Tjänster - 130607-2019

21/03/2019    S57

Nederländerna-Haag: Språkutbildning

2019/S 057-130607

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europol
Postadress: Eisenhowerlaan 73
Ort: The Hague
Nuts-kod: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Postnummer: 2517 KK
Land: Nederländerna
E-post: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703531594
Fax: +31 703180808

Internetadress(er):

Allmän adress: www.europol.europa.eu

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4592
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4592
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Språkutbildning

Referensnummer: 1903/C5/D
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80580000 Tillhandahållande av språkkurser
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Europol vill sluta kontrakt med en leverantör som ska leverera tjänster avseende klassrumsbaserad språkutbildning till Europols personal vid förfrågan. Europol avser tillhandahålla klassrumsbaserad språkutbildning i minst följande 5 officiella EU-språk:

– nederländska

– franska

– tyska

– italienska

– spanska.

Utbildningen ska genomföras i Europols lokaler eller i uppdragstagarens utbildningslokaler (som måste ligga i närheten av Europols lokaler) vid efterfrågan av Europol under tiden för kontraktets genomförande.

Europols behov fortsätter att utvecklas, vilket innebär att Europol i framtiden kan ha behov av utbildning i fler språk och språkutbildning för särskilda affärssyften om anbudsgivare erbjuder dessa specifika tjänster i sitt anbud.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 500 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Haag, Nederländerna

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Europol vill sluta kontrakt med en leverantör som ska leverera tjänster avseende klassrumsbaserad språkutbildning till Europols personal vid förfrågan. Europol avser tillhandahålla klassrumsbaserad språkutbildning i minst följande 5 officiella EU-språk:

– nederländska

– franska

– tyska

– italienska

– spanska.

Utbildningen ska genomföras i Europols lokaler eller i uppdragstagarens utbildningslokaler (som måste ligga i närheten av Europols lokaler) vid efterfrågan av Europol under tiden för kontraktets genomförande.

Europols behov fortsätter att utvecklas, vilket innebär att Europol i framtiden kan ha behov av utbildning i fler språk och språkutbildning för särskilda affärssyften om anbudsgivare erbjuder dessa specifika tjänster i sitt anbud.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Den inledande löptiden är 12 månader. Automatisk förlängning upp till 3 gånger enligt utkastet till kontraktet.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Under de 3 år som följer undertecknandet av (det ursprungliga) avtalet får Europol tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående publikation av ett meddelande om upphandling (bilaga I, artikel 11.1 (e) i budgetförordningen för Europeiska unionens allmänna budget (FR)) för nya tjänster som liknar dem som den upphandlande myndigheten tilldelade den uppdragstagare som erhåller detta kontrakt.

Det här alternativet kan tillämpas om Europols behov för språkutbildning ökar jämfört med uppskattningen som görs före inledandet av upphandlingsförfarandet. Värdet får inte överstiga 50 % av ramavtalets ursprungliga uppskattade värde.

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/05/2019
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/05/2019
Lokal tid: 14:00
Plats:

Europols lokaler – Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, NEDERLÄNDERNA

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 1 företrädare per anbudsgivare. Av säkerhetsskäl ska anbudsgivare registrera sig inom den angivna tidsfristen (se anbudsinfordran och förfrågningsunderlaget) för att få närvara vid öppningsmötet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då käranden fick meddelandet eller, i avsaknad av det, från den dag då det blev känt. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överklagande inleds.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europol
Postadress: Eisenhowerlaan 73
Ort: The Hague
Postnummer: 2517KK
Land: Nederländerna
E-post: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703025000
Fax: +31 703180808

Internetadress: http://www.europol.europa.eu

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/03/2019