Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 130608-2019

21/03/2019    S57

Francúzsko-Paríž: Upratovacie služby pre kancelárske priestory EBA

2019/S 057-130608

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Poštová adresa: Défense 4 - Europlaza, 20 Av. André Prothin, CS 30154
Mesto/obec: Paris La Défense Cedex
Kód NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
PSČ: 92927
Štát: Francúzsko
E-mail: procurement@eba.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://eba.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://eba.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4627
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Upratovacie služby pre kancelárske priestory EBA

Referenčné číslo: EBA/2019/02/CSU/SER/OP
II.1.2)Hlavný kód CPV
90910000 Upratovacie služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Poskytovanie upratovacích služieb pre kancelárske priestory EBA v Paríži – La Défense.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 950 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90919200 Čistenie (upratovanie) kancelárií
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Služby sa požadujú od poschodia 24 po poschodie 27 na adrese Tour Europlaza, 20 av. André Prothin, 92927 Paris La Défense, FRANCÚZSKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Poskytované služby sú: každodenné upratovacie služby, väčšieho aj menšieho rozsahu, pravidelné upratovanie kuchýň, vnútorných okien, presklených priečok a koberca. Zahrnúť je potrebné aj poskytovanie čistiacich materiálov a kuchynského/toaletného spotrebného materiálu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 950 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Rámcová zmluva sa uzatvorí na 1 rok a bude automaticky predĺžená za rovnakých podmienok maximálne až 3-krát (trikrát), zakaždým na 1 (jeden) rok, pokiaľ jedna zo strán nepošle písomné oznámenie o opaku a druhá strana ho neprijme 3 mesiace pred uplynutím platnosti.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Nepovinná prehliadka miesta v kanceláriách EBA v La Défense sa bude konať 3.4.2019 so začiatkom o 10:00 hod. miestneho času vo Francúzsku. Uchádzači sú povinní si rezervovať časový úsek na prehliadku miesta písomnou formou na adrese tenders@eba.europa.eu do 1.4.2019, 12:00 hod. miestneho času vo Francúzsku s uvedením, kto sa prehliadky miesta zúčastní.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Ako je uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 23/04/2019
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 24/04/2019
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Európsky orgán pre bankovníctvo, Floor 46, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť maximálne 1 zástupca za každého uchádzača. Z bezpečnostných dôvodov a na umožnenie účasti na otváraní musia uchádzači oznámiť EBA e-mailom svoj úmysel zúčastniť sa na otváraní najneskôr 3 pracovné dni pred otváraním ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Súťažné podklady budú dostupné na prevzatie na adrese uvedenej v bode I.3). Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby počas výberového konania pravidelne sledovali jej aktualizácie, úpravy alebo odpovede na otázky.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Poštová adresa: Floor 46, One Canada Square
Mesto/obec: London
PSČ: E14 5AA
Štát: Spojené kráľovstvo
Internetová adresa: https://eba.europa.eu/
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/03/2019