Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Árubeszerzések - 130823-2021

16/03/2021    S52

Magyarország-Budapest: Mobiltelefonok

2021/S 052-130823

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 030-071994)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Attila István
E-mail: szabo.attila@dkuzrt.hu
Telefon: +36 300172295
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dkuzrt.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mobiltelefonok beszerzése - MTEL20

Hivatkozási szám: EKR001265202020
II.1.2)Fő CPV-kód
32250000 Mobiltelefonok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás (továbbiakban: KM) kötése a kormányzati informatikai beszerzések központosított

Közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított

Közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó szervezetek [ld. a felhívás VI.3) 1. pontját!] részére mobiltelefonok

(a műszaki leírásban meghatározott [1. részajánlati kör: nyomógombos, Androidos alap-, közép- és felsőkategória, illetve víz-, por- és ütésálló, 2. részajánlati kör: iOS-t gyárilag futtatni képes készülékek) kategóriák szerinti mobiltelefonok beszerzésére, kiszállítására.

A KM előirányzott mennyisége:

1. részajánlati körben 91 500 db,

2. részajánlati körben 5 000 db,

Mint keretmennyiség.

A KM megkötését követően megvalósításra kerülő egyedi beszerzések konkrét mennyisége és - a KM részét képező elemekből összeállított - konkrét tárgya a KM megkötését követően, a verseny újranyitás vagy közvetlen megrendelés [Kbt.105.§ (2) bek. b) pont] során kerül meghatározásra. Ld. még a közbeszerzési dokumentumokban!

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/03/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 030-071994

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 16/03/2021
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 25/03/2021
Helyi idő: 14:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 16/03/2021
Helyi idő: 16:00
Helyesen:
Dátum: 25/03/2021
Helyi idő: 16:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:

1. A Kbt. 104. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdése szerinti szervekkel azonosítja a keretmegállapodásban részes Ajánlattevővel szerződéskötésre jogosult szervezetek körét, figyelemmel az alábbiakra: A 301/2018. (XII.27.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek a központosított közbeszerzési rendszerhez a felhívás feladásáig önként csatlakozóként regisztráltak. A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek az Ajánlatkérő 9/2020-as felhívása szerinti határidőig (2021.1.20. 12:00 óra), és az abban foglaltak szerint önként csatlakozóként regisztráltak.

2. AK a Kbt. 65. § (3), (5) bek-ben foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a keretmegállapodás alapján megvalósítandó beszerzések során megvalósítandó, és egy időben teljesítendő egyedi megrendelés várható nagyságrendje 400 db készülék, azonban az egy időben teljesítendő egyedi megrendelések nagyságrendje ennél nagyobb is lehet, ezért kérjük, hogy az ajánlattétel során ezt is vegyék figyelembe.

3. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben (ekr.gov.hu) történik figyelemmel a Kbt. 40.§(1) bek.-ben foglaltakra. Az EKR használatához a 424/2017.(XII.19.) Korm.r. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges.

4. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35.§ (2a) bekezdése alapján vizsgálja.

5. A KM alapján az egyedi szerződések megkötésére a Kbt. 105.§ (2) bekezdés b) pontjában foglalt módon kerülhet sor.

6. AK ajánlattevő és a közös ajánlatot tevő nyertesek részére gazdálkodó szervezet létrehozását nem teszi lehetővé.

7. AK a Kbt. 65.§ (1) bekezdése alapján gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltételt nem ír elő.

8. Az ajánlatba a Kbt.66.§(2) bek. szerinti nyilatkozatot, valamint a 66.§(5) bek. szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kell csatolni.

9. A Kbt.41/A.-41/B.§ alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a KD tartalmazza.

10. A Kbt.66.§(6) bek. a)-b) pontjai alapján az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (Nemleges esetben is.)

11. AK a Kbt.71.§-a szerint biztosít hiánypótlást, figyelembe véve a 424/2017 Korm. rendelet 11.§ (2) és (3) bekezdéseit. A Kbt. 71.§ (6) esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) AK teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

12. A Kbt.134.§(5) bekezdése szerint a biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan ajánlattevőnek az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell (ld. adatszolgáltatási biztosíték).

13. A 321/2015.(X.30.) Korm.r.30.§(4) bek.-ben foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy az AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.3) M1 pontjában.

14. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés feltételeként nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül.

15. FAKSZ neve és lajstromszáma, Szabó Attila István 00951, Orosz Endre 00406

16. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

17. A KM hatálya alatti beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés Érintett Szervezetei költségvetésében áll rendelkezésre, kivéve a Kbt.53.§(6) bek.-ben foglalt, támogatásra irányuló pályázat benyújtása esetében.

18. A karakterkorlátra tekintettel a KD további előírásokat tartalmaz.

19. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlattételi határidő lejártától számítottan 30 napot ért.

20. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az EKR-ben meglévő, illetve szerkesztett elektronikus űrlapok mellett további nyilatkozatmintákat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy ezen minták (tehát az EKR-ben meglévő, illetve szerkesztett elektronikus űrlapok melletti további nyilatkozatminták) használata nem kötelező, mert az ajánlattevők saját nyilatkozatmintáit is jogosult használni. Ajánlatkérő a nyilatkozatmintákban adott esetben meglévő elírások, illetve inkonzisztenciák tekintetében nem vállal felelősséget.

Helyesen:

1. A Kbt. 104. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdése szerinti szervekkel azonosítja a keretmegállapodásban részes Ajánlattevővel szerződéskötésre jogosult szervezetek körét, figyelemmel az alábbiakra: A 301/2018. (XII.27.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek a központosított közbeszerzési rendszerhez a felhívás feladásáig önként csatlakozóként regisztráltak. A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek az Ajánlatkérő 9/2020-as felhívása szerinti határidőig (2021.1.20. 12:00 óra), és az abban foglaltak szerint önként csatlakozóként regisztráltak.

2. AK a Kbt. 65. § (3), (5) bek-ben foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a keretmegállapodás alapján megvalósítandó beszerzések során megvalósítandó, és egy időben teljesítendő egyedi megrendelés várható nagyságrendje 400 db készülék, azonban az egy időben teljesítendő egyedi megrendelések nagyságrendje ennél nagyobb is lehet, ezért kérjük, hogy az ajánlattétel során ezt is vegyék figyelembe.

3. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben (ekr.gov.hu) történik figyelemmel a Kbt. 40.§(1) bek.-ben foglaltakra. Az EKR használatához a 424/2017.(XII.19.) Korm.r. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges.

4. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35.§ (2a) bekezdése alapján vizsgálja.

5. A KM alapján az egyedi szerződések megkötésére a Kbt. 105.§ (2) bekezdés b) pontjában foglalt módon kerülhet sor.

6. AK ajánlattevő és a közös ajánlatot tevő nyertesek részére gazdálkodó szervezet létrehozását nem teszi lehetővé.

7. AK a Kbt. 65.§ (1) bekezdése alapján gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltételt nem ír elő.

8. Az ajánlatba a Kbt.66.§(2) bek. szerinti nyilatkozatot, valamint a 66.§(5) bek. szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kell csatolni.

9. A Kbt.41/A.-41/B.§ alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a KD tartalmazza.

10. A Kbt.66.§(6) bek. a)-b) pontjai alapján az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (Nemleges esetben is.)

11. AK a Kbt.71.§-a szerint biztosít hiánypótlást, figyelembe véve a 424/2017 Korm. rendelet 11.§ (2) és (3) bekezdéseit. A Kbt. 71.§ (6) esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) AK teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

12. Tájékoztatjuk Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy az ajánlatkérő adatkezelési tájékoztatója a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon érhető el.

13. A 321/2015.(X.30.) Korm.r.30.§(4) bek.-ben foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy az AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.3) M1 pontjában.

14. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés feltételeként nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül.

15. FAKSZ neve és lajstromszáma, Szabó Attila István 00951, Orosz Endre 00406

16. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

17. A KM hatálya alatti beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés Érintett Szervezetei költségvetésében áll rendelkezésre, kivéve a Kbt.53.§(6) bek.-ben foglalt, támogatásra irányuló pályázat benyújtása esetében.

18. A karakterkorlátra tekintettel a KD további előírásokat tartalmaz.

19. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlattételi határidő lejártától számítottan 30 napot ért.

20. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az EKR-ben meglévő, illetve szerkesztett elektronikus űrlapok mellett további nyilatkozatmintákat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy ezen minták (tehát az EKR-ben meglévő, illetve szerkesztett elektronikus űrlapok melletti további nyilatkozatminták) használata nem kötelező, mert az ajánlattevők saját nyilatkozatmintáit is jogosult használni. Ajánlatkérő a nyilatkozatmintákban adott esetben meglévő elírások, illetve inkonzisztenciák tekintetében nem vállal felelősséget.

VII.2)További információk:

A hirdetmény módosításával egyidőben a további közbeszerzési dokumentumok is módosításra kerültek.