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 130198-2020

Submission deadline has been amended by:  186480-2020
18/03/2020    S55

Polen-Warschau: Ventrikels

2020/S 055-130198

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Narodowy Instytut Kardiologii
Nationaal identificatienummer: 000837583
Postadres: Alpejska 42
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 04-628
Land: Polen
Contactpersoon: Alicja Kisiel
E-mail: dh@ikard.pl
Telefoon: +48 228120440
Fax: +48 228126732
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ikard.pl
Adres van het kopersprofiel: http://www.ikard.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-propublico.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://e-propublico.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów kardiochirurgicznych

Referentienummer: ZP.012.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33182230 Ventrikels
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów kardiochirurgicznych.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 613 929.52 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Narodowy Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów kardiochirurgicznych.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 613 929.52 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 PLN.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Szczegółowe warunki umowy oraz warunki wprowadzenia zmian określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/04/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/04/2020
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

— formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ,

— formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ,

— opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do SIWZ,

— jednolity europejski dokument zamówienia – Załącznik nr 4 do SIWZ.

Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wymagane do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej:

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

— dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— oświadczenie Wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

— oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert należy złożyć:

oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SIWZ.

Informacje dodatkowe

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23, art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zgodnie z ustawą Pzp.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2020