Dodávky - 130302-2016

16/04/2016    S75

Francúzsko-Valenciennes: Obstarávanie služieb v súvislosti s kancelárskymi potrebami pre kancelárie vo Valenciennes, Lille a Angers

2016/S 075-130302

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska železničná agentúra
Poštová adresa: 120 rue Marc Lefrancq
Mesto/obec: Valenciennes
Kód NUTS: FR301 Nord
PSČ: 59300
Štát: Francúzsko
Kontaktná osoba: Mr Thomas Borriello
E-mail: Procurement@era.europa.eu
Telefón: +33 327096501
Fax: +33 327096650
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.era.europa.eu/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín
Poštová adresa: 3 boulevard Foch
Mesto/obec: Angers
Kód NUTS: FR512 Maine-et-Loire
PSČ: 49000
Štát: Francúzsko
E-mail: Procurement@era.europa.eu
Telefón: +33 327096501
Fax: +33 327096650
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.cpvo.fr/main/fr/accueil
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1435
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: železnica.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Obstarávanie služieb v súvislosti s kancelárskymi potrebami pre kancelárie vo Valenciennes, Lille a Angers.

Referenčné číslo: ERA 2015 05 OP.
II.1.2)Hlavný kód CPV
30192000 Kancelárske potreby
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Európska železničná agentúra (ERA) a Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) plánujú uzatvoriť rámcovú zmluvu na dodávku kancelárskeho vybavenia pre kancelárie vo Valenciennes, Lille a Angers. Od uchádzača sa bude požadovať, aby poskytoval všetky služby spojené s obstaraním každodenných kancelárskych potrieb, vybavenia a služieb pre 170 zamestnancov ERA, 60 zamestnancov CPVO a priebežne v súvislosti s ďalšími požiadavkami, ako aj obstaraním vybavenia pre konferencie a zasadnutia pre každodenne organizované pracovné stretnutia – asi 400 stretnutí za rok, na dvoch tretinách uvedených stretnutí sa bude zúčastňovať 5 až 25 osôb a na jednej tretine 25 až 50 osôb – a v prípade určitých hlavných stretnutí – asi 50 stretnutí za rok, na ktorých sa zúčastní približne 50 až 200 osôb.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 512 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30192000 Kancelárske potreby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: FR512 Maine-et-Loire
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Valenciennes a Angers.

II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 512 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 20/05/2016
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 25/05/2016
Miestny čas: 14:30

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Mesto/obec: Luxembourg
Štát: Luxembursko
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
06/04/2016