Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Υπάρχει ένα σφάλμα (bug) που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι URL στις προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, σας προτείνουμε να αφαιρέσετε το κόμμα (ή οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα) που εμφανίζεται στο τέλος του URL. Σας ζητούμε συγγνώμη για τις δυσάρεστες συνέπειες που ενδεχομένως αυτό σας προκαλεί.

Έργα - 131100-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

17/04/2015    S75

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Εξασφάλιση της αξιοπιστίας των εγκαταστάσεων SRZ (με κατανεμητές ζώνης) των κτιρίων Louise Weiss, Salvador de Madariaga, Winston Churchill και Pierre Pflimlin, στο Στρασβούργο

2015/S 075-131100

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Έργα

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. Διεύθυνση: plateau de Kirchberg, κτίριο Konrad Adenauer
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2929
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Υπόψη: Μονάδας Δημοσίων και Λοιπών Συμβάσεων
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: inlo.ao-lux@ep.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://europarl.europa.eu

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση
Εξασφάλιση της αξιοπιστίας των εγκαταστάσεων SRZ (με κατανεμητές ζώνης) των κτιρίων Louise Weiss, Salvador de Madariaga, Winston Churchill και Pierre Pflimlin, στο Στρασβούργο.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Έργα
Πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, έργου που ανταποκρίνεται στις οριζόμενες από τις αναθέτουσες αρχές απαιτήσεις
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Στρασβούργο, ΓΑΛΛΙΑ.
Κωδικός NUTS
II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
II.1.4)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Εξασφάλιση της αξιοπιστίας των εγκαταστάσεων SRZ (με καταμετρητές ζώνης) των κτιρίων Louise Weiss (LOW), Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM), Pierre Pflimlin (PFL) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
Ο αριθμός εγκαταστάσεων SRZ στο σύνολο των κτιρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο είναι 88.
Οι εν λόγω εγκαταστάσεις κατανέμονται ως ακολούθως:
— κτίριο Louise Weiss:
Πύργος: 36;
Κτίριο Υποδοχής Κοινού (ERP): 37,
— κτίριο Winston Churchill: 8,
— κτίριο Salvador de Madariaga: 4,
— κτίριο Pierre Pflimlin: 3.
Η προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε 374 εργάσιμες ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της άρσης των επιφυλάξεων, από την ημερομηνία αποστολής της εντολής παροχής υπηρεσιών.
II.1.5)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

45310000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 45400000 Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων

II.1.6)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι
II.2)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων
II.2.1)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή
Αριθ. 06D30-2014-M046.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

Προκήρυξη σύμβασης

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2014/S 205-362167 της 24.10.2014

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

V.1)Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης:
V.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν: 3
V.3)Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση
V.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης:
Αξία: 3 369 000 EUR
Χωρίς ΦΠΑ
V.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
VI.2)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Ο αρμόδιος διατάκτης αποφάσισε να μην αναθέσει τη σύμβασης και να τερματίσει τη διαδικασία χωρίς να δώσει συνέχεια, δεδομένου ότι καμία προσφορά δεν ανταποκρίθηκε στα κριτήρια επιλογής και τεχνικής συμμόρφωσης, όπως αυτά ορίστηκαν στη συγγραφή υποχρεώσεων.
VI.3)Διαδικασίες προσφυγής
VI.3.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πόλη: Λουξεμβούργο
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

VI.3.2)Υποβολή προσφυγών
VI.3.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.4)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
7.4.2015