Marché de travaux - 13046-2021

Submission deadline has been amended by:  49048-2021
13/01/2021    S8

Bulgarie-gr. Lovech: Travaux de construction

2021/S 008-013046

Avis de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Obshtina Lovech
Numéro national d'identification: 000291591
Adresse postale: ul. „Targovska“ No. 22
Ville: gr. Lovech
Code NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Code postal: 5500
Pays: Bulgarie
Point(s) de contact: Tanya Mihaleva Ivanova
Courriel: lovechrsk@gmail.com
Téléphone: +359 68688206
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.lovech.bg/bg/
Adresse du profil d’acheteur: https://app.eop.bg/buyer/2375
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://app.eop.bg/today/102403
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://app.eop.bg/today/102403
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Autre activité: местно самоуправление

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Изпълнение на строително монтажни работи за частично преустройство и пристрояване на съществуваща училищна сграда на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч“

II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

„Изпълнение на строително-монтажни работи за частично преустройство и пристрояване на съществуваща училищна сграда на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч“

В резултат ще се изгради самостоятелна учебна сграда с топла връзка към учебния корпус в УПИ IІ от кв. 143 отреден „За училище“.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 1 105 866.70 BGN
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Lieu principal d'exécution:

гр. Ловеч

II.2.4)Description des prestations:

В резултат ще се изгради самостоятелна учебна сграда с топла връзка към учебния корпус в УПИ IІ от кв. 143 отреден „За училище“.

Новопроектираната сграда е предвидена да се изпълни с монолитна стоманобетонна конструкция, тухлени ограждащи стени и покрив с дървена конструкция с покритие от керемиди. Отводняването е проектирано външно — чрез метални покривни улуци и водосточни тръби, заустени чрез проектни хоризонтални връзки в съществуваща дъждовна канализация.

Необходимо е да се изпълни следното предвиждане по одобрен инвестиционен проект:

1. На ниво -3,60:

— стълба и асансьор към горното ниво, който осигурява достъпна среда,

— коридор, на който са разположени 2 учебни зали на югоизток, санитарни възли — момичета, момчета и хора с увреждания и техническо помещение,

— проход между съществуващия учебен корпус и техническото помещение;

2. На ниво +-0,00:- стълба и асансьор към горното и долното ниво, който осигурява достъпна среда:

— коридор, на който са разположени четири учебни зали на югоизток и една на северозапад, склад и санитарни възли — момичета, момчета и хора с увреждания и техническо помещение. Част то коридора минава през бившия физкултурен салон на ниво входно фоайе съществуващ учебен корпус. Разликите в нивата между новата и старата сграда се преодоляват с нова стоманобетонна плоча в бившия физкултурен салон.

3. На ниво +3,90:

— стълба и асансьор към горното и долното ниво, който осигурява достъпна среда,

— коридор, на който са разположени две учебни зали на югоизток, кабинет по рисуване в подпокривното пространство на двуетажната част и стая за почивка на педагогическия персонал. Строително монтажните работи се свеждат до следните основни процеси:- изкопни, кофражни, армировъчни и бетонови работи за стъпкови и ивични фундаменти,

— кофражни, армировъчни и бетонови работи за ограждащи и армирана бетонна настилка,

— изпълнение и монтаж на сградни инсталации, предвидени под нулев цикъл по отделните проектни части,

— монтаж на хидро, топло и пароизолации по пода на кота +-0,00,

— монтаж на отводнителна система (олуци и водосточни тръби) от покрива на сградата,

— зидария за оформяне на ограждащи стени,

— направа на панорамен електрически пътнически асансьор с хора с нарушени двигателни функции,

— направа на вароциментова мазилка по тухлена зидария,

— монтаж на топлоизолацонна система,

— монтаж на PVC дограма по оформени отвори,

— направа на подови настилки в учебните зали,

— направа на подови настилки от гранитогрес в санитарно-битовите помещения,

— бояджийски работи — грунд и блажна боя по метална конструкция и латексови бои по шпакловка. ЗП — 320 м2, РЗП 825 м2.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 1 105 866.70 BGN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 330
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи I група, III категория, в която попада обектът, предмет на поръчката, а за чуждестранни лица в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При подаване на оферта участниците декларират годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV: „Критерии за подбор“, раздел А: „Годност“.

По отношение на чуждестранните лица, към момента на подаване на офертата, същите следва да декларират в ЕЕДОП наличието на регистрация в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. В случай, че определеният за изпълнител участник е чуждестранно лице, то следва да придобие валидно удостоверение по чл. 29, ал. 4 от ПРВВЦПРС за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта или за по-висока категория строежи от същата група, съобразно изискванията на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, вр. чл. 29 от ПРВВЦПРС.

Преди сключавне на договора: доколкото Централният професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара е публичен, то вписаните в него лица не е необходимо да представят документи за удостоверяване на регистрацията си. В случай, че преди сключване на договор за обществена поръчка не може да се направи справка в съответния регистър поради това, че не е актуализиран или декларираната от участника информация в ЕЕДОП не може да бъде проверена в регистъра поради друга причина (не е осигурен пряк и безплатен достъп до базите данни), възложителят може да изиска от участника заверено копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта — I група, III категория или за по-висока категория строежи от същата група, а в случай, че участникът е чуждестранно лице — заверено копие на валидно удостоверение по чл. 29, ал. 4 от ПРВВЦПРС за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта или за по-висока категория строежи от същата група, съобразно изискванията на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, вр. чл. 29 от Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя.

За повече информация: http://register.ksb.bg/.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Не се изисква.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. Участникът следва да имат опит в изпълнението на строителство с предмет и обем, идентично или сходно с предмета на поръчката, за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

1. Участникът следва успешно да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.

За строителство „идентично или сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира строителство на основен ремонт и/или ново строителство и/или реконструкция на сгради с РЗП (разгъната застроена площ) за една сграда или сума от РЗП на повече сгради — минимум 400 кв.м.; при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло. При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1а). Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, съответствието с горното изискване се доказва с представяне на списък на изпълненото строителство, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“.

2. Участникът трябва да разполага с персонал с определена проф. компет. за изпълнението на поръчката, в това число минимум: тех. ръков: с проф. квалиф., отговаряща на изиск. на чл. 163а, ал. 2—4 от ЗУТ или еквив. Експерт — КБЗ — да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строит., или друг документ съг. чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/2004 на МРРБ, или еквивалент, а за ЧЛ — еквив. документи, съг. НЗ. Уточнение: при използването на експерти — ЧЛ, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно — квалиф. степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Прилагат се разпоредбите на Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република БЪЛГАРИЯ. С Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет Първи национален план за действие по взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от Директива 2013/55/ЕС на ЕП и на Съвета от 20 ноември 2013 година за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на ПК. Забележка: всички длъжности могат да бъдат съвместявани, т.е. едно ФЛ може да изпълнява функциите на повече от един експерт, при условие, че отговаря на съответните условия. Под „еквивалентна специалност“ в настоящата процедура следва да се разбира специалност получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименована по друг начин или обхваща същата област на знането. При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва с представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата... продължава в раздел ...III.2.2).

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Рлодължава от III.1.3) При участие на обед-я, които не са ЮЛ, съотв.о с КП се доказва от обед. участ., а не от всяко от лиц., вкл. в него, с изключ. на съ-тна регистр., предст. на сертиф. или друго усл., необ-мо за изпъл. на поръч., съг. изискв. на норм. или админ. акт и съобр. разпр-ето на участ. на лиц. при изпъл. на дей-те, пред-но в дог. за създ. на обедин. Участ-те могат за конкрет. поръчка да се позоват на капац. на ТЛ, нез-мо от прав. връзка между тях, по отнош. на крит., свърз. с техн. и проф. способ. По от-ние на крит., свър. с ПК и опит за изпъл. на поръч., участ. могат да изпол. капац. на ТЛ само ако тези лица ще участ. в изпъл-то на частта от поръч., за която е необ. този капац. Ког. учас-ът изп-а капац. на ТЛ, той трябва да може да док., че ще разп-га с ТР, като пред. докум. за поет. от ТЛ задъл. ТЛ трябва да отгов. на съотв. КП, за доказ. на които участ. използва ТК и за тях да не са налице основ. за отстран. от проц-та.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 09/02/2021
Heure locale: 23:59
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
bulgare
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 10/02/2021
Heure locale: 14:00
Lieu:

В системата.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Предложенията на участниците следва да не надвишават прогнозната стойност на обществената поръчка. Участник, чиято обща цена за изпълнение на СМР, вкл. 10 % непредвидени разходи, надхвърля прогнозната стойност на обществената поръчка, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора e 5 на сто от стойността му. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. След подписване на договора изпълнителят следва да представи гаранция за авансово плащане в случай, че поиска такова за изпълнение на договора. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, е в размер на 100 % от тези средства и се освобождава до 3 дни след връщане или усвояване на аванса. Срокът на валидност на гаранцията да е не по-малко от 1 месец след изтичане срока на договора, считано от датата на подписване на договора. Определеният изпълнител, избира сам формата на гаранцията за авансово предоставените средства, в съответствие с чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице следните основания за отстраняване: обстоятелствата по чл.3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; обстоятелствата по чл. 101, ал. 9, 10 и 11 от ЗОП; обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Навсякъде в документацията за обществена поръчка, където се съдържа посочване на регистър, документ за право на изпълнение на конкретна дейност или правно основание за извършване на конкретна дейност да се чете и разбира „аналогична/и, в зависимост от законодателството на държавата, в която чуждестранният участник е установен“. Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за обществена поръчка, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство да се чете и разбира „или еквивалент“. Финансирането към момента на откриване на процедурата не е осигурено и съгласно чл. 114 от ЗОП договорът ще бъде с отложено изпълнение.

В случай, че в тримесечен срок след сключването му финансирането не бъде осигурено, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие, без възложителят да дължи обезщетение.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Комисия за защита на конкуренцията
Adresse postale: бул. „Витоша“ № 18
Ville: София
Code postal: 1000
Pays: Bulgarie
Courriel: cpcadmin@cpc.bg
Téléphone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Adresse internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/01/2021